//
esteu llegint...

Actes

Convocatòria del plenari de juny de 2011

CONVOCATÒRIA PLENARI

L’Alcalde, per Decret de hui, ha resolt:

Resolució 1315/2011, de 27 de juny, de l’Alcaldia de l’Ajuntament d’Algemesí.

Convocatòria plenari ordinari del dia 30 de juny de 2011.

En virtut de les facultats que em confereixen els articles 78 i 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, en relació amb el que estableixen els articles 46 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 113 de la Llei 8/2010, de 23 de juny de la Generalitat de Règim Local, i els articles 46 i següents del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, de règim local, RESOLC::

Convocar el Ple de l’Ajuntament per a realitzar la sessió ordinària, d’acord amb les referències següents:

DADES DE LA SESSIÓ

Dia: 30 de juny de 2011 (dijous)
Hora: 14’15 hores
Lloc: Sala de plens de la Casa Consistorial

ORDRE DEL DIA

A) RESOLUCIÓ D’EXPEDIENTS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors (11/06/2011 i 16/06/2011).
 2. Designació de representants al Consell Econòmic i Social d’Algemesí.
 3. C.I. Personal. Elecció de Jutge/essa de Pau substitut.
 4. C.I. Urbanisme. Aprovació definitiva del projecte complentari i addenda al conveni urbanístic PAI UE 2, Parc Empresarial Pepe Miquel.
 5. C.I. Urbanisme. Aprovació definitiva del projecte d’expropiació de la finca per a pas de línea electrica.
 6. C.I. Urbanisme. Moció del grup Més Algemesí, sobre màquina existent en l’entrada CV-512 que ve del pont del Xùquer.
 7. C.I. Urbanisme. Moció del grup Més Algemesí, sobre les obres del Parc Salvador Castell.
 8. C.I. Urbanisme. Moció del grup, Més Algemesí, sobre construcció d’una rotonda en l’encreuament camí la Creuta amb CV-512.
 9. C.I. Urbanisme. Moció del grup. Més Algemesí, sobre plans de substitució d’arbrat.
 10. C.I.Urbanisme. Moció del grup, Més Algemesí, sobre tanca de reparació del ferrocarril al Carrascalet.
 11. C.I. Urbanisme. Moció del grup Més Algemesí, sobre tancament de solars municipals en el Pla.
 12. C.I. Seguretat C. Moció del grup, Més Algemesí, sobre seguretat al carril Bici ubicat en l’Av. De la Generalitat.
 13. C.I. Securetat C. Moció del grup Més Algemesí, sobre circulació c/Les Escoles i c/Baldoví durant la setmana de bous.
 14. C.I. Serveis Públics. Moció del grup, Més Algemesí, sobre contenidors de fem.
 15. C.I. Benestar S. Moció del grup Més Algemesí, sobre el servei de teleassistència.
 16. C.I. Cultura. Moció del grup EUPV, sobre creació del Consell Assessor de mitjans de comunicació.
 17. C.I. Cultura. Moció del grup EUPV, sobre constitució del Consell de Cultura, així com el Consell de Medi Ambient.


B) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

18. Donar compte de la constitució de les Comissions Informatives Permanents.
19. Donar compte de l’informe de morositat a data 23 de juny de 2011.
20. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia de la número 876/2011 a la 1.119/2011, i annexos, en tràmit quedar assabentada.
21. Despatx extraordinari.
22. Precs i preguntes.

 

El secretari general,

Vicente Carbonell Chirivella

Algemesí, 27 de juny de 2011