//
esteu llegint...

Tots els temes (cronologia)

Convocatòria del plenari d’abril de 2013

Convocatòria plenari ordinari a realitzar el dia 30 d’abril de 2013

En virtut de les facultats que em confereixen els articles 78 i 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, en relació amb el que estableixen els articles 46 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 113 de la Llei 8/2010, de 23 de juny de la Generalitat de Règim Local, i els articles 46 i següents del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, de règim local,

RESOLC:
Convocar el Ple de l’Ajuntament per a realitzar la sessió ordinària, d’acord amb les referències següents:

DADES DE LA SESSIÓ
Dia: 30 d’abril de 2013 (dimarts)
Hora: 20.00 hores
Lloc: sala de plens de la casa consistorial

ORDRE DEL DIA
A) RESOLUCIÓ D’EXPEDIENTS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (28/03/2013).
2. C.I. Urbanisme. Desestimació d’al·legacions i desestiment de concurs, del procediment PAI UE-1 Pont Roig.
3. C.I. Urbanisme. Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de la modificacio de l’article 47 de l’ordenança municipal del clavegueram i aigües residuals.
4. C.I. Agricultura. Moció del grup municipal Més Algemesí a favor del camp valencià i en defensa dels seus llauradors majors.
5. C.I. B. Social. Moció del grup municipal Socialista sobre les retallades en benestar social en els pressupostos 2012 de la Generalitat.
6. C.I. Educació. Moció del grup municipal Socialista per a exigir la retirada de l’esborrany de l’avantprojecte de la LOMCE, proposada pel ministre Wert.
7. C.I. Sanitat. Moció del grup municipal Socialista d’una aigüa de qualitat per al consum humà.
8. C.I. Personal. Moció del grup municipal Popular contra la corrupció.
9. C.I. Cultura. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la normalització de la retolació del pàrquing de la plaça del Mercat.
10. C.I. Personal. Moció del grup municipal EUPV contra la corrupció.
11. C.I. Benestar S. Moció del grup municipal EUPV contra el copagament famacèutic dels discapacitats.
12. C.I. Benestar S. Moció del grup municipal EUPV contra les retallades en polítiques d’igualtat municipal.
13. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre un estudi d’alternativa «d’arquitectura tèxtil» en la plaça del Mercat.
14. C.I. Benestar S. Moció del grup municipal Socialista per a exigir a la Generalitat el pagament dels xecs d’habitatge.
15. C.I. Salut. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre les anàlisis d’aigua potable i la construcció d’una potabilitzadora.
16. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre un nou model de finançament autonòmic i creació de l’Agència Tributària.
17. C.I. Personal. Moció del grup municipal EUPV sobre el referèndum monarquia-república.
18. C.I. Sanitat. Moció del grup municipal Socialista sobre acabament de la potabilitzadora de la Comarca de la Ribera.
19. C.I. Agricultura. Moció del grup municipal Popular sobre seguretat en el camp i mesures legislatives i de control de venda de productes agrícoles.
20. C.I. Agricultura, Moció del grup municipal Popular sobre aplicacio dels móduls a l’agricultura.
21. C.I. Agricultura. Moció del grup municipal d’EUPV per una política de suport a l’agricultura valenciana.
22. C.I. Personal. Moció del grup municipal Popular sobre propostes per a millorar l’avantprojecte de llei per a la racionalització i sosteniment de l’Administració local.
23. C.I. Personal. Moció del grup municipal Socialista contra la privatització del registre civil.
24. C.I. Cultura. Moció del grup municipal Socialista per a la implementació d’un pla municipal de foment de la lectura.
25. C.I. Agricultura. Moció del grup municipal Socialista per concertar assegurances agràries.
26. C.I. Hisenda. Proposta del grup municipal Més Algemesí sobre modificació de crèdits.
27. C.I. Serveis Públics. Proposta del grup municipal Més Algemesí sobre retirada de contenidors de fem.
28. C.I. Benestar Social. Moció del grup municipal d’EUPV sobre mesures similars a Andalusia en matèria de desnonaments.

B) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
29. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia del mes de març de 2013, de la número 464/2013 a la 645/2013, en tràmit de quedar assabentada.
30. Donar compte de l’informe de morositat a data 22 d’abril de 2013.
31. Despatx extraordinari.
32. Precs i preguntes.

El secretari general