//
esteu llegint...

Actes

Convocatòria del plenari de juliol de 2012

L’alcalde, per Decret de hui, ha resolt:

Resolució 1441/2012, de 27 de juliol, de l’Alcaldia de l’Ajuntament d’Algemesí.
Convocatòria ple ordinari per al dia 31 de juliol de 2012, a les 20.00 hores.

En virtut de les facultats que em confereixen els articles 78 i 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, en relació amb el que estableixen els articles 46 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 113 de la Llei 8/2010, de 23 de juny de la Generalitat de Règim Local, i els articles 46 i següents del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, de règim local,

RESOLC:
Convocar el Ple de l’Ajuntament per a realitzar la sessió ordinària, d’acord amb les referències següents:

DADES DE LA SESSIÓ
Dia: 31 de juliol de 2012 (dimarts)
Hora: 20.00 hores
Lloc: sala de plens de la casa consistorial

ORDRE DEL DIA
A) RESOLUCIÓ D’EXPEDIENTS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (28/06/2012).
2. C.I.P. Econòmica. Designació dels nous membres del Consell Econòmic i Social.
3. C.I.P. Econòmica. Adhesió a la nova carta de serveis de la Xarxa AFIC.
4. C.I. Benestar Social. Aprovació del protocol, pacte d’agermanament entre els municipis de Baasnere (Burkina Faso) i Algemesí.
5. C.I, Urbanisme. Aprovació de l’inici de la programació de la UE núm. 1 del PGOU «Pont Roig».
6. C.I. d’Hisenda. Adjudicació del contracte mixt que inclou la gestió del servei públic de l’estacionament limitat i controlat de vehicles en la via pública sota control horari (ORA) i de l’aparcament soterrani de la plaça del Mercat (segona planta) i el contracte de serveis de manteniment de la primera planta soterrània de l’aparcament de la plaça del Mercat.
7. C.I. Personal. Proposta de l’alcaldia sobre la supressió durant 2012 de la paga extraordinària del mes de desembre per als càrrecs amb dedicació exclusiva.
8. C.I. Cultura. Aprovació de l’expedient de contractació i plec de condicions de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques del contracte del servei de restaurant del Casino d’Algemesí.
9. C.I. Hisenda. Aprovació del compte general del Pressupost de 2011.
10. C.I. Promoció E. Moció del grup municipal EUPV sobre les instal·lacions del mercat provisional.
11. C.I. Sanitat. Moció del grup municipal EUPV sobre l’assistència sanitària a les vesprades.
12. C.I. Hisenda. Proposta del grup municipal Més Algemesí contra la pujada de l’IVA.
13. C.I. Cultura. Proposta del grup municipal Més Algemesí sobre el dinar del dia de la Mare de Déu.
14. C.I. Hisenda. Proposta del grup municipal Més Algemesí sobre adequar les actuals retribucions dels càrrecs de l’Ajuntament amb dedicació exclusiva a la publicació del RD 20/2012.
15. C.I. Hisenda. Proposta del grup municipal Més Algemesí sobre adequar les actuals assignacions d’indemnització a membres de la corporació per assistència a òrgans col·legiats al RD 20/2012.
16. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV contra la tercera onada de retallades anunciada pel govern central.
17. C.I. Agricultura. Moció del grup municipal EUPV sobre la reclamació del deute de la Generalitat Valenciana als llauradors i ramaders.
18. C.I. d’Hisenda. Moció del grup municipal Socialista contra les greus retallades del govern de l’Estat.
19. C.I. Personal. Moció del grup municipal Socialista per a la convocatòria d’eleccions autonòmiques.

B) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
20. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia de la número 1.088/2012 a la 1.267/2012, en tràmit de quedar assabentada.
21. Donar compte de l’informe de morositat a data 20 de juliol de 2012.
22. Despatx extraordinari.
23. Precs i preguntes.
El secretari general,

Algemesí, 27 de juliol de 2012