//
esteu llegint...

Actes

Convocatòria del plenari d’octubre de 2012

L’alcalde, per Decret de hui, ha resolt:

Resolució 1968/2012, de 26 de octubre, de l’Alcaldia de l’Ajuntament d’Algemesí.
Convocatòria plenari ordinari per al dia 31 d’octubre de 2012, a les 20.00 hores. 

En virtut de les facultats que em confereixen els articles 78 i 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, en relació amb el que estableixen els articles 46 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 113 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat de Règim Local, i els articles 46 i següents del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, de Règim Local,

RESOLC:
Convocar el Ple de l’Ajuntament per a realitzar la sessió ordinària, d’acord amb les referències següents:

DADES DE LA SESSIÓ
Dia: 31 d’octubre de 2012 (dimecres)
Hora: 20.00 hores
Lloc: sala de plens de la casa consistorial

ORDRE DEL DIA

RESOLUCIÓ D’EXPEDIENTS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (20/09/2012).
2. C.I. Personal. Acord d’adhesió al servei de riscos i assegurances de la FEMP.
3. C.I. Cultura. Adjudicació del contracte del servei de restaurant del Casino.
4. C.I. Hisenda. Acord de no disponibilitat de crèdits previstos per a l’abonament de la paga extraordinària, de conformitat amb allò establit en el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol.
5. C.I. Hisenda. Modificació de l’Ordenança fiscal núm. 3.8.6, reguladora de la taxa per estacionament ORA i aparcament en el soterrani de la 2a planta de la plaça del Mercat.
6. C.I. Urbanisme. Desestimació del recurs de reposició de Jardines de Algemesí, SL, contra l’acord plenari de 31/07/2012.
7. C.I.P. Econòmica. Aprovació del conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Economia, Industria i Comerç i l’Ajuntament per a la implantació de la metodologia de reducció de l’impacte ambiental PYMES comercials en el marc del projecte europeu Life–Green Commerce.
8. C.I. Personal. Moció del grup municipal EUPV contra la modificació de la Llei de Règim Local.
9. C.I. Urbanisme. Proposta del grup Més Algemesí sobre l’elaboració del Pla acústic municipal.
10. C.I. Personal. Moció del grup municipal Socialista per a exigir que la nova regulació de l’Administració local defense l’autonomia local i el paper social i vertebrador dels ajuntaments.
11. C.I. Personal. Proposta del grup municipal Més Algemesí sobre la promoció de l’ús de la bicicleta i el seu itinerari.
12. C.I. Personal. Moció del grup municipal EUPV sobre la defensa dels programes d’ocupació pública.
13. C.I. Personal. Moció del grup municipal EUPV sobre la reprovació del  Sr. Alfonso Rus, president de la Diputació, al voltant d’unes manifestacions.
14. C.I. Cultura. Moció del grup municipal Socialista per la llibertat d’expressió i informació.
15. C.I. Cultura. Moció del grup municipal EUPV sobre la reprovació del regidor de Comunicació.
16. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal EUPV sobre la continuïtat de la línea 1 del metro en el tram Torrent-Castelló de la Ribera.
17. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal EUPV sobre el Pla d’inundacions.
18. C.I. Serveis Públics. Moció del grup municipal EUPV sobre la millora dels serveis públics a la nostra ciutat.
19. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la promoció de l’ús de l’Administració electrònica.
20. C.I. Cultura. Moció del grup municipal EUPV sobre les beques Erasmus.
21. C.I. Urbanisme. Proposta del grup municipal Més Algemesí sobre la realització d’un estudi del clavegueram al poble.
22. C.I. Agricultura. Proposta del grup municipal Més Algemesí sobre el manteniment del garrofer del motor de Massans.

B) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

23. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia de la número 1.588/2012 a la 1.759/2012, en tràmit de quedar assabentada.
24. Donar compte de l’informe de morositat a data 19 d’octubre de 2012.
25. Despatx extraordinari.
26. Precs i preguntes.

 

El secretari general,

Algemesí, 26 d’octubre de 2012