//
esteu llegint...

Tots els temes (cronologia)

L’alcalde d’Algemesí guardà 22 mesos en el calaix la recusació contra un funcionari

Per aquesta temeritat l’empresa es querellà contra el funcionari i això li ha costat al contribuent 28.100€

El 22 de juliol de 2010, i donades les discrepàncies entre l’empresa Jardines de Algemesí SL amb el funcionari que tramitava l’expedient del Programa d’Actuació Aïllada “Pont Roig”, aquesta interposà, per registre d’entrada municipal, un escrit de recusació del tècnic d’urbanisme que duia el cas, el qual no considerava convenient aprovar una modificació del PGOU antic si aquesta no guardava una relació de semblança i coherència amb el nou que estava pendent d’aprovació definitiva, tal i com era el cas.
Fins 22 mesos després, fins el 2 de maig de 2012, el tècnic en qüestió no té notícia que havia estat recusat. Mentre