//
esteu llegint...

Tots els temes (cronologia)

L’Ajuntament contracta a dit 40.000€ a una empresa de subministraments

EL LÍMIT QUE ESTABLEIX LA LLEI PER ADJUDICACIONS MENORS SÓN 18.000€

Una vegada més l’Equip de Govern incompleix la normativa de contractes de l’administració pública i contracta a dit subministres a una empresa per valor de 40.455’18€, més del doble del que permet la legislació vigent. El Real Decret Legislatiu 3/2011 sobre contractes en el sector públic estableix clarament en el seu article 138 que els contractes menors –els d’adjudicació directa- no poden excedir de 18.000€. En cas que la facturació siga per un import anual superior la licitació no pot ser directa, sinó per pel sistema obert o restringit.

En aquest cas es tracta de l’adjudicació del vestuari de la Policia. En la relació 236/2013 apareix una factura de l’empresa INSIGNIA UNIFORMES per valor de 27.738’08€ (factura FIA 132688). Al ser una comanda superior als 18.000€ caldria haver obert un procediment obert o restringit únicament per aquesta comanda. Es tracta d’una despesa ordinària i prevista anualment en els pressupostos, no d’una despesa sobrevinguda o excepcional. Per si no fóra poc, existeixen altres factures anteriors d’aquest proveïdor per valor de 12.717’10€. Per tot això la interventora municipal emeté el passat 18 de setembre de 2013 un informe negatiu relatiu al pagament de la factura abans esmentada que és “fiscalitzada amb disconformitat donat que la quantitat total facturada per l’esmentada empresa en l’exercici 2013 ascendeixa a 40.455’18€ que excedeix de l’import permés per la normativa per a la contractació a través de contracte menor”.

Allò increïble és que malgrat l’existència d’aquest informe negatiu, la Junta de Govern decideix abonar aquesta factura en contra del que preveu la llei. A judici de MÉS ALGEMESÍ cadascú dels membres de la Junta de Govern Local està incorrent clarament en una responsabilitat legal de que han assumir, ja que han aprovat el pagament d’una factura que es contraria a llei, i que compta amb un informe negatiu dels tècnics. Per a MÉS ALGEMESÍ aquesta és una decisió molt greu i presumptament il·legal. Allò que deuria haver fet la Junta de Govern és atendre a l’informe de disconformitat i no aprovar el pagament. Aprovant-lo poden estar, presumptament, incorrent en una il·legalitat palmària que pot tenir conseqüències molt més enllà de l’àmbit contenciós-administratiu. Adjudicar “a dit” contractes d’aquesta quantia és incórrer injustificadament en un tracte de favor a una empresa. Abonar la factura en contra del criteri d’intervenció és adoptar un acord sabent que és injust, i per això tot l’equip de govern deurà de donar explicacions davant qui corresponga.

MÉS ALGEMESÍ considera escandalosa aquesta decisió, ja que no és la primera vegada que s’ha pagat factures amb un informe desfavorable en aquest mateix sentit. En el seu moment ja posàrem en coneixement de qui pertocava tal pràctica i continuarem fent-ho. MÉS ALGEMESÍ va a demanar informació per saber si a aquesta empresa, o a altres, se’ls ha adjudicat serveis o contractes sense seguir el procediment que marca la llei, i exigirà responsabilitats per aquesta greu infracció en els àmbits que pertoque, incloent-hi els judicials.