//
esteu llegint...

Economia i treball

Segon “Cotino” del senyor alcalde per evitar les preguntes sobre l’ús del pàrquing

Tensa discusió entre el regidor Bermúdez i el Sr alcalde que es bota la llei

 
Al plenari d’abril l’Alcalde d’Algemesí no va contestar a una pregunta oral formulada pel portaveu de Més Algemesí sobre la valoració que feia l’equip de govern de les xifres de recaptació dels dos primers mesos: 24€ per dia (15€ en rotació i la resta per abonaments). Recordem que és un pàrquing de 7 milions d’euros i que mantenir-lo oberta costa 220€ cada dia. En abril l’Alcalde simplement es feu el sord, o feu com Cotino, ignorà la pregunta.

Davant eixa situació, Més Algemesí decidí presentar per escrit una bateria de preguntes sobre aquesta qüestió. El Real Decret 2568/1986 que regula el funcionament dels debats en el seu article 97 que les preguntes formulades per escrit amb 24 hores d’antelació “han de ser contestades ordinàriament en la sessió, o per causes degudament motivades, en la següent”. El Reglament Orgànic Municipal d’Algemesí encara és més taxatiu i eleva el llistó ja que en el seu article 63 indica que “Si la pregunta es formula per escrit, haurà de fer-se setanta dos hores abans com a mínim, de l’inici de la sessió, i serà contestada durant esta.” Així el Sr Alcalde estava obligat per llei a contestar unes preguntes formulades amb 28 dies d’antelació.

Però el ben cert és que es negà a fer-ho en contra del que indica el reglament que obliga a complir als altre. El Sr Alcalde intentà buscà qualsevol excusa per no contestar-la. Comença dient que no la contestava perquè en cap moment s’indicava en l’escrit que eren preguntes per al ple. Malgrat tenir l’escrit que li passà el Sr Secretari davant d’ell, afirmà que “ací no fica que siga per al ple”, tot i que en el text s’indicava textualment que aquestes preguntes es presentaven per tal “que siguen contestades en el proper plenari”. Donada la insistència del portaveu de Més Algemesí i davant l’evidència que sí que ho posava digué que ja les contestaria al pròxim, perquè no les tenia preparades.

El més increïble no és ja, seguint la tradició de Cotino, intentes donada la callada per resposta, sinó que, davant la insistència afirma, de manera totalment antidemocràtica, que “a les preguntes que em fa vostè ací jo entenc que no tinc perquè contestar-les”. És més, després de llegir una de la pregunta si considerava, a la vista de les xifres, que la construcció del pàrquing havia estat un error, contesta textualment que: “jo no he de dir-li el que jo pense” per a afegir més endavant que “a mi no em pot preguntar vostè el que jo pense”. Un Alcalde que gasta 7 milions de diners públics en la construcció d’un pàrquing que gairebé ningú utilitza es creu en el dret de no contestar a les preguntes que li formula l’oposició al respecte. És més, com si d’un xèrif del llunyà oest es tracte, i després d’insistir que la llei deia textualment que devia contestar en aquest plenari, el Sr Alcalde actuant de manera prepotent i en contra de la llei diu textualment “doncs jo dic que no.

És intolerable i antidemocràtic que el Sr Alcalde es negue a respondre a les preguntes que formula l’oposició, i més quan ho fa en dos plenaris seguits. Però més intol·lerable és que ho faça quan la llei i el propi reglament municipal diu taxativament que ho ha de fer. Dissortadament ha acabant imposant la seu voluntat a la legalitat, s’ha botat claríssimament la llei i ha privat a la ciutadania d’unes explicacions i valoracions a les quals tenen dret.

Més Algemesí denunciarà totes les vegades que facen falta aquestes actuacions prepotents de la màxima autoritat que pensa que està per damunt de les lleis i reglaments, i donara a conèixer.