//
esteu llegint...

Actes

Convocatòria del plenari de novembre de 2011

L’Alcalde, per Decret de hui, ha resolt:

Resolució 2106/2011, de 25 de novembre, de l’Alcaldia de l’Ajuntament d’Algemesí.Convocatoria plenari dia 30 de novembre de 2001.

En virtut de les facultats que em confereixen els articles 78 i 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, en relació amb el que estableixen els articles 46 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 113 de la Llei 8/2010, de 23 de juny de la Generalitat de Règim Local, i els articles 46 i següents del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, de règim local,

RESOLC:
Convocar el Ple de l’Ajuntament per a realitzar la sessió ordinària, d’acord amb les referències següents:

DADES DE LA SESSIÓ
Dia: 30 de novembre de 2011 (dimecres)
Hora: 20’15 hores
Lloc: Sala de plens de la Casa Consistorial

ORDRE DEL DIA

A) RESOLUCIÓ D’EXPEDIENTS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA
1 Aprovació de l’acta de la sessió anterior (24/10/2011).
2 C.I. Cultura. Proposta d’atorgament del Guardó d’honor Ciutat d’Algemesí, per a l’any 2012.
3 C.I. Urbanisme. Assabentar-se de les modificacions introduïdes en el pla general amb motiu de l’informe de la Direcció General de Patrimoni.
4 C.I. Urbanisme. Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de la modificació puntual número 17 del PGOU.
5 C.I. Hisenda. Declaració d’obra nova i constitució de propietat horizontal de l’edifici “Aparcament soterrani de la Plaça del Mercat”.
6 C.I. Hisenda. Aprovació del plec de condicions jurídic-econòmiques que regeix l’alienació, per procediment restringit per mitjà de subhasta verbal, de les places de garatge de l’estacionament soterrani (Planta 1ª) situat en la Plaça del Mercat.
7 C.I. Hisenda. Aprovació del pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 2012, memòria, estat de despeses i ingressos; plantilla de personal, bases d’execució i documentació pressupostària.
8 C.I. Personal. Aprovació de la plantilla orgànica per al 2012.
9 C.I. Personal. Proposta atorgament de la creu al mèrit policial, amb distintiu blau a diversos funcionaris del cos de la Policia Local.
10 C.I. Hisenda. Aprovació de la cessió d’ús de l’immoble del Passatge Joan Segura, 19-20 entresòl a ACCSA (Agrupació de Comerç i Serveis d’Algemesí).
11 C.I. Esports. Aprovació inicial del Reglament d’ús de les instal·lacions esportives municipals.
12 C.I. Esports. Aprovació inicial de l’Ordenança de preus públics d’aplicació en les instal·lacions esportives municipals 2012.
13 C.I. Joventut. Moció del grup Més Algemesí sobre Algecampus.
14 C.I. Urbanisme. Moció del grup Més Algemesí sobre la possibilitat d’adaptació del Centre Polivalent per a Centre d’Educació Permanent d’Adults i/o Escola Oficial d’Idiomes.
15 C.I. Hisenda. Moció del grup Més Algemesí sobre una pàgina web «El món esportiu d’Algemesí»
16 C.I. B. Social. Moció del grup Més Algemesí sobre la construcció d’una residència per a majors.
17 C.I. Personal. Moció del grup EUPV sobre l’ètica i la política.
18 C.I. Joventut Moció del grup Socialista sobre millora de l’accés de la informació juvenil.
19 C.I. Agricultura. Moció del grup Socialista, sobre situació del transvassament Xùquer – Vinalopò.

B) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
20 Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia de la número 1.776/2011 a la 1.973/2011, i annexos, en tràmit de quedar assabentada.
21 Donar compte de l’execució pressupostària corresponent al tercer trimestre de 2011.
22 Despatx extraordinari.
23 Precs i preguntes.”

El secretari general,