//
esteu llegint...

Actes

Convocatòria del plenari de gener de 2012

L’alcalde, per Decret de hui, ha resolt:

“Resolució 164/2012, de 27 de gener, de l’Alcaldia de l’Ajuntament d’Algemesí.

Convocatòria Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària a realitzar el dia 31 de gener de 2012.

En virtut de les facultats que em confereixen els articles 78 i 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, en relació amb el que estableixen els articles 46 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 113 de la Llei 8/2010, de 23 de juny de la Generalitat de Règim Local, i els articles 46 i següents del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, de règim local,

RESOLC:
Convocar el Ple de l’Ajuntament per a realitzar la sessió ordinària, d’acord amb les referències següents:

DADES DE LA SESSIÓ
Dia: 31 de gener de 2012 (dimarts)
Hora: 20.15 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial

ORDRE DEL DIA

A) RESOLUCIÓ D’EXPEDIENTS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (29/12/2011).
 2. C.I. Personal. Aprovació inicial del Reglament Orgànic Municipal.
 3. C.I. Esports. Aprovació inicial de l’Ordenança de preus públics d’aplicació en les instal·lacions esportives municipals 2012.
 4.  C.I. Personal. Proposta d’atorgament de la creu al mèrit policial amb distintiu blau a diversos funcionaris del cos de la Policia Local.
 5. C.I. Hisenda. Aprovació de la cessió d’ús de l’immoble del passatge de Joan Segura, 19-20 entresòl a ACCSA (Agrupació de Comerç i Serveis d’Algemesí).
 6. C.I. Hisenda. Aprovació de l’expedient de contractació per adjudicar directament la concessió administrativa d’ús privatiu per a la instal·lació d’un centre de dia per a malats d’Alzheimer en l’immoble ubicat al c/ La Safor, 24.
 7. C.I. Urbanisme. Assignació de noms als edificis municipals del centre de dia i la residència de tercera edat.
 8. C.I. Urbanisme. Estimar les al·legacions d’ADIF a l’acord plenari de 24/10/2011 de supressió de passos a nivells pk’s 79/974, 80/153, 80/815 i 82/549 en el terme municipal d’Algemesí.
 9. C.I. Hisenda. Aprovació de les bases específiques per a la convocatòria del programa Ajuda a l’autoocupació 2012.
 10. C.I. Benestar S. Aprovació del conveni de col·laboració entre la Conselleria de Justícia i Benestar Social i l’Ajuntament relatiu al programa Centre INFODONA.
 11. C.I. Hisenda. Aprovació del conveni de col·laboració per a la incorporació de l’Ajuntament a la seu electrònica compartida de la Diputació de València.
 12. C.I. Hisenda. Declaració de subhasta deserta pel procediment restringit d’alienació de places de garatge del soterrani de la planta 1ª del mercat.
 13. Urbanisme. Moció del grup Socialista sobre el rebuig a la construcció d’un abocador, una nova planta de tractaments de residus i un polígon per a indústries “brutes” a Guadassuar.
 14. Urbanisme. Moció del grup EUPV contra el macroabocador de Guadassuar.
 15. C.I. Hisenda. Moció del grup Més Algemesí sobre el pagament del deute de les administracions autonòmiques i estatals amb l’Ajuntament d’Algemesí.
 16. C.I. Serveis Públics. Moció del grup Més Algemesí sobre millores de les deficiències d’equipament del grup La Pau.
 17. C.I. Hisenda. Moció del grup Més Algemesí relativa al pagament del deute municipal i als ingressos produïts per l’aplicació del RD Llei 20/2011.
 18. C.I. Hisenda. Moció del grup Més Algemesí de protesta per la pujada de l’IBI provocada per les mesures adoptades pel govern d’Espanya en virtut del RD Llei 20/2011, de 30 de desembre de 2011.
 19. C.I. Personal. Moció del grup EUPV contra les retallades en els serveis públics.

B) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

 1. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia de la número 2.160/2011 a la 2.451/2011, en tràmit de quedar assabentada.
 2. Donar compte de l’informe de morositat a data 20 de gener de 2012.
 3. Despatx extraordinari.
 4. Precs i preguntes.