//
esteu llegint...

Actes

Convocatòria del plenari extraordinari de l’1 de febrer de 2012

L’Alcalde, per Decret de hui, ha resolt:

“Vist l’escrit presentat per la quarta part dels regidors d’este Ajuntament en sol·licitud de convocatòria de ple extraordinari (RE núm. 1124) amb especificació dels assumptes a tractar.En virtut del que disposa l’article 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i en els articles 78 i 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per Reial Decret 256/8/1986, de 28 de novembre,

RESOLC:
Convocar el Ple extraordinari a petició de la quarta part dels regidors de l’Ajuntament, d’acord amb les referències següents:

DADES DE LA SESSIÓ
DIA:1 de febrer 2012 (dimecres)
HORA: 8’00 h. del matí
LLOC: Sala de Plens de la Casa Consistorial

ORDRE DEL DIA
1. C.I. Joventut. Moció del grup Més Algemesí sobre Algecampus.
2. C.I. Urbanisme. Moció del grup Més Algemesí sobre la possibilitat d’adaptació del Centre Polivalent per a Centre d’Educació Permanent d’Adults i/o Escola Oficial d’Idiomes.
3. C.I. Hisenda. Moció del grup Més Algemesí sobre una pàgina web “El món esportiu d’Algemesí”.
4. C.I. B. Social. Moció del grup Més Algemesí sobre la construcció d’una residència per a majors.
5. C.I. Personal. Moció del grup EUPV sobre l’ètica i la política.
6. C.I. Joventut. Moció del grup Socialista sobre millora de l’accés de la Informació Juvenil.
7. C.I. Agricultura. Moció del grup Socialista, sobre la situació del transvasament Xúquer – Vinalopó.
8. C.I. Personal. Moció del grup EUPV sobre la modificació de la Llei Hipotecària.
9. C.I. Personal. Moció del grup EUPV sobre la reforma de la Llei Electoral.
10. C.I. Personal. Moció del grup EUPV, sobre el Valle de los Caidos i exhumació del cadàver del dictador.
11. C.I. Hisenda. Moció del grup Més Algemesí sobre el Fons Municipal de compensació per devolucions de transferències de l’Estat.
12. C.I. Sanitat. Moció del grup EUPV contra la retallada del servei d’urgències.”

El secretari general,

Algemesí, 25 de gener de 2012