//
esteu llegint...

Actes

Convocatòria del plenari de juny de 2012

L’alcalde, per Decret de hui, ha resolt:

“Resolució 1208/2012, de 25 de juny, de l’Alcaldia de l’Ajuntament d’Algemesí.
Convocar el Ple de l’Ajuntament per a realitzar la sessió ordinària del dia 28 de juny de 2012.

En virtut de les facultats que em confereixen els articles 78 i 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, en relació amb el que estableixen els articles 46 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 113 de la Llei 8/2010, de 23 de juny de la Generalitat de Règim Local, i els articles 46 i següents del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, de règim local,

RESOLC:
Convocar el Ple de l’Ajuntament per a realitzar la sessió ordinària, d’acord amb les referències següents:

DADES DE LA SESSIÓ
Dia: 28 de juny de 2012 (dijous)
Hora: 20.00 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial.

ORDRE DEL DIA

A) RESOLUCIÓ D’EXPEDIENTS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (31/05/2012).
2. C.I. Benestar Social. Aprovar el conveni entre la Conselleria de Justícia i Benestar Social i l’Ajuntament sobre el programa “Major a casa”.
3. C.I. Cultura. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament i la parròquia de Sant Jaume per a la construcció de l’orgue, tercera i última fase.
4. C.I. Urbanisme. Modificació de la declaració d’obra nova de l’aparcament soterrani Plaça del Mercat.
5. C.I. Urbanisme. Modificació de la clàusula 2ª del plec de clàusules per a la venda d’aparcaments del garatge soterrani de la plaça del Mercat, d’acord amb la modificació de la declaració d’obra.
6. C.I. Hisenda. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits múmero 9/2012, mitjançant crèdit extraordinari.
7. C.I. Hisenda. Modificació de l’ordenança fiscal núm. 4 sobre preus públics per la prestació de serveis d’escoles i llars infantils, curs 2012 – 2013.
8. C.I. Personal. Modificació del lloc de treball d’inspector de la Policia Local.
9. C.I. Personal. Modificació del lloc de treball de supervisor de serveis.
10. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí, en relació a la reparació i substitució de la barana del riu Magre al marge sud.
11. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal. Més Algemesí, referent a la reparació i conservació de carrers, en particular el carrer de Cervantes.
12. C.I. Seguretat. Moció del grup municipal, Més Algemesí, sobre repintat de la senyalització horizontal.
13. C.I. Agricultura. Moció del grup municipal Socialista, per a revertir la situació de l’agricultura valenciana.
14. C.I. Benestar S. Moció del grup municipal Socialista, sobre creació de l’observatori municipal de dependència.

B) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
15. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia de la número 870/2012 a la 1.087/2012, en tràmit de quedar assabentada.
16. Despatx extraordinari.
17. Precs i preguntes.

El secretari general,