//
esteu llegint...

Actes

Convocatòria plenari mes de novembre de 2013

L’alcalde, per Decret de hui, ha Resolt:

«Resolució 2059/2013, de 25 de novembre, de l’Alcaldia de l’Ajuntament d’Algemesí.

Convocatòria del plenari ordinari a realtizar el dia 28 de novembre de 2013

En virtut de les facultats que em confereixen els articles 78 i 80 del Reglament

d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals,

aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, en relació amb el que

estableixen els articles 46 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 113 de la

Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local, i els articles 46 i

següents del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, de Règim Local,

RESOLC:

Convocar el Ple de l’Ajuntament per a realitzar la sessió ordinària, d’acord amb

les referències següents:

DADES DE LA SESSIÓ:

Dia: 28 de novembre de 2013 (dijous)

Hora: 20.00 h

Lloc: sala de plens de la casa consistorial

ORDRE DEL DIA

A) RESOLUCIÓ D’EXPEDIENTS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (31-10-2013).

2. C.I. Hisenda. Aprovació del pressupost general de l’Ajuntament per a

l’exercici 2014, memòria, sostre de gasto, estat de despeses i ingressos,

plantilla de personal, bases d’execució i documentació complementària.

3. C.I. Hisenda. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits número

13-2013, mitjançant transferències de crèdits.

4. C.I. Hisenda. Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal

número 2.4., reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels

terrenys de naturalesa urbana.

5. C.I. Urbanisme. Aprovació del conveni de la comunitat d’usuaris

d’abocaments Ajuntament d’Algemesí-Albalat de la Ribera.

6. C.I. Cultura. Proposta d’atorgament dels guardons d’honor «Ciutat

d’Algemesí» per a l’any 2014.

7. C.I. Benestar Social. Aprovació del conveni de col·laboració entre

la Conselleria de Benestar Social i l’Ajuntament relatiu al programa

INFODONA.

8. C.I. Aprovació de la plantilla orgànica.

9. C.I. Benestar Social. Proposta de declaració d’Algemesí «Ciutat solidària

amb l’alzheimer».

10.C.I. Seguretat. Sotmetre a informació pública el Pla municipal

d’emergències.

11. C.I. Urbanisme. Modificació de l’article 18 de l’Ordenança de declaració

responsable.

12. C.I. Benestar Social. Moció del grup municipal EUPV sobre la interrupció

voluntària de l’embaràs pel dret a les dones a decidir.

13. C.I. Sanitat. Moció del grup municipal EUPV sobre el suport a una

proposició no de llei pel control de les concessions sanitàries a empreses

privades.

14. C.I. Educació. Moció del grup municipal EUPV sobre el funcionament de

l’EPA.

15. C.I. Personal. Moció del grup municipal Socialista sobre la participació

ciutadana.

16. C.I. Educació. Moció del grup municipal Socialista sobre la formació

professional.

17. C.I. Educació. Moció del grup municipal Socialista sobre les beques de

transport a estudiants universitaris.

18. C.I. Cultura. Proposta del grup municipal Més Algemesí sobre la publicació

digital dels llibres editats per l’Ajuntament.

19. C.I. Personal. Proposta del grup municipal Popular sobre el suport i

l’adhesió a l’estratègia d’empreniment i ocupació dels jóvens 2013-2016.

20. C.I. Esports. Moció del grup municipal Més Algemesí per a potenciar la

pilota valenciana i l’ús de les instal·lacions esportives.

21. C.I. Personal. Moció del grup municipal EUPV sobre la dimissió del

president del Govern.

22. C.I. Sanitat. Moció del grup municipal EUPV sobre les mesures

anunciades pel Ministeri de Sanitat en juliol de 2013.

23. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre les despeses

de convidades i àpats.

24. C.I. Cultura. Moció conjunta dels grups municipals PSPV, EUPV i Més

Algemesí sobre la supressió del maltractament animal en les actuacions

nocturnes de la Setmana de Bous.

25. C.I. Sanitat. Moció conjunta dels grups municipals PSPV, EUPV i Més

Algemesí sobre la venda d’accions i gestió de l’Hospital de la Ribera.

26. C.I. Agricultura. Moció del grup municipal Popular sobre el control de la

taca negra dels cítrics.

27. C.I. Cultura. Moció del grup municipal Socialista sobre la creació d’una

sala infantil o bebeteca i ampliació d’horaris a la Biblioteca Municipal.

28. C.I. Cultura, Moció del grup municipal Socialista sobre l’elecció del

president o presidenta de la Junta Local Fallera.

29. C.I. Sanitat. Moció del grup municipal Socialista per la supressió del

copagament farmacològic dels hospitals.

30. C.I. Personal. Moció del grup municipal EUPV contra el projecte de llei per

la racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.

31. C.I. Cultura. Moció del grup municipal Més Algemesí de suport al ciutadà

d’Almenara, Carles Mateu Blay Vàzquez, per la vulneració dels seus drets

lingüístics.

Ajuntament de la Ciutat d’Algemesí

Plaça Major, 3 – 46680 Algemesí – Telèfon 96 201 90 00 – Fax 96 201 90 01 – E-mail: ajuntament@algemesi.net – CIF: P4602900E – Codi Ine:

460291

32. C.I. Personal. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre l’elaboració

d’un estudi de camp a nivell municipal semblant a l’enquesta de població

activa.

33. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre pressupostos

participatius.

34. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la petició de

nul·litat de la ponència de valors cadastrals.

35. C.I. Personal. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la nova llei de

planta i demarcació judicial.

36. C.I. Sanitat. Moció del grup municipal EUPV sobre el copagament dels

medicaments dels malalts crònics.

37. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre inversions

per actuacions en el Pla global davant les inundacions de la Ribera del

Xúquer.

38. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV sobre la modificació de

l’article 3.6. de l’Ordenança fiscal número 3.6. reguladora de les taxes per

concurrència a les proves selectives a l’ingrés de personal.

39. C.I. Benestar Social. Moció del grup municipal EUPV sobre el 25 de

novembre de 2013: «Per una societat lliure de violència de gènere».

40. C.I. Personal. Moció del grup municipal EUPV sobre el refús al projecte de

llei sobre el nou codi penal.

41. C.I. Benestar Social. Moció del grup municipal Popular contra la violència

de gènere.

B) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

42. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia del mes de novembre

de 2013, de la número 1.740 a la número 1.965, en tràmit de quedar

assabentada.

43. Donar compte de l’execució pressupostària corresponent al tercer

trimestre de 2013.

44. Despatx extraordinari.

45. Precs i preguntes».

El Secretari General,

 

Algemesí, 25 de novembre de 2013