//
esteu llegint...

Participació i transparència

L’Ajuntament d’Algemesí suspén en transparència

Més Algemesí està insistint durant tota aquesta precampanya en la necessitat de fomentar la participació i sobretot la transparència de l’administració local. La transparència no sols és un concepte abstracte, sinó que a nivell internacional es avaluada. Per demostrar que la nostra insistència està justificada hem decidit avaluar rigorosament a l’Ajuntament d’Algemesí.

Per fer-ho hem elaborat un informe seguint el paràmetres internacionals. Us adjunte l’informe que ha elaborat un membre de Més Algemesí seguint en concret el criteris i paràmetres de l’ONG Transparency International. Aquesta organització que es dedica a combatre la corrupció en  les empreses i administracions avalua des de 2008 el nivell de transparència de diversos Ajuntaments de l’Estat. En 2010 ha avaluat els 110 Ajuntaments més grans. Nosaltres hem decidit aplicar exactament els mateixos criteris al nostre Ajuntament. Volem insistir en que aquesta avaluació l’hem feta nosaltres, però és una valoració objectiva i transparent, i per això us enviem no sols els resultats, sinó l’informe sencer que posarem d’ací uns dies en la pàgina web.

Aquesta organització té publicats els 80 indicadors que utilitza per a realitzar els seus informes, dels quals un  no és d’aplicació a Algemesí –juntes municipals de barri-.  Aquests indicador mesuren el nivell de transparència i informació que ofereix l’administració en la seua pàgina web. En el cas concret de l’Ajuntament d’Algemesí aquest sols publica informació completa sobre 25 indicadors dels  79 avaluats. De la resta, de 54 indicadors NO PUBLICA cap tipus d’informació sobre 49, mentre que dels 5 restants publica únicament informació parcial i incompleta. En l’informe que us adjunteu teniu unes valoracions més concretes.

El resultat de tot plegat és que l’Ajuntament obté un suspens clar, obté 3’165 (sols informa adequadament dels 31’6% que marquen els estàndards internacionals), molt per baix de la mitja dels ajuntaments avaluats per l’ONG (70’2%) o de l’Ajuntament valencià millor valorat (Elx amb un 96,30%)

El compromís de Més Algemesí és, si governa o pot influir en l’opció governant,  situar durant la pròxima legislatura al nostre Ajuntament com a exemple de transparència de la Ribera, amb una acompliment del 100% dels indicadors utilitzats.

 

INFORME SOBRE TRANSPARÈNCIA EN L’AJUNTAMENT D’ALGEMESÍ FET PER MÉS ALGEMESÍ

La principal eina de la qual disposa la societat per lluitar contra la corrupció i el malbaratament dels recursos públics és la transparència en la gestió dels organismes responsables d’administrar-los.

Hem pres com a guia els indicadors de transparència dels ajuntaments 2010 de l’ONG Transparency International España i ens hem basat en la informació que apareix en el web del nostre ajuntament.

En tot moment ha de quedar clar que no es tracta d’una valoració feta per Transparency International. Tanmateix, proposem que l’ajuntament d’Algemesí se sotmeta anualment a l’avaluació d’aquesta entitat i obtindre així una valoració més acurada sobre l’índex de transparència en la gestió.

Suspens en transparència

L’ajuntament d’Algemesí suspèn en transparència. L’índex global se situa en el 31,65%. És una nota francament baixa, comparable amb la de l’ajuntament de València (38,80%), però molt lluny de la puntuació obtinguda per Elx (96,30%), Gandia (95,00%) o Torrent (81,30%). És evident que la transparència no ha estat en l’agenda de prioritats de cap de les administracions que han passat en els darrers anys pel nostre consistori.

Algunes qüestions destacables

La millor nota en la valoració que hem fet és la de l’apartat sobre matèries d’urbanisme i obres públiques (52,94%), especialment en allò que fa referència als plans d’ordenació urbana i convenis urbanístics, decisions sobre requalificacions i adjudicacions urbanístiques i anuncis i licitacions d’obres públiques (100,00%). La cosa canvia radicalment quan es tracta de donar informació del seguiment i control de l’execució de les obres i dels indicadors sobre urbanisme i obres públiques (0,00%) Hi ha un bon recorregut de millores a fer en aquest aspecte.

Aprova per la mínima en l’apartat sobre relacions amb els ciutadans i ciutadanes i amb la societat (50,00%) Queda molt ben puntuada la pàgina web de l’ajuntament (100%), seguida de la informació  i atenció al ciutadà ( 60%).

