//
esteu llegint...

Economia i treball

Pressupost d’ingressos 2012: tres propostes

Aquesta entrada continua en: Pressupost de despeses 2012: tres propostes

El debat més important de l’any de l’ajuntament, el de pressupostos, tindrà lloc el pròxim dimecres 30 de novembre. Partint d’una proposta de pressupostos per al 2012 de l’equip de govern, els regidors i les regidores de l’Ajuntament d’Algemesí debatran d’on vindran els diners (pressupost d’ingressos) de l’ajuntament i on aniran a parar (pressupost de despeses).

A Més Algemesí volem ampliar aquest debat a més gent. Volem ampliar-lo a tots els algemesinencs i algemesinenques perquè entenem la participació ciutadana com a un mecanisme bàsic de la democràcia al segle XXI. Un mecanisme que afavoreix el desenvolupament local i que, amb tota la substància gris algemesinenca, permet ampliar el ventall de solucions municipals davant la crisi.

Hem publicat sis documents (que tenen caràcter públic) de caràcter econòmic municipal que l’Ajuntament d’Algemesí no publica al seu web, tot i que els ho hem demanat. Aquestos documents tenen informació bàsica de l’economia algemesinenca:

Però sabem que aquestos documents poden fe-se pesats de llegir i analitzar. Per això, en aquesta entrada i en la següent, anem a confrontar la nostra proposta front a la de l’equip de govern. Per explicar-vos en que ens basem a l’hora d’analitzar el pressupost municipal i de proposar millores. Però al final de l’explicació ens agradaria tindre la teua impressió, la teua proposta, la teua crítica. En què gastaries més? En que reduiries? Falta la tercera proposta: la teua.

 

Pressupost d’ingressos: proposta de l’equip de govern front a la de Més Algemesí

La previsió d’ingressos de l’ajuntament per a l’any que ve es realitza a partir de l’experiència dels anys anteriors. És a dir, es preveu quants diners es recaptaran d’una taxa o impost amb la mitjana del que s’ha recaptat els últims anys, o se sap quines subvencions arribaran perquè acostumen a tindre un caràcter anual. Hi ha poques partides noves que puguen aparèixer d’un any per a altre i acostumen a ser subvencions de caràcter extraordinari.

Així doncs, aquesta primera dels pressupostos té un caràcter bastant tècnic si es fa cas dels números de l’any anterior. De fet, els ingressos no acostumen a ser part del debat polític, que se centra habitualment en on destinar les despeses. Només poden aparèixer discrepàncies si a una partida es diu que es recaptarà més (o menys) del que realment s’espera amb les dades i la informació objectiva.

Ni Més Algemesí ni els ciutadans disposem dels números que ens pogueren fer saber quina és la previsió real per a enguany. Però, per llei, la interventora de l’ajuntament ha d’emetre un estudi econòmic-financer de pressupost on, atenent exclusivament al seu criteri com a tècnic municipal, avalua si els ingressos i les despeses del pressupost escrites pel senyor alcalde s’ajusten a la realitat. Aquesta és l’única font d’informació nostra per poder saber si caldria modificar alguna partida per millorar el pressupost d’ingressos.

I què diu l’informe econòmic-financer? Que en el pressupost d’ingressos hi ha conceptes que no reflecteixen una quantitat ajustada a les evolucions experimentades els últims anys. És a dir, i al nostre entendre, al pressupost d’ingressos hi ha conceptes unflats artificialment. En concret:

 • Sobre el concepte d’impostos indirectes, on s’inclouen els diners previstos d’ingressar per impostos relacionats amb obres, la interventora escriu: “la cantidad consignada en este concepto de ingresos, no se ajusta a la evolución experimentada a lo largo de los tres últimos ejercicios”. I és així, ja que el senyor Alcalde preveu uns ingressos de 400.000€ quan enguany s’han ingressat -7.474,65€ a data de 31/9/2011 (no s’ha ingressat res, sinó que s’ha retornat!), i no s’espera que en l’últim trimestre de l’any la construcció es reactive.
 • Sobre el concepte de participació en els tributs de l’estat, els diners que el govern espanyol reparteix entre municipis, la interventora escriu. “la previsión en este concepto presupuestario, se ha determinado sin tener en cuenta la devolución de la liquidación definitiva de la Participación en los Tributos del Estado correspondiente al ejercicio 2009, prevista en el artículo 99.5 de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011″, i afegeix, “el importe derivado de la mencionada devolución asciende a 167.738,03 euros anuales”. O siga que la proposta de pressupostos del senyor Alcalde inclou en aquest apartat un número (4.400.000€) al qual se li haurien de restar eixos 167.738€ per a ser un pressupost realista.
 • Per últim, sobre el concepte d’alienament d’inversions reals, la interventora escriu: “se trata de una estimación de recursos procedentes de la enajenación de plazas de aparcamiento ubicadas en el sótano de la Plaza del Mercado, de conformidad con la valoración realizada por el Arquitecto Municipal, en la que se indica la tipología del suelo objeto de enajenación. Las inversiones financiadas con estos recursosson las siguientes:
  1. 156.61000 ‘Inversión en reposición de vías públicas’.
  2. 337.63201 ‘Edificio Polivalente’.
  3. 431.62202 ‘Mercado Municipal y sótano’.
  4. 453.61100 ‘Inversión Reposición Carreteras y Caminos Rurales’.”

  I afegeix “(…) se incumple el compromiso de financiación de carácter plurianual de la obra denominada “Edificio Polivalente Verge de la Salut”. Se trata de una obra adjudicada que cuenta en el ejercicio 2012 con una aportación de 576.972,65 euros, que se encuentra supeditada a la enajenación de bienes inmuebles y, por tanto, el crédito está en situación de no disponible.”
  En aquest concepte cal fer dues apreciacions. La primera és que és una previsió d’ingressos de la venda de les places de garatge del pàrquing del mercat. La previsió del senyor Alcalde en aquest pressupost és vendre unes 40 places (24.000€ cada plaça) i invertir-les en arreglar carrers, en l’Edifici Polivalent, en urbanitzar la Plaça del Mercat i en arreglar camins rural. Però si no es venen les places esperades no hi haurà suficients diners per arreglar carrers, acabar l’Edifici Polivalent, urbanitzar la Plaça del Mercat o arreglar camins rurals. Més Algemesí desitja que es venguen totes les places que hi haurà a la venda, però entenem que vincular aquestos conceptes necessaris per al poble a una venda no segura no és gens aconsellable.
  La segona apreciació a fer és que, si no es venen les suficients places de pàrquing, es podrien perdre part de les ajudes europees que venen al Centre Polivent per incomplir amb la part de finançament al projecte que ha d’aportar l’ajuntament. Això generaria un segon problema per a les arques municipals, ja que a no ingressar els diners esperats en les vendes se li afegiria el fet de perdre unes subvencions esperables per a l’ajuntament. Per aquest motiu també creiem que al pressupost no s’hauria de vincular el finançament de les subvencions amb la venda de les places d’aparcament del mercat.

En la proposta de pressupost d’ingressos per a l’any 2012 de Més Algemesí hem tractat resoldre tots aquestos problemes reflectits en l’informe de la interventora. Hem posat una xifra més realitat per a la previsió d’ingressos de l’impost d’obres (175.000,00 €) i hem descomptat els 167.738€ a retornar a l’Estat.

Amb eixes modificacions el pressupost d’ingressos, previst pel senyor Alcalde en 19.639.633,85€, passaria a 19.249.633,85€. Un pressupost d’ingressos més realista i més ajustat a la conjuntura econòmica de crisi actual. Els diners reals que tindrem a l’Ajuntament l’any 2012 seran els mateixos. Però fent un pressupost ajustat l’ajuntament gastarà el que té. Mentre que fent un pressupost unflat o no podrà afrontar certes partides o generarà deute.

Descarrega els pressupostos 2012 i proposta de Més Algemesí

Descarrega el fragment de l’estudi economic-financer del pressupost de 2012

Aquesta entrada continua en: Pressupost de despeses 2012: tres propostes