//
esteu llegint...

Actes

Convocatòria del plenari de juliol de 2013

L’alcalde, per Decret de hui, ha Resolt:

 

«Resolució 1460/2013, de 25 de juliol, de l’Alcaldia de l’Ajuntament d’Algemesí.

Convocatòria del plenari ordinari a realitzar el dia 31 de juliol de 2013

 

En virtut de les facultats que em confereixen els articles 78 i 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, en relació amb el que estableixen els articles 46 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 113 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local, i els articles 46 i següents del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, de règim local,

 

RESOLC:

 

Convocar el Ple de l’Ajuntament per a realitzar la sessió ordinària, d’acord amb les referències següents:

 

DADES DE LA SESSIÓ

Dia: 31 de juliol de 2013 (dimecres)

Hora: 20.00 hores

Lloc: sala de plens de la casa consistorial

 

ORDRE DEL DIA

A) RESOLUCIÓ D’EXPEDIENTS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

1.            Aprovació de l’acta de la sessió anterior (27/06/2013).

2.            C.I. Personal. Proposta a la Conselleria de Governació i Justícia sobre l’atorgament de la medalla individual amb distintiu blanc a membres del cos de la Policia Local.

3.            C.I. Personal. Proposta a la Conselleria de Governació i Justícia sobre l’atorgament de la medalla individual amb distintiu blau (25 anys de servei actiu) a membres del cos de la Policia Local.

4.            C.I. Personal. Proposta de felicitació a la patrulla mediambiental de la Policia Local.

5.            C.I. Hisenda. Aprovació del compte general de l’any 2012.

6.            C.I. Hisenda. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 8/2013.

7.            C.I. Hisenda. Alienació de places d’aparcament de l’estacionament soterrani (planta 1a) ubicat a la plaça del Mercat.

8.            C.I. Hisenda. Ratificació de la Resolució de l’Alcaldia 1278/2013, de gasto plurianual de la subvenció Ruralter-Paissatge.

9.            C.I. Urbanisme. Resolució d’al·legacions al catàleg i tràmit d’informació pública de les normes NHT i de l’entorn BIC.

10.        C.I. Personal. Proposta del grup municipal EUPV sobre el Reglament Municipal de Cerimònies Civils.

11.        C.I. Personal. Proposta del grup municipal Més Algemesí sobre pràctiques remunerades a titulars joves «Joventut Activa».

12.        C.I. Cultura. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el dinar del dia de la Mare de Déu.

13.        C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre actuacions en el bosc de ribera de la Xopera.

14.        C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre les obres al centre polivalent.

15.        C.I. Personal. Moció del grup municipal Popular sobre l’adhesió a l’acord de la societat civil per la Comunitat Valenciana.

16.        C.I. Agricultura. Proposta del grup municipal Més Algemesí sobre la utilització de les zones verdes dels polígons com a horts socials.

17.        C.I. Benestar Social. Moció del grup municipal EUPV sobre la interrupció voluntària de l’embaràs pel dret a les dones a decidir.

18.        C.I. Sanitat. Moció del grup municipal EUPV sobre el suport a una proposició no de llei pel control de les concessions sanitàries a empreses privades.

19.        C.I. Educació. Moció del grup municipal Socialista sobre el funcionament de l’EPA.

20.        C.I. Personal. Moció del grup municipal Socialista sobre la participació ciutadana.

21.        C.I. Educació. Moció del grup municipal Socialista sobre la formació professional.

22.        C.I. Educació. Moció del grup municipal Socialista sobre les beques de transport a estudiants universitaris.

23.        C.I. Cultura. Proposta del grup municipal Més Algemesí sobre la publicació digital dels llibres editats per l’Ajuntament.

24.        C.I. Personal. Proposta del grup municipal Popular sobre el suport i l’adhesió a l’estratègia d’empreniment i ocupació dels jóvens 2013-2016.

25.        C.I. Personal. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la situació del personal de l’empresa Istobal.

26.        C.I. Esports. Moció del grup municipal Més Algemesí per a potenciar la pilota valenciana i l’ús de les instal·lacions esportives.

 

B) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

27.        Donar compte de les resolucions de l’alcaldia de la número 1.107 /2013 a la 1.290/2013, en tràmit de quedar assabentada.

28.        Donar compte de l’informe de morositat a data 19 de juliol de 2013.

29.        Despatx extraordinari.

30.        Precs i preguntes».

 

El Secretari General,

 

Algemesí, 26 de juliol de 2013