Suspèn el nostre ajuntament en la transparència en les contractacions de serveis (28,57%) i en la informació sobre la corporació municipal (15,79%). Falten coses tan bàsiques com les ordres del dia, les actes i els acords dels Plens Municipals, o el seguiment de la Carta de Serveis.

Opacitat total de la hisenda municipal

Segurament el més destacable de la nostra valoració és l’absoluta falta de transparència economicofinancera. (0,00%) Únicament es troba disponible la proposta que du l’Alcaldia al Ple. Es un fet inadmissible, que cal esmenar urgentment. L’opacitat total en aquesta àrea duu a la falta de control, a la desconfiança, i dóna peu a la demagògia més descarada sobre la situació econòmica real del consistori i sobre quines han sigut les prioritats efectives en la despesa pública.

La transparència és una de les prioritats de Més Algemesí

Els veïns i les veïnes de la nostra ciutat han de saber que qualsevol govern municipal que compte amb la participació o el suport de Més Algemesí haurà d’establir uns mecanismes clars i accessibles per millorar la transparència en totes les àrees d’actuació de l’Ajuntament.

 

INDICADORS DE TRANSPARÈNCIA DELS AJUNTAMENTS 2010 DE TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPANYA

A. INFORMACIÓ SOBRE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL (19 ítems)
1. Informació institucional bàsica (13)
2. Informació sobre normes i reglamentacions municipals (6)

B. RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT (18)
1. Característiques del lloc web de l’Ajuntament (2)
2. Informació i atenció a la ciutadania (10)
3. Grau de compromís amb la ciutadania (6)

C. TRANSPARÈNCIA ECONOMICOFINANCERA (19 )
1. Informació comptable i pressupostària (9)
2. Transparència en els ingressos i les despeses municipals (6)
3. Transparència en els deutes municipals (4)

D. TRANSPARÈNCIA EN LES CONTRACTACIONS DE SERVEIS (7)
1. Procediment de contractació de serveis (4)
2. Relació i operacions amb proveïdors i contractistes (3)

E. TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES D’URBANISME I OBRES PÚBLIQUES (17)
1. Plans d’ordenació urbana i convenis urbanístics (4)
2. Decisions sobre requalificacions i adjudicacions urbanístiques (2)
3. Anuncis i licitacions d’obres públiques (3)
4. Informació sobre concurrents, ofertes i resolucions (2)
5. Seguiment i control de l’execució d’obres (3)
6. Indicadors sobre urbanisme i obres públiques (3)

 

TOTAL SOBRE 79 INDICADORS VALORATS 31,65%
 

A. INFORMACIÓ SOBRE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL (19)

15,79%
Informació institucional bàsica (13) 15,38%
Informació sobre càrrecs electes i el personal de l’Ajuntament:
1. S’especifiquen les dades biogràfiques de l’alcalde o l’alcaldessa i dels regidors o de les regidores de l’Ajuntament. No
2. S’especifiquen les adreces electròniques del alcalde o de l’alcaldessa i dels regidors o de les regidores de l’Ajuntament. Només de l’alcalde
3. S’especifica la informació sobre els sous o les retribucions del alcalde o de l’alcaldessa i dels regidors o de les regidores. No
4. Es publica la relació de càrrecs/llocs de confiança de l’Ajuntament, i l’import individual o col·lectiu de les seves retribucions. No
5. Es publica o es posa a disposició de la ciutadania el Registre d’interès d’activitats i de béns previst a la Llei de bases de règim local. No
6. Es publica de forma completa la Relació de llocs de feina (RLT) de l’Ajuntament. No
7. Es publica la informació sobre els processos selectius del personal de plantilla (bases i composició del tribunal, llistes d’admesos i exclosos, exàmens, etc.). No és completa
Informació sobre l’organització de l’Ajuntament:
8. S’especifiquen els diversos organismes de govern i les seves funcions.
9. S’especifiquen les adreces electròniques dels organismes de govern. No
10.  S’especifiquen les dades bàsiques d’organismes descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals, així com els enllaços als seus webs. Des de la portada de la web www.algemesi.net es pot accedir a les webs municipals de organismes i empreses.
11.  Es publica de forma completa la Relació de llocs de feina (RLT) o les plantilles de personal dels organismes descentralitzats, els ens instrumentals i les societats municipals. Estan publicades a les planes web dels organismes i empreses, als quals es pot accedir des de www.algemesi.net No
12.   Existeix i s’informa sobre una/es Carta/es de Serveis municipals, i del grau de compliment dels compromisos establerts a les mateixes. Existeix la carta però no el grau de compliment
13.  Està comprovat/ada i es publica a l’Agenda Local 21, i el Pla Estratègic (o Mapa estratègic) municipal.
Informació sobre normes i reglamentacions municipals (6) 16,67%
Es divulga informació dels organismes de govern municipal:
14.  Ordres del dia previs dels plens municipals No
15.  Actes dels plens municipals. Només es pot veure la gravació del ple de Berca TV
16.  Acords dels plens municipals. No
17.  Acords de les juntes de govern. No
18.  Es publiquen les ordenances i reglaments municipals.
19.  Existeix i es publica un Codi ètic o de bon govern de l’Ajuntament (preferentment adaptat al Codi de bon govern local aprovat per unanimitat dels grups polítics a la FEMP). No
 

B. RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT (18).

50,00%
Característiques del lloc web de l’Ajuntament (2) 100,00%
20.  Es pot veure un Mapa del mateix web de l’Ajuntament.
21.  Existeix un cercador intern dins el lloc web de l’Ajuntament.
Informació i atenció al ciutadà (10) 60,00%
22.  Es poden realitzar tramitacions administratives, permisos i llicències en línia.
23.  Compta amb una bústia ciutadana o una secció visible al lloc web per a l’atenció, les queixes i/o els suggeriments de la ciutadania.
24.  Es publica l’Oferta de llocs de feina de l’Ajuntament i el seu grau d’execució.
25.  Es publiquen els horaris i els preus dels establiments culturals i esportius municipals oberts al públic.
26.  Es publiquen dades sobre el nombre o la proporció de peticions dels ciutadans que es resolen amb silenci administratiu. No
27.  El interessats poden seguir en línia l’estat de tramitació i les incidències del procediment administratiu que han plantejat.
28.  S’informa al web sobre la situació i els talls de trànsit i/o les incidències als serveis municipals.
29.  Es recull al web informació actualitzada sobre la situació mediambiental (contaminació de l’aire i acústica) al municipi. No
30.  Es preveu al web un espai reservat a les diferents associacions de veïns del municipi.
31.  Existeixen fòrums de discussió al web municipal. No
Grau de compromís amb la ciutadania (6) 20,00%
32.   Existeix i es publica un Reglament de participació ciutadana. No
33.  Existeix i s’informa sobre els consells municipals de participació ciutadana. Només del CES
34.  S’informa sobre la composició i el funcionament de les juntes municipals de districte o dels barris del municipi. ————–
35.  Existeixen canals de participació ciutadana en els temes estratègics (fòrums de ciutat, consells socials d’Urbanisme, meses ciutadanes per a plans estratègics o de ciutat…).
36.  Es possibiliten els suggeriments i la participació ciutadana en l’elaboració dels pressuposts municipals. No
37.  Es publiquen les ajudes i/o les subvencions concedides  a ONG (associacions de veïns, institucions culturals, socials, etc.). No
 

C. TRANSPARÈNCIA ECONOMICOFINANCERA (19).

0,00%
Informació comptable i pressupostària (9) 0,00%
38.  Es publiquen els comptes anuals de l’Ajuntament (balanç, compte de resultat economicopatrimonial i memòria). No
39.  Es publiquen els pressuposts de l’Ajuntament, així com la seva liquidació. No
40.  Es publiquen les al·legacions formulades als pressuposts en el període d’informació pública. No
41.  Es publiquen informes periòdics de l’execució dels pressuposts. No
42.  Es publiquen les modificacions pressupostàries aprovades pel Ple. No
43.  Es publiquen els pressuposts dels organismes descentralitzats, els ens institucionals i les societats municipals. No
44.  Es publiquen els informes d’auditoria o els dels organismes de control extern (Tribunal de Comptes) de l’Ajuntament. No
45.  Superàvit (o dèficit) per habitant (resultat pressupostari ajustat/ nre. d’habitants) No
46.  Autonomia fiscal (drets reconeguts nets d’ingressos tributaris/drets reconeguts nets totals) No
Transparència en els ingressos i les despeses municipals (6) 0,00%
47.  Es publica la llista i l’import de les obres i els projectes de l’Ajuntament finançats pel Fons estatal per a l’ocupació i la sostenibilitat local (FEES). No
48.  Ingressos fiscals per habitant (ingressos tributaris/nre. d’habitants) No
49.  Despeses per habitant (obligacions reconegudes netes/nre. d’habitants) No
50.  Inversions per habitant (obligacions reconegudes netes (cap. VI i VII)/ Nre. d’habitants) No
51.  Període mitjà de pagament (obligacions pendents de pagament x 365 /obligacions reconegudes netes) No
52.  Període mitjà de cobrament (drets pendents de cobrament (cap. I a III) x 365/ Drets reconeguts nets) No
Transparència en els deutes municipals (4) 0,00%
53.  Es publica l’import del deute públic municipal. No
54.  Es faciliten dades de l’evolució del deute en comparació amb exercicis anteriors. No
Es divulguen els següents indicadors:
55.  Endeutament per habitant (passiu exigible (financer)/Nre. d’habitants) No
56.  Endeutament relatiu (deute Municipal/pressupost total de l’Ajuntament) No
 

D. TRANSPARÈNCIA EN LES CONTRACTACIONS DE SERVEIS (7).

28,57%
Procediments de contractació de serveis (4) 50,00%
57.  S’informa sobre la composició i les convocatòries de les meses de contractació.
58.  Es dóna a conèixer al web la convocatòria o l’obertura de concursos per licitacions.
59.  Es publica, a la resolució de les licitacions, tant les entitats que han resultat guanyadores (adjudicatàries) com les que no ho han estat, i les raons de l’adjudicació. No
60.  Es publica l’import del ja executat i/o cobrat de les diverses obres i els projectes finançats amb el Fons estatal per a l’ocupació i la sostenibilitat local (FEESL). No
Relacions i operacions amb proveïdors i contractistes (3) 0,00%
61.  Es publica la llista i/o la quantia de les operacions amb els proveïdors més importants de l’Ajuntament. No
62.  Es publica la llista i/o la quantia d’operacions amb els adjudicataris i contractistes més importants de l’Ajuntament. No
63.  Es publica la llista d’empreses contractades per a les obres i els projectes finançats amb l’FEESL. No
 

E. TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIA D’URBANISME I OBRES PÚBLIQUES (17).

52,94%
Plans d’ordenació urbana i convenis urbanístics (4) 100,00%
64.  Compta amb una secció visible al web dedicada a l’urbanisme.
65.  Figura publicat al web el Pla general d’ordenació urbana (PGOU).
66.  Es publiquen al web els mapes i els plànols explicatius del PGOU.
67.  Es publiquen al web (i s’hi mantenen) les modificacions aprovades del PGOU
Decisions sobre requalificacions i adjudicacions urbanístiques (2) 100,00%
68.  Es publica la informació precisa dels Convenis urbanístics de l’Ajuntament
69.  Es publica informació precisa dels plans parcials sobre els usos i les destinacions del sòl.
Anuncis i licitacions d’obres públiques (3) 100,00%
70.  Es publica informació precisa de la normativa vigent en matèria de gestió urbanística de l’Ajuntament.
71.  Es publiquen els projectes, els plecs i els criteris de licitació de les obres públiques més importants.
72.  Es publiquen les modificacions dels projectes de les obres més importants.
Informació sobre concurrents, ofertes i resolucions (2) 0,00%
73.  Es publica la llista d’empreses que ha concorregut a la licitació de les obres públiques. No
74.  Es publica el nom de les empreses que han realitzat les obres més importants. No
Seguiment i control de l’execució d’obres (3) 0,00%
75.  S’aporta informació precisa sobre cadascuna de les obres més importants d’infraestructura en curs (objectius de l’obra i responsable municipal; contractista/tes responsable/es; import pressupostat; període d’execució) No
76.  Es publica la data concreta prevista per a la finalització de les obres municipals més importants (més de 500.000 euros), o bé la data concreta d’inici i el termini d’execució de les citades obres. No
77.  Es difon periòdicament (almenys trimestralment) informació sobre les obres d’infraestructura realitzades, i/o les aprovades pendents d’execució (informes, comunicats, notes de premsa, etc.) No
Indicadors sobre urbanisme i obres públiques (3) 0,00%
Es divulguen els següents indicadors:
78.  Inversió en infraestructures per habitant (despeses de l’exercici (executats) en inversió (capítol 6) en infraestructures/nre. d’habitants) No
79.  Percentatge d’ingressos derivats de l’urbanisme / Pressupost total d’ingressos. No
80.  Percentatge de despeses derivades de l’urbanisme / Pressupost total de despeses. No