//
esteu llegint...

Actes

Convocatòria de plenari extraordinari novembre sobre tancament RTVV

L’alcalde, per Decret de hui, ha Resolt:

«Resolució 2051/2013, de 22 de novembre, de l’Alcaldia de l’Ajuntament d’Algemesí.

Convocatòria de ple extraordinari a petició dels regidors, a realitzar el dia 27 de

novembre de 2013

Vist l’escrit presentat per la quarta part dels regidors d’este ajuntament en què

sol·liciten la convocatòria d’un ple extraordinari (Reg. d’entrada 21.634, de data

13 de novembre de 2013) amb l’especificació dels assumptes a tractar.

En virtut del que disposa l’article 46-2, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,

Reguladora de les Bases de Règim Local i article 49 del Reglament Orgànic

Municipal de l’Ajuntament d’Algemesí,

RESOLC:

Convocar el Ple extraordinari a petició de la quarta part dels regidors de

l’Ajuntament, d’acord amb les referències següents:

DADES DE LA SESSIÓ

Dia: 27 de novembre (dimecres)

Hora: 15.00 h

Lloc: sala de plens de la casa consistorial

ORDRE DEL DIA

Únic. Moció conjunta del grup Socialista, EUPV i Més Algemesí, relativa al

tancament de la Ràdio Televisió Pública Valenciana».

El Secretari General,

 

Algemesí, 22 de novembre de 2013