//
esteu llegint...

Tots els temes (cronologia)

Convocatòria del plenari per al dia 19 de setembre de 2013

L’alcalde, per Decret de hui, ha Resolt:

 

Resolució 1668/2013, de 16 de setembre, de l’Alcaldia de l’Ajuntament d’Algemesí.

Convocatòria del plenari ordinari a realitzar el dia 19 de setembre de 2013

 En virtut de les facultats que em confereixen els article 78 i 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, en relació amb el que estableixen els articles 46 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 113 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local, i els articles 46 i següents del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, de Règim Local,

 

RESOLC:

 Convocar el Ple de l’Ajuntament per a realitzar la sessió ordinària, d’acord amb les referències següents:

 

DADES DE LA SESSIÓ:

 Dia: 19 de setembre de 2013 (dijous)

Hora: 21.30 hores

Lloc: sala de plens de la casa consistorial

 

ORDRE DEL DIA

 A) RESOLUCIÓ D’EXPEDIENTS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

1.            Aprovació de l’acta de la sessió anterior (31/07/2013).

2.            C.I. Urbanisme. Aprovació del conveni regulador de la Comunitat d’Usuaris de la Ribera del Xúquer.

3.            C.I. Hisenda. Modificació de l’Ordenança núm. 2.4. de l’impost sobre l’increment del valor del terrenys de naturalesa urbana.

4.            C.I. Hisenda. Imposició i ordenació de l’Ordenança núm. 3.8.7. reguladora de la taxa per la utilització o aprofitament dels locals del centre polivalent «Verge de la Salut».

5.            C.I. Urbanisme. Aprovació i sotmetiment a informació pública de l’Ordenança reguladora de l’ús de les instal·lacions del centre polivalent «Verge de la Salut».

6.            C.I. Benestar Social. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local, sobre l’aprovació del conveni de col·laboració entre la Conselleria de Benestar Social i l’Ajuntament per al desenvolupament del programa «Menjar a casa».

7.            C.I. Hisenda. Aprovació de la pròrroga del conveni amb la Central de compres de la Diputació.

8.            C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre les actuacions en el bosc de ribera de la Xopera.

9.            C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre les obres al centre polivalent.

10.        C.I. Personal. Moció del grup municipal Popular sobre l’adhesió a l’acord de la societat civil per la Comunitat Valenciana.

11.        C.I. Agricultura. Proposta del grup municipal Més Algemesí sobre la utilització de les zones verdes dels polígons com a horts socials.

12.        C.I. Benestar Social. Moció del grup municipal EUPV sobre la interrupció voluntària de l’embaràs pel dret a les dones a decidir.

13.        C.I. Sanitat. Moció del grup municipal EUPV sobre el suport a una proposició no de llei pel control de les concessions sanitàries a empreses privades.

14.        C.I. Educació. Moció del grup municipal EUPV sobre el funcionament de l’EPA.

15.        C.I. Personal. Moció del grup municipal Socialista sobre la participació ciutadana.

16.        C.I. Educació. Moció del grup municipal Socialista sobre la formació professional.

17.        C.I. Educació. Moció del grup municipal Socialista sobre les beques de transport a estudiants universitaris.

18.        C.I. Cultura. Proposta del grup municipal Més Algemesí sobre la publicació digital dels llibres editats per l’Ajuntament.

19.        C.I. Personal. Proposta del grup municipal Popular sobre el suport i l’adhesió a l’estratègia d’empreniment i ocupació dels jóvens 2013-2016.

20.        C.I. Personal. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la situació del personal de l’empresa Istobal.

21.        C.I. Esports. Moció del grup municipal Més Algemesí per a potenciar la pilota valenciana i l’ús de les instal·lacions esportives.

22.        C.I. Personal. Moció del grup municipal EUPV sobre dimissió del president del Govern.

23.        C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre consideracions al Pla Hidrològic del Xúquer.

24.        C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre les despeses de convidades i àpats.

25.        C.I. Cultura. Moció conjunta dels grups municipals PSPV, EUPV i Més Algemesí sobre la supressió del maltractament animal en les actuacions nocturnes de la Setmana de Bous.

26.        C.I. Sanitat. Moció conjunta dels grups municipals PSPV, EUPV i Més Algemesí sobre la venda d’accions i gestió de l’Hospital de la Ribera.

27.        C.I. Agricultura, Moció del grup municipal Popular sobre el control de la taca negra dels cítrics.

B) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

 28.        Donar compte de les resolucions de l’alcaldia del mes de juliol i agost de 2013, de la número 1.291 a la número 1.598, en tràmit de quedar assabentada.

29.        Donar compte de l’execució pressupostària corresponent al primer semestre de 2013.

30.        Despatx extraordinari.

31.        Precs i preguntes

 El Secretari General,