//
esteu llegint...

Actes

Convocatòria del plenari de desembre de 2012

L’Alcalde, per Decret de hui, ha resolt:

Resolució 2394/2012, de 21 de desembre, de l’Alcaldia de l’Ajuntament d’Algemesí.

Convocatòria plenari ordinari a realitzar el dia 27 de desembre de 2012.En virtut de les facultats que em confereixen els articles 78 i 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, en relació amb el que estableixen els articles 46 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 113 de la Llei 8/2010, de 23 de juny de la Generalitat de Règim Local, i els articles 46 i següents del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, de Règim Local,

RESOLC:
Convocar el Ple de l’Ajuntament per a realitzar la sessió ordinària, d’acord amb les referències següents:

DADES DE LA SESSIÓ
Dia: 27 de desembre de 2012 (dijous)
Hora: 20.00 hores
Lloc: sala de plens de la casa consistorial

ORDRE DEL DIA

A) RESOLUCIÓ D’EXPEDIENTS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (29-11-2012).
2. C.I. Serveis Públics. Aprovació de la revisió de les tarifes del clavegueram.
3. C.I. Urbanisme. Modificació de la plurianualitat del PPOS 2013.
4. C.I. Personal. Modificació del lloc de treball del cap de Serveis Generals.
5. C.I. Hisenda. Recuperació de la possessió del sobrant confrontant a l’immoble situat al c/ Sant Domènec, núm. 15.
6. C.I. Hisenda. Ratificació de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2282/2012, de 10 de desembre, de ratificació d’error aritmètic en el percentatge de participació de les finques 110 i 111 de la declaració d’obra nova de l’edifici d’aparcament soterrani de la plaça del Mercat.
7. C.I. Hisenda. Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 3.8.6., reguladora de la taxa per estacionament ORA i aparcament en soterrani 2a planta de la plaça del Mercat.
8. C.I. Hisenda. Modificació de l’Ordenança fiscal núm. 3.8., reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic.
9. C.I. Personal. Moció institucional sobre la reforma de la Llei de Règim Local.
10. C.I. Benestar S. Moció institucional sobre la violència de gènere (dia 25 de novembre, Dia internacional).
11. C.I. Cultura. Moció del grup municipal EUPV sobre la reprovació del regidor de Comunicació.
12. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal EUPV sobre la continuïtat de la línea 1 del metro en el tram Torrent-Castelló de la Ribera.
13. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal EUPV sobre el Pla d’inundacions.
14. C.I. Serveis Públics. Moció del grup municipal EUPV sobre la millora dels serveis públics a la nostra ciutat.
15. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la promoció de l’ús de l’Administració electrònica.
16. C.I. Cultura. Moció del grup municipal EUPV sobre les beques Erasmus.
17. C.I. Urbanisme. Proposta del grup municipal Més Algemesí sobre la realització d’un estudi del clavegueram al poble.
18. C.I. Agricultura. Proposta del grup municipal Més Algemesí sobre el manteniment del garrofer del motor de Massans.
19. C.I. Personal. Moció del grup EUPV sobre el recolzament a la vaga general convocada per al 14 de novembre.
20. C.I. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Socialista per ajudar els ciutadans desnonats.
21. C.I. Agricultura. Moció del grup municipal Popular per demanar la reducció de les tarifes elèctriques per als pous de regants.
22. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Socialista contra el projecte de llei de les taxes judicials.
23. C.I. Sanitat. Proposta del grup municipal Més Algemesí sobre l’enllumenat del cementeri.
24. C.I. Personal. Moció del grup EUPV contra els atacs israelians a la franja de Gaza.
25. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal EUPV sobre la modificació de la Llei Hipotecària i per a la implantació de polítiques municipals de vivenda.
26. C.I. Benestar S. Moció del grup municipal EUPV sobre «Discapacitat en marxa».
27. C.I. Sanitat. Moció del grup municipal Socialista sobre el pagament del deute de la Generalitat a les farmàcies.
28. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre reclamació d’interessos o compensacions econòmiques a la Generalitat pel retard en el pagaments.
29. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre adhesió a la xarxa de ciutat per la bicicleta.
30. C.I. Benestar Social. Moció del grup municipal EUPV sobre la revalorització de les pensions.

B) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
31. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia de la número 2.028/2012 a la 2.223/2012, en tràmit de quedar assabentada.
32. Despatx extraordinari.
33. Precs i preguntes.

El secretari general,

Algemesí, 21 de desembre de 2011