//
esteu llegint...

Actes

Convocatòria del plenari de juny de 2013

L’alcalde, per Decret de hui, ha Resolt:

«Resolució 1221/2013, de 21 de juny, de l’Alcaldia de l’Ajuntament d’Algemesí.

Convocatòria del plenari ordinari a realitzar el dia 27 de juny de 2013

En virtut de les facultats que em confereixen els articles 78 i 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, en relació amb el que estableixen els articles 46 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 113 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local, i els articles 46 i següents del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, de règim local,

RESOLC:
Convocar el Ple de l’Ajuntament per a realitzar la sessió ordinària, d’acord amb les referències següents:

DADES DE LA SESSIÓ
Dia: 27 de juny de 2013 (dijous)
Hora: 20.00 hores
Lloc: sala de plens de la casa consistorial

ORDRE DEL DIA

A) RESOLUCIÓ D’EXPEDIENTS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (30/05/2013).
2. C.I. Promoció Econòmica. Moció institucional contra una major liberalització d’horaris i obertura de comerços en festius i diumenges.
3. C.I. Personal. Moció del grup municipal EUPV sobre el referèndum monarquia-república.
4. C.I. Personal. Moció del grup municipal Popular sobre les propostes per a millorar l’avantprojecte de llei per a la racionalització i el sosteniment de l’Administració local.
5. C.I. Personal. Moció del grup municipal Socialista contra la privatització del registre civil.
6. C.I. Cultura. Moció del grup municipal Socialista per a la implementació d’un pla municipal de foment de la lectura.
7. C.I. Hisenda. Proposta del grup municipal Més Algemesí sobre la modificació de crèdits.
8. C.I. Serveis Públics. Proposta del grup municipal Més Algemesí sobre la retirada dels contenidors de fem.
9. C.I. Benestar Social. Moció municipal del grup d’EUPV sobre mesures similars a les d’Andalusia en matèria de desnonaments.
10. C.I. Personal. Proposta del grup municipal EUPV sobre el Reglament Municipal de Cerimònies Civils.
11. C.I. Personal. Proposta del grup municipal Més Algemesí sobre pràctiques remunerades a titulars joves «Joventut Activa».
12. C.I. Cultura. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el dinar del dia de la Mare de Déu.
13. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre actuacions en el bosc de ribera de la Xopera.
14. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre les obres en el centre polivalent.
15. C.I. Personal. Moció del grup municipal Popular sobre l’adhesió a l’acord de la societat civil per la Comunitat Valenciana.
16. C.I. Agricultura. Proposta del grup municipal Més Algemesí sobre la utilització com a horts socials de les zones verdes dels polígons.
17. C.I. Benestar Social. Moció del grup municipal EUPV sobre la interrupció voluntària de l’embaràs pel dret a les dones a decidir.
18. C.I. Sanitat. Moció del grup municipal EUPV sobre el suport a una proposició no de llei pel control de les concessions sanitàries a empreses privades.
19. C.I. Educació. Moció del grup municipal Socialista sobre el funcionament de l’EPA.
20. C.I. Personal. Moció del grup municipal Socialista sobre la participació ciutadana.
21. C.I. Educació. Moció del grup municipal Socialista sobre la formació professional.
22. C.I. Educació. Moció del grup municipal Socialista sobre les beques de transport a estudiants universitaris.
23. C.I. Cultura. Proposta del grup municipal Més Algemesí sobre la publicació digital dels llibres editats per l’Ajuntament.
24. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Popular sobre l’assignació d’una concessió administrativa d’aigües del Xúquer a les poblacions de la Ribera.

B) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
25. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia del mes de maig de 2013, de la número 852/2013 a la 1.106/2013, en tràmit de quedar assabentada.
26. Despatx extraordinari.
27. Precs i preguntes.

El Secretari General