//
esteu llegint...

Actes

Convocatòria del plenari de maig de 2013

L’alcalde, per Decret de hui, ha resolt:Resolució 1067/2013, de 27 de maig, de l’Alcaldia de l’Ajuntament d’Algemesí.

Convocatòria del plenari ordinari a realitzar el dia 30 de maig de 2013

En virtut de les facultats que em confereixen els articles 78 i 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, en relació amb el que estableixen els articles 46 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 113 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local, i els articles 46 i següents del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, de règim local,

RESOLC:
Convocar el Ple de l’Ajuntament per a realitzar la sessió ordinària, d’acord amb les referències següents:

DADES DE LA SESSIÓ
Dia: 30 de maig de 2013 (dijous)
Hora: 20.00 hores
Lloc: sala de plens de la casa consistorial

ORDRE DEL DIA

A) RESOLUCIÓ D’EXPEDIENTS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (30/04/2013).
2. C.I. Esports. Aprovar la proposta sobre el restabliment de l’equilibri economicofinancer de la concessió de la piscina coberta.
3. C.I. Hisenda. Modificació de l’Ordenança fiscal número 2.1., reguladora de l’impost sobre béns immobles.
4. C.I. Urbanisme. Sotmetre a informació pública la modificació puntual núm. 2 del PGOU (ús esportiu compatible amb la zona verda del polígon Pepe Miquel i Cotes).
5. C.I. Cultura. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la normalització de la retolació del pàrquing de la plaça del Mercat.
6. C.I. Benestar S. Moció del grup municipal EUPV contra el copagament famacèutic dels discapacitats.
7. C.I. Benestar S. Moció del grup municipal EUPV contra les retallades en polítiques d’igualtat municipal.
8. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre un estudi d’alternativa d’arquitectura tèxtil a la plaça del Mercat.
9. C.I. Benestar S. Moció del grup municipal Socialista per a exigir a la Generalitat el pagament dels xecs d’habitatge.
10. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre un nou model de finançament autonòmic i la creació de l’Agència Tributària.
11. C.I. Personal. Moció del grup municipal EUPV sobre el referèndum monarquia-república.
12. C.I. Personal. Moció del grup municipal Popular sobre les propostes per a millorar l’avantprojecte de llei per a la racionalització i el sosteniment de l’Administració local.
13. C.I. Personal. Moció del grup municipal Socialista contra la privatització del registre civil.
14. C.I. Cultura. Moció del grup municipal Socialista per a la implementació d’un pla municipal de foment de la lectura.
15. C.I. Hisenda. Proposta del grup municipal Més Algemesí sobre la modificació de crèdits.
16. C.I. Serveis Públics. Proposta del grup municipal Més Algemesí sobre la retirada de contenidors de fem.
17. C.I. Benestar Social. Moció municipal del grup d’EUPV sobre mesures similars a les d’Andalusia en matèria de desnonaments.
18. C.I. Pesonal. Proposta del grup municipal EUPV sobre el Reglament Municipal de Cerimònies Civils.
19. C.I. Personal. Proposta del grup municipal Més Algemesí sobre pràctiques remunerades a titulars joves «Joventut Activa».
20. C.I. Cultura. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el dinar del dia de la Mare de Déu.
21. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre actuacions en el bosc de ribera de la Xopera.
22. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre les obres en el centre polivalent.

B) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
23. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia del mes d’abril de 2013, de la número 646/2013 a la 851/2013, en tràmit de quedar assabentada.
24. Donar compte de l’execució pressupostària corresponent al primer trimestre de 2013.
25. Despatx extraordinari.
26. Precs i preguntes.

El secretari general