//
esteu llegint...

Actes

Convocatòria del plenari extraordinari del 16 de maig de 2012

L’alcalde, per Decret de hui, ha Resolt:

“Resolució 946/2012, de 14 de maig, de l’Alcaldia de l’Ajuntament d’Algemesí.

Convocatòria del Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària de caràcter urgent.

En virtut de les facultats que em confereixen els articles 79 i 80 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, en relació amb el que estableixen els articles 46 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, article 113 de la Llei 8/2010, de 23 de juny de la Generalitat de Règim Local, i els articles 46 i següents del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, de règim local,

RESOLC:
Convocar el Ple de l’Ajuntament per a realitzar la sessió extraordinària i amb caràcter urgent, amb la finalitat d’agilitzar la contractació de l’ORA i la segona planta del mercat, al haver-se produït un error en el plec de condicions.

DADES DE LA SESSIÓ
DIA: 16 de maig (dimecres)
HORA: 21.00 hores
LLOC: Sala de Plens de la Casa Consistorial

ORDRE DEL DIA
1. Ratificació de la convocatòria extraordinària i urgent.
2. Resolució dels recursos de reposició presentats pels grups EUPV i MÉS ALGEMESÍ, contra l’aprovació de l’acord del plec de condicions de l’ORA i el Mercat.
3. Proposta de rectificació de la clàusula desena A i vint-i-setena B), annex del plec de prescripcions tècniques de l’expedient de contractació de gestió del servei públic de l’estacionament limitat i controlat de vehicles en la via pública sota control horari i de l’aparcament soterrani de la Plaça del Mercat (Segona Planta) a la ciutat d’Algemesí i el contracte de serveis de manteniment de la primera planta soterrània de l’aparcament de la Plaça del Mercat, mitjançant la modalitat de gestió interessada.

El Secretari General,

Algemesí, 14 de maig de 2012