//
esteu llegint...

Actes

Convocatòria del plenari de gener de 2013

Resolució 125/2013, de 25 de gener, de l’Alcaldia de l’Ajuntament d’Algemesí.
Convocatòria plenari ordinari a realitzar el dia 29 de gener de 2013.

En virtut de les facultats que em confereixen els articles 78 i 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, en relació amb el que estableixen els articles 46 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 113 de la Llei 8/2010, de 23 de juny de la Generalitat de Règim Local, i els articles 46 i següents del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, de règim local, RESOLC:

Convocar el Ple de l’Ajuntament per a realitzar la sessió ordinària, d’acord amb les referències següents:

DADES DE LA SESSIÓ
Dia: 29 de gener de 2013 (dimarts)
Hora: 20’00 hores
Lloc: Sala de plens de la Casa Consistorial

ORDRE DEL DIA

A) RESOLUCIÓ D’EXPEDIENTS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA
1. Pressa de possessió com a regidor d’Adrián Palmero López.
2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 27/12/2012.
3. C.I. Personal. Aprovació de la 5ª edició de la carta de serveis de l’Ajuntament d’Algemesí.
4. C.I. Hisenda. Aprovació de les bases específiques per a la convocatòria del “Programa d’ajuda a l’autoocupació per a l’exercici de 2013”.
5. C.I. Hisenda. Modificació de l’Ordenança fiscal número 4.1.8. reguladora dels preus públics en les instal·lacions esportives municipals i per la prestació de serveis de l’Ajuntament d’Algemesí.
6. C.I. Benestar S. Aprovació del conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament d’Algemesí per atendre les necessitats de les famílies desnonades i per a contractes de lloguer social.
7. C.I. Benestar S. Aprovació de la proposta d’agermanament entre els municipis de Gaugneung (Corea del Sud) i Algemesí.
8. C.I. Urbanisme. Sotmetiment a informació pública de la modificació puntual núm. 1 del PGOU vigent.
9. C.I. Urbanisme. Aprovació inicial de l’ordenança reguladora de declaracions responsables, comunicacions, llicències urbanístiques i llicències ambientals.
10. C.I. Urbanisme. Modificació de l’article 47 de l’ordenança municipal del clavegueram i aigües residuals.
11. C.I. Urbanisme. Designació de vocal en la Mancomunitat de la Ribera Alta.
12. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la promoció de l’ús de l’Administració electrònica.
13. C.I. Cultura. Moció del grup municipal EUPV sobre les beques Erasmus.
14. C.I. Urbanisme. Proposta del grup municipal Més Algemesí sobre la realització d’un estudi del clavegueram al poble.
15. C.I. Agricultura. Proposta del grup municipal Més Algemesí sobre el manteniment del garrofer del motor de Massans.
16. C.I. Personal. Moció del grup EUPV sobre el recolzament a la vaga general convocada per al 14 de novembre.
17. C.I. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Socialista per ajudar els ciutadans desnonats.
18. C.I. Agricultura. Moció del grup municipal Popular per demanar la reducció de les tarifes elèctriques per als pous de regants.
19. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Socialista contra el projecte de llei de les taxes judicials.
20. C.I. Sanitat. Proposta del grup municipal Més Algemesí sobre l’enllumenat del cementeri.
21. C.I. Personal. Moció del grup EUPV contra els atacs israelians a la franja de Gaza.
22. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal EUPV sobre la modificació de la Llei Hipotecària i per a la implantació de polítiques municipals de vivenda.
23. C.I. Benestar S. Moció del grup municipal EUPV sobre «Discapacitat en marxa».
24. C.I. Sanitat. Moció del grup municipal Socialista sobre el pagament del deute de la Generalitat a les farmàcies.
25. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre reclamació d’interessos o compensacions econòmiques a la Generalitat pel retard en el pagaments.
26. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre adhesió a la xarxa de ciutat per la bicicleta.
27. C.I. Benestar Social. Moció del grup municipal EUPV sobre la revalorització de les pensions.
28. C.I. Cultura. Moció del grup municipal Més Algemesí, a favor de la llibertat de premsa.
29. C.I. Sanitat. Moció del grup municipal EUPV, sobre defensa de la sanitat pública.
30. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Més Algemesí, sobre revocació del contracte d’administració de la 1ª planta del pàrquing.
31. C.I, Agricultura. Moció del grup municipal Més Algemesí, a favor del camp valencià i en defensa dels seus llauradors majors.
32. C.I. B. Social. Moció del grup municipal Socialista, sobre retallades en benestar social en els pressupostos 2012 de la Generalitat.
33. C.I. Educació. Moció del grup municipal Socialista, per a exigir la retirada de l’esborrany de l’avantprojecte de la LOMCE, proposada pel ministre Wert.
34. C.I. Sanitat. Moció del grup Municipal Socialista, d’una aigüa de qualitat per al consum humà.

B) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
35. Donar compte del nomenament de tinent d’Alcalde, membre de la Junta de Govern, i portaveu del grup Popular.
36. Donar compte de l’informe de morositat a 18/01/2013.
37. Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia, de la número 2.224 a la número 2.460, en tràmit de quedar assabentada.
38. Despatx extraordinari.
39. Precs i preguntes.

El secretari general