//
esteu llegint...

Actes

Convocatòria del plenari de setembre de 2012

L’alcalde, per Decret de hui, ha resolt:

«Resolució 1693/2012, de 17 de setembre, de l’Alcaldia de l’Ajuntament d’Algemesí.
Convocatòria plenari ordinari per al dia 20 de setembre de 2012, a les 21.00 hores.

En virtut de les facultats que em confereixen els articles 78 i 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, en relació amb el que estableixen els articles 46 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 113 de la Llei 8/2010, de 23 de juny de la Generalitat de Règim Local, i els articles 46 i següents del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, de règim local,

RESOLC:
Convocar el Ple de l’Ajuntament per a realitzar la sessió ordinària, d’acord amb les referències següents:

DADES DE LA SESSIÓ
Dia: 20 de setembre de 2012 (dijous)
Hora: 21.00 hores
Lloc: sala de plens de la casa consistorial

ORDRE DEL DIA

A) RESOLUCIÓ D’EXPEDIENTS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

1.      Aprovació de l’acta de la sessió anterior (31/07/2012).
2.      C.I. Personal. Aprovació d’un complement que s’addicionarà a la prestació econòmica IT de funcionaris i laborals.
3.      C.I. Personal. Aprovació de l’edició de la 4a Carta de Serveis de l’Ajuntament.
4.      C.I. Benestar Social. Acordar la creació del Consell Sectorial de Solidaritat i Cooperació.
5.      C.I. Benestar Social. Aprovació inicial del Reglament del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional al desenvolupament.
6.      C.I. Benestar Social. Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de les bases específiques per a la concessió de prestacions socials econòmiques en règim de concurrència competitiva en matèria de serveis socials.
7.      C.I. Urbanisme. Atorgament de la llicència per la utilització del domini públic per al centre de transformació a la plaça del Mercat.
8.      C.I. Urbanisme. Desestimació del recurs de reposició de Jardines Algemesí, SL, a l’acord plenari de 28 de juny de 2012 (denegació de la revisió d’ofici de l’acord plenari de 29-02-2012).
9.      C.I. Cultura. Proposta del grup municipal Més Algemesí sobre el dinar del dia de la Mare de Déu.
10.  C.I. Hisenda. Proposta del grup municipal Més Algemesí sobre adequar les actuals assignacions d’indemnització a membres de la corporació per assistència a òrgans col·legiats al RD 20-2012.
11.  C.I. Personal. Moció del grup municipal Socialista per a la convocatòria d’eleccions autonòmiques.
12.  C.I. Personal. Proposta del grup municipal Més Algemesí de retirar a Francisco Franco les mencions d’alcalde honorari i fill adoptiu predilecte.
13.  C.I. Personal. Moció del grup municipal EUPV contra la modificació de la Llei de Règim Local.
14.  C.I. Urbanisme. Proposta del grup Més Algemesí sobre l’elaboració del Pla acústic municipal.
15.  C.I. Personal. Moció del grup municipal Socialista per a exigir que la nova regulació de l’Administració local defense l’autonomia local i el paper social i vertebrador del ajuntaments.
16.  C.I. Personal. Proposta del grup municipal Més Algemesí sobre la promoció de l’ús de la bicicleta i el seu itinerari.
17.  C.I. Personal. Moció del grup municipal EUPV sobre la defensa dels programes d’ocupació pública.
18.  C.I. Personal. Moció del grup municipal EUPV sobre la reprovació del Sr. Alfonso Rus, president de la Diputació, al voltant d’unes manifestacions.
19.  C.I. Cultura. Moció del grup municipal Socialista per la llibertat d’expressió i informació.

B) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
20.  Donar compte de les resolucions de l’alcaldia de la número 1.268/2012 a la 1.587/2012, en tràmit de quedar assabentada.
21.  Donar compte de l’execució pressupostària corresponent al segon trimestre de 2012.
22.  Despatx extraordinari.
23.  Precs i preguntes.

El secretari general,

Algemesí, 17 de setembre de 2012