//
esteu llegint...

Tots els temes (cronologia)

Convocatòria ple mes d’octubre de 2013

L’alcalde, per Decret de hui, ha Resolt:

Resolució 1931/2013, de 28 de octubre, de l’Alcaldia de l’Ajuntament d’Algemesí.

Convocatòria del plenari ordinari a realitzar el dia 31 d’octubre de 2013

En virtut de les facultats que em confereixen els articles 78 i 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, en relació amb el que estableixen els articles 46 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 113 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local, i els articles 46 i següents del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, de Règim Local,

RESOLC:

Convocar el Ple de l’Ajuntament per a realitzar la sessió ordinària, d’acord amb les referències següents:

DADES DE LA SESSIÓ:

Dia:     31 d’octubre de 2013 (dijous)

Hora:   21.00 h

Lloc:    sala de plens de la casa consistorial

ORDRE DEL DIA

A) RESOLUCIÓ D’EXPEDIENTS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

1.            Aprovació de l’acta de la sessió anterior (19-09-2013).

2.            C.I. Urbanisme. Sotmetre a informació pública la modificació puntual   núm. 3 del PGOU.

3.            C.I. Hisenda. Modificació de l’Ordenança fiscal número 3.8.6., reguladora de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques de permanència limitada i de l’aparcament en el soterrani de la plaça del Mercat (2a planta).

4.            C.I. Hisenda. Aprovació del conveni de col·laboració en matèria de gestió cadastral, a celebrar amb la Secretaria d’Estat d’Hisenda i Pressupostos (Direcció General del Cadastre).

5.            C.I. Econòmica. Aprovació de l’adhesió al servei de franqueig pagat d’enviaments postals de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

6.            C.I. Joventut. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut Valencià de la Joventut i l’Ajuntament, sobre l’emissió del Carnet Jove.

7.            C.I. Joventut. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut Valencià de la Joventut i l’Ajuntament, per l’emissió i venda del carnet d’alberguista i carnets internacionals.

8.            C.I. Personal. Aprovació de l’atorgament de la medalla de plata de la ciutat a un oficial de la Policia Nacional.

9.            C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre les actuacions en el bosc de ribera de la Xopera.

10.        C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre les obres al centre polivalent.

11.        C.I. Personal. Moció del grup municipal Popular sobre l’adhesió a l’acord de la societat civil per la Comunitat Valenciana.

12.        C.I. Agricultura. Proposta del grup municipal Més Algemesí sobre la utilització de les zones verdes dels polígons com a horts socials.

13.        C.I. Benestar Social. Moció del grup municipal EUPV sobre la interrupció voluntària de l’embaràs pel dret a les dones a decidir.

14.        C.I. Sanitat. Moció del grup municipal EUPV sobre el suport a una proposició no de llei pel control de les concessions sanitàries a empreses privades.

15.        C.I. Educació. Moció del grup municipal EUPV sobre el funcionament de l’EPA.

16.        C.I. Personal. Moció del grup municipal Socialista sobre la participació ciutadana.

17.        C.I. Educació. Moció del grup municipal Socialista sobre la formació professional.

18.        C.I. Educació. Moció del grup municipal Socialista sobre les beques de transport a estudiants universitaris.

19.        C.I. Cultura. Proposta del grup municipal Més Algemesí sobre la publicació digital dels llibres editats per l’Ajuntament.

20.        C.I. Personal. Proposta del grup municipal Popular sobre el suport i l’adhesió a l’estratègia d’empreniment i ocupació dels jóvens 2013-2016.

21.        C.I. Personal. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la situació del personal de l’empresa Istobal.

22.        C.I. Esports. Moció del grup municipal Més Algemesí per a potenciar la pilota valenciana i l’ús de les instal·lacions esportives.

23.        C.I. Personal. Moció del grup municipal EUPV sobre la dimissió del president del Govern.

24.        C.I. Sanitat. Moció del grup municipal EUPV sobre les mesures anunciades pel Ministeri de Sanitat en juliol de 2013.

25.        C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre les despeses de convidades i àpats.

26.        C.I. Cultura. Moció conjunta dels grups municipals PSPV, EUPV i Més Algemesí sobre la supressió del maltractament animal en les actuacions nocturnes de la Setmana de Bous.

27.        C.I. Sanitat. Moció conjunta dels grups municipals PSPV, EUPV i Més Algemesí sobre la venda d’accions i gestió de l’Hospital de la Ribera.

28.        C.I. Agricultura. Moció del grup municipal Popular sobre el control de la taca negra dels cítrics.

29.        C.I. Cultura. Moció del grup municipal Socialista sobre la creació d’una sala infantil o bebeteca i ampliació d’horaris a la biblioteca municipal.

30.        C.I. Cultura, Moció del grup municipal Socialista sobre l’elecció del president o presidenta de la Junta Local Fallera.

31.        C.I. Sanitat. Moció del grup municipal Socialista per la supressió del copagament farmacològic dels hospitals.

32.        C.I. Personal. Moció del grup municipal EUPV contra el projecte de llei per la racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.

33.        C.I. Cultura. Moció del grup municipal Més Algemesí de suport al ciutadà d’Almenara, Carles Mateu Blay Vàzquez, per la vulneració dels seus drets lingüístics.

34.        C.I. Personal. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre l’elaboració d’un estudi de camp a nivell municipal semblant a l’enquesta de població activa.

35.        C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre pressupostos participatius.

36.        C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la petició de nul·litat de la ponència de valors cadastrals.

37.        C.I. Personal. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la nova llei de planta i demarcació judicial.

38.        C.I. Sanitat. Moció del grup municipal EUPV sobre el copagament dels medicaments dels malalts crònics.

B) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

39.        Donar compte de les resolucions de l’alcaldia del mes de setembre de 2013, de la número 1.599 a la número 1.739, en tràmit de quedar assabentada.

40.        Donar compte de l’informe de morositat a data 18 d’octubre de 2013.

41.        Despatx extraordinari.

42.        Precs i preguntes.

 

El Secretari General,

Vicente Carbonell Chirivella

 Algemesí, 28 d’octubre de 2013