//
esteu llegint...

Tots els temes (cronologia)

El plenari més llarg de la història en dades

El plenari de juny de 2011 va ser notícia per ser el plenari més llarg de la història de l’Ajuntament d’Algemesí i de qualsevol altre ajuntament de La Ribera. En total, cinc hores i vint-i-sis minuts de ple segons el tall de vídeo de Berca Televisió.

En l’ordre del dia del plenari de juny de 2011 hi havia vint-i-dos punts. En cada punt de l’ordre del dia ocorre aquesta seqüència:

a)      L’Alcalde introdueix el punt.
b)      El Secretari llegeix si cal (mocions, dictàmens…).
c)       Hi ha un doble torn opcional de paraula per cada grup polític municipal.
d)      L’Alcalde té torn opcional de paraula.
e)      Es vota, si cal.

Agrupant els punts c) i d) com a intervencions polítiques on els regidors parlen i debaten sobre el punt de l’ordre del dia, tenim que aquestes representen quasi el 80% del temps del plenari de juny de 2011:Si aquestes intervencions polítiques les agrupem per grup polític municipal al qual pertanyen els regidors que intervenen tenim:Si fem una mitjana per intervenció de cadascun dels regidors que van intervindré al plenari de juny tenim:Les 10 intervencions més llargues de totes les hagudes van ser:I el temps dedicat a les mocions en el plenari front a les comissions informatives: