//
esteu llegint...

Actes

Convocatòria del plenari d’abril de 2012

L’alcalde, per Decret de hui, ha resolt:“Resolució 838/2012, de 26 de abril, de l’Alcaldia de l’Ajuntament d’Algemesí.

Convocatòria del Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària a realitzar el dia 30 d’abril de 2012.

En virtut de les facultats que em confereixen els articles 78 i 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, en relació amb el que estableixen els articles 46 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 113 de la Llei 8/2010, de 23 de juny de la Generalitat de Règim Local, i els articles 46 i següents del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, de règim local,

RESOLC:
Convocar el Ple de l’Ajuntament per a realitzar la sessió ordinària, d’acord amb les referències següents:

DADES DE LA SESSIÓ
Dia: 30 d’abril de 2012 (dilluns)
Hora: 20.00 hores
Lloc: sala de plens de la casa consistorial

ORDRE DEL DIA

A) RESOLUCIÓ D’EXPEDIENTS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (29/03/2012).
2. C.I. Urbanisme. Ratificació de la Resolució 677/2012, d’acceptació per a contractar l’obra PPOS 2012.
3. C.I. Urbanisme. Aprovar la declaració de plurianualitat de l’expedient de contractació de l’obra de construcció de 256 nínxols al cementeri municipal.
4. C.I. Urbanisme. Modificació de la declaració d’obra nova de l’edifici de l’aparcament soterrani de la plaça del Mercat (nova distribució de la planta primera i segona).
5. C.I. Urbanisme. Afectació al servei públlic de les places d’aparcament (turisme i motocicletes) situades a la planta segona de l’edifici d’aparcament soterrani a la plaça del Mercat.
6. C.I. Hisenda. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits número 5/2012 per crèdits extraordinaris.
7. C.I. Hisenda. Aprovació de l’expedient de contractació de la gestió del servei públic d’ordenació, regulació i aparcament de les vies públiques sota control horari (zones ORA) i de l’aparcament soterrani de la plaça del Mercat (segona planta) i el contracte de serveis de manteniment de la primera planta, mitjançant la modalitat de gestió interessada.
8. C.I. Urbanisme. Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 3.8.6 reguladora de la taxa de l’ORA i aparcament soterrani.
9. C.I. Urbanisme. Aprovació de l’expedient de contractació i plec de condicions que regeix la segona alienació per procediment obert per mitjá de subhasta de les places de garatge d’estacionament soterrani (1ª planta) situada en la plaça del Mercat.
10. C.I. Personal. Aprovació de l’acord de col·laboració entre el SERVEF i l’Ajuntament per a la instal·lació del sistema AUTOSERVEF.
11. C.I. Agricultura. Moció del grup EUPV sobre el pagament dels deutes pendents als llauradors i ramaders.
12. C.I. Benestar S. Moció del grup EUPV sobre la dimissió de la comissionada de la conselleria a l’hospital de la Ribera.
13. C.I.Urbanisme. Moció del grup Socialista sobre l’eficiència energètica.
14. C.I. Cultura. Moció del grup Més Algemesí sobre el Consell Local de la Joventut.
15. C.I. Personal. Moció del grup EUPV contra la reforma laboral.
16. C.I.Personal. Moció conjunta dels grups Socialista, EUPV i Més Algemesí, contra les agressións policials als estudiants de València i dimissió de la delegada del Govern.
17. C.I. Hisenda. Moció del grup Més Algemesí per a la correcció, dins de l’Ordenança reguladora núm. 3.8, d’una taxa específica per a mudances.
18. C.I. Hisenda. Moció del grup EUPV sobre la sol·licitud que l’Església catòlica pague l’IBI.
19. C.I. Agricultura. Moció del grup EUPV sobre l’acord de la Unió Europea i el Marroc.
20. C.I. Cultura. Moció del grup Més Algemesí sobre les subvencions nominatives per activitats culturals.
21. C.I. Hisenda. Moció del grup Més Algemesí sobre el plec de condicions per a la contractació de l’ORA i l’aparcament del mercat.
22. C.I. Cultura. Moció del grup Més Algemesí sobre la Festa de la Mare de Déu de la Salut.
23. C.I. Cultura. Moció del grup Més Algemesí sobre l’ampliació del CP Blasco Ibáñez.
24. C.I. Urbanisme. Moció del grup Més Algemesí sobre les declaracions del president de la Generalitat sobre l’AP-7.
25. C.I. Sanitat. Moció del grup Més Algemesí en contra del copagament dels medicaments del sistema públic sanitari.
26. C.I. Agricultura. Moció del grup Socialista sobre la creació d’un banc de terres agrícoles.

B) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
27. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia de la número 436/2012 a la 660/2012, en tràmit de quedar assabentada.
28. Donar compte de l’informe de morositat a data 20 d’abril de 2012.
29. Despatx extraordinari.
30. Precs i preguntes.

El secretari general

Algemesí, 26 d’abril de 2012