//
esteu llegint...

Actes

Convocatòria del plenari de febrer de 2013

Resolució 414/2013, de 25 de febrer, de l’Alcaldia de l’Ajuntament d’Algemesí.
Convocatòria plenari ordinari a realitzar el dia 28 de febrer de 2013

En virtut de les facultats que em confereixen els articles 78 i 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, en relació amb el que estableixen els articles 46 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 113 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local, i els articles 46 i següents del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, de Règim Local,

RESOLC:
Convocar el Ple de l’ajuntament per a realitzar la sessió ordinària, d’acord amb les referències següents:

DADES DE LA SESSIÓ
Dia: 28 de febrer de 2013 (dijous)
Hora: 20.00 hores
Lloc: sala de plens de la casa consistorial

ORDRE DEL DIA
A) RESOLUCIÓ D’EXPEDIENTS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 29-01-2013.
2. C.I. Benestar S. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local, sobre l’actualització del Conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament, per atendre les necessitats de les famílies desnonades.
3. C.I. Personal. Modificació del Reglament Orgànic Municipal.
4. C.I. Personal. Denuncia del contracte d’assegurances amb l’empres DAS.
5. C.I. Urbanisme. Aprovació de l’alteració puntual del límit entre els termes d’Algemesí i Polinyà del Xúquer.
6. C.I. Hisenda. Aprovació de la rectificació de l’inventari de béns de l’Ajuntament referida al 31 de desembre de 2011.
7. C.I. Agricultura. Proposta del grup municipal Més Algemesí sobre el manteniment del garrofer del motor de Massans.
8. C.I. Personal. Moció del grup EUPV sobre el recolzament a la vaga general convocada per al 14 de novembre.
9. C.I. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Socialista per ajudar els ciutadans desnonats.
10. C.I. Agricultura. Moció del grup municipal Popular per demanar la reducció de les tarifes elèctriques per als pous de regants.
11. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Socialista contra el projecte de llei de les taxes judicials.
12. C.I. Sanitat. Proposta del grup municipal Més Algemesí sobre l’enllumenat del cementeri.
13. C.I. Personal. Moció del grup EUPV contra els atacs israelians a la franja de Gaza.
14. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal EUPV sobre la modificació de la llei hipotecària i per a la implantació de polítiques municipals de vivenda.
15. C.I. Benestar S. Moció del grup municipal EUPV sobre «Discapacitat en marxa».
16. C.I. Sanitat. Moció del grup municipal Socialista sobre el pagament del deute de la Generalitat a les farmàcies.
17. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la reclamació d’interessos o compensacions econòmiques a la Generalitat pel retard en el pagaments.
18. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre l’adhesió a la xarxa de ciutat per la bicicleta.
19. C.I. Benestar Social. Moció del grup municipal EUPV sobre la revalorització de les pensions.
20. C.I. Cultura. Moció del grup municipal Més Algemesí a favor de la llibertat de premsa.
21. C.I. Sanitat. Moció del grup municipal EUPV sobre la defensa de la sanitat pública.
22. C.I. Agricultura. Moció del grup municipal Més Algemesí a favor del camp valencià i en defensa dels seus llauradors majors.
23. C.I. B. Social. Moció del grup municipal Socialista sobre les retallades en benestar social en els pressupostos 2012 de la Generalitat.
24. C.I. Educació. Moció del grup municipal Socialista per a exigir la retirada de l’esborrany de l’avantprojecte de la LOMCE, proposada pel ministre Wert.
25. C.I. Sanitat. Moció del grup municipal Socialista d’una aigua de qualitat per al consum humà.
26. C.I. Personal. Moció del grup municipal Popular contra la corrupció.
27. C.I. Cultura. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la normalització de la retolació del pàrquing de la Plaça del Mercat.
28. C.I. Personal. Moció del grup municipal EUPV contra la corrupció.
29. C.I. Cultura. Moció del grup municipal EUPV per a retre homenatge al poeta Vicent Andrés Estellés.
30. C.I. Benestar S. Moció del grup municipal EUPV contra el copagament famacèutic dels discapacitats.
31. C.I. Benestar S. Moció del grup municipal EUPV contra els retalls en polítiques d’igualtat municipal.
32. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre un estudi d’alternativa «d’arquitectura tèxtil» en la Plaça del Mercat.
33. C.I. Benestar S. Moció del grup municipal Socialista per a exigir a la Generalitat el pagament dels xecs d’habitatge.

B) CONTROL I FICALITZACIÓ DELS ORGANS DE GOVERN
34. Donar compte de la resolució de l’Alcaldia número 295/2013, de 13 de febrer, d’aprovació de la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2012.
35. Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia, 372/2013, d’adscripció de regidors a comissions informatives, Resolució 389/2013, de 21 de febrer, de delegació de competències, i Resolució 169/2013, de 30 de gener, sobre qualificació jurídica de finca de propietat municipal.
36. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia, de la número 1 a la número 178, del mes de gener de 2013, en tràmit de quedar assabentada.
37. Despatx extraordinari.
38. Precs i preguntes.

L’alcalde