//
esteu llegint...

Actes

Convocatòria del plenari de maig de 2012

Resolució 1036/2012, de 24 de maig, de l’Alcaldia de l’Ajuntament d’Algemesí.

Convocatòria del Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària a realitzar el dia 31 de maig de 2012.

En virtut de les facultats que em confereixen els articles 78 i 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, en relació amb el que estableixen els articles 46 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 113 de la Llei 8/2010, de 23 de juny de la Generalitat de Règim Local, i els articles 46 i següents del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, de règim local, RESOLC:

Convocar el Ple de l’Ajuntament per a realitzar la sessió ordinària, d’acord amb les referències següents:

DADES DE LA SESSIÓ
Dia: 31 de maig de 2012 (dijous)
Hora: 12.00 hores
Lloc: sala de plens de la casa consistorial

ORDRE DEL DIA

A) RESOLUCIÓ D’EXPEDIENTS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors (30/04/2012) i (16/05/2012).
2. C.I. Personal. Autoritzar la compatibilitat del funcionari d’este Ajuntament Sr. Tomàs Llopis.
3. C.I. Urbanisme. Ratificació de la Resolució 872/2012, de 2 de maig d’ampliació del termini d’exposició pública del catàleg.
4. C.I. Urbanisme. Ratificació Resolució recurs contra les bases de programació UE1 PGOU.
5. C.I. Hisenda. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits número 7/2012, mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits
6. C.I. Sanitat. Moció del grup Més Algemesí en contra del copagament dels medicaments del sistema públic sanitari.
7. C.I.Urbanisme. Moció del grup Socialista sobre l’eficiència energètica.
8. C.I. Personal. Moció del grup EUPV contra la reforma laboral.
9. C.I.Personal. Moció conjunta dels grups Socialista, EUPV i Més Algemesí, contra les agressións policials als estudiants de València i dimissió de la delegada del Govern.
10. C.I. Hisenda. Moció del grup Més Algemesí per a la correcció, dins de l’Ordenança reguladora núm. 3.8, d’una taxa específica per a mudances.
11. C.I. Hisenda. Moció del grup EUPV sobre la sol·licitud que l’Església catòlica pague l’IBI.
12. C.I. Agricultura. Moció del grup EUPV sobre l’acord de la Unió Europea i el Marroc.
13. C.I. Cultura. Moció del grup Més Algemesí sobre les subvencions nominatives per activitats culturals.
14. C.I. Cultura. Moció del grup Més Algemesí sobre la Festa de la Mare de Déu de la Salut.
15. C.I. Cultura. Moció del grup Més Algemesí sobre l’ampliació del CP Blasco Ibáñez.
16. C.I. Urbanisme. Moció del grup Més Algemesí sobre les declaracions del president de la Generalitat sobre l’AP-7.
17. C.I. Agricultura. Moció del grup Socialista sobre la creació d’un banc de terres agrícoles.
18. C.I. Personal. Moció del grup EUPV, sobre reprovació de les declaracions homofobes realitzades pel Bisbe d’Alcalà d’Henares.
19. C.I. Personal. Moció del grup EUPV, sobre declaració “Algemesí municipi lliure de circs amb animals”.
20. C.I. Personal. Moció del grup EUPV, sobre la celebració de referendum: Monarquia o República.
21. C.I. Agricultura. Moció del grup Més Algemesí, sobre la mosca de la fruita o mosca del Mediterrani.
22. C.I. Urbanisme. Moció del grup Més Algemesí, sobre tancament perimetral dels solars situats darrere de l’Ajuntament (façana carrer Berca).
23. C.I. Benestar S. Moció del grup Socialista, sobre retallades dels governs espanyols i valencià en matèria d’aplicació de la llei de la dependència.
24. C.I. Educació. Moció del grup Socialista, sobre retallades del govern espanyol en matèria d’educació.
25. C.I. Personal. Moció del grup Popular en contra de les manifestacions realitzades per la portaveu del PSPV-PSOE d’Algemesí.

B) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
26. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia de la número 661/2012 a la 869/2012, en tràmit de quedar assabentada.
27. Donar compte de l’execusió pressupostària corresponent al primer trimestre de 2012.
28. Despatx extraordinari.
29. Precs i preguntes.

El secretari general,