//
esteu llegint...

Actes

Convocatòria plenari de gener de 2014

L’alcalde, per Decret de hui, ha Resolt:

 

Resolució 200/2014, de 24 de gener, de l’Alcaldia de l’Ajuntament d’Algemesí.

Convocar el Ple de l’Ajuntament per a realitzar la sessió ordinària el dia 29 de gener de 2014, a les 20.00 hores.

 

 

En virtut de les facultats que em confereixen els articles 78 i 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, en relació amb el que estableixen els articles 46 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 113 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local, i els articles 46 i següents del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, de Règim Local,

 

RESOLC:

 

Convocar el Ple de l’Ajuntament per a realitzar la sessió ordinària, d’acord amb les referències següents:

 

DADES DE LA SESSIÓ:

Dia:     29 de gener de 2014 (dimecres)

Hora:   20.00 h

Lloc:    sala de plens de la casa consistorial

 

ORDRE DEL DIA

 

A) RESOLUCIÓ D’EXPEDIENTS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

 

1.            Aprovació de l’acta de la sessió anterior 27/12/2013.

2.            C.I. Benestar S. Aprovació del conveni de col·laboració entre la Conselleria de Benestar Social i l’Ajuntament, per a la promoció de l’acolliment familiar i el reconeixement institucional de les famílies acollidores.

3.            C.I. Benestar S. Aprovació del conveni de col·laboració entre la Conselleria de Benestar Social i l’Ajuntament per a la gestió de les ajudes econòmiques individualitzades d’acolliments familiars de menors, simples o permanents, amb família extensa o afí.

4.            C.I. Benestar S. Aprovació del Pla municipal d’integració social de les persones immigrants 2014-2017.

5.            C.I. Seguretat C. Aprovació del Pla municipal de protecció i gestió d’emergències.

6.            C.I. Personal. Aprovació de la 6a edició de la Carta de Serveis de l’Ajuntament per al 2014.

7.            C.I. Hisenda. Aprovació de les bases específiques del Programa d’ajuda a l’autoocupació per a l’exercici 2014.

8.            C.I. Urbanisme. Proposta de fixació de nom de carrer al polígon de SOS.

9.            C.I. Educació. Moció del grup municipal EUPV sobre el funcionament de l’EPA.

10.       C.I. Personal. Moció del grup municipal Socialista sobre la participació ciutadana.

11.       C.I. Educació. Moció del grup municipal Socialista sobre la formació professional.

12.       C.I. Educació. Moció del grup municipal Socialista sobre les beques de transport a estudiants universitaris.

13.       C.I. Cultura. Proposta del grup municipal Més Algemesí sobre la publicació digital dels llibres editats per l’Ajuntament.

14.       C.I. Personal. Proposta del grup municipal Popular sobre el suport i l’adhesió a l’estratègia d’empreniment i ocupació dels jóvens 2013-2016.

15.       C.I. Esports. Moció del grup municipal Més Algemesí per a potenciar la pilota valenciana i l’ús de les instal·lacions esportives.

16.       C.I. Personal. Moció del grup municipal EUPV sobre la dimissió del president del Govern.

17.       C.I. Sanitat. Moció del grup municipal EUPV sobre les mesures anunciades pel Ministeri de Sanitat en juliol de 2013.

18.       C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre les despeses de convidades i àpats.

19.       C.I. Cultura. Moció conjunta dels grups municipals PSPV, EUPV i Més Algemesí sobre la supressió del maltractament animal en les actuacions nocturnes de la Setmana de Bous.

20.       C.I. Sanitat. Moció conjunta dels grups municipals PSPV, EUPV i Més Algemesí sobre la venda d’accions i gestió de l’Hospital de la Ribera.

21.       C.I. Agricultura. Moció del grup municipal Popular sobre el control de la taca negra dels cítrics.

22.       C.I. Cultura. Moció del grup municipal Socialista sobre la creació d’una sala infantil o bebeteca i ampliació d’horaris a la Biblioteca Municipal.

23.       C.I. Cultura, Moció del grup municipal Socialista sobre l’elecció del president o presidenta de la Junta Local Fallera.

24.       C.I. Sanitat. Moció del grup municipal Socialista per la supressió del copagament farmacològic dels hospitals.

25.       C.I. Personal. Moció del grup municipal EUPV contra el projecte de llei per la racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.

26.       C.I. Cultura. Moció del grup municipal Més Algemesí de suport al ciutadà d’Almenara, Carles Mateu Blay Vàzquez, per la vulneració dels seus drets lingüístics.

27.       C.I. Personal. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre l’elaboració d’un estudi de camp a nivell municipal semblant a l’enquesta de població activa.

28.       C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre pressupostos participatius.

29.       C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la petició de nul·litat de la ponència de valors cadastrals.

30.       C.I. Personal. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la nova llei de planta i demarcació judicial.

31.       C.I. Sanitat. Moció del grup municipal EUPV sobre el copagament dels medicaments dels malalts crònics.

32.       C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre inversions per actuacions en el Pla global davant les inundacions de la Ribera del Xúquer.

33.       C.I. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV sobre la modificació de l’article 3.6. de l’Ordenança fiscal número 3.6. reguladora de les taxes per concurrència a les proves selectives a l’ingrés de personal.

34.       C.I. Personal. Moció del grup municipal EUPV sobre el refús al projecte de llei sobre el nou Codi Penal.

35.       C.I. Seguretat C. Proposta del grup municipal Més Algemesí, sobre la nova Llei de seguretat ciutadana i Llei de seguretat privada.

36.       C.I. Seguretat C. Proposta del grup municipal Més Algemesí, sobre millora de la Ronda d’Alzira.

37.       C.I. Cultura. Moció del grup municipal Més Algemesí, per a declarar el patrimoni documental i audiovisual de RTVV com bé d’interés cultural (BIC).

38.       C.I. Cultura. Moció del grup municipal Més Algemesí, per a l’obertura d’una pàgina oficial de Facebook de l’Ajuntament.

39.       C.I. Sanitat. Moció del grup municipal socialista en què sol·licita la derogació del nou copagament aplicat als discapacitats i dependents.

40.       C.I. Hisenda. Moció del grup municipal socialista sobre augment de l’aportació municipal destinada a cooperació internacional.

 

B) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

41.       Donar compte de les resolucions de l’alcaldia del mes de desembre de 2013, de la número 2.127 a la número 2.429, en tràmit de quedar assabentada.

42.       Donar compte de l’informe de morositat a data 20 de gener de 2014.

43.       Despatx extraordinari.

44.       Precs i preguntes.”

 

El Secretari General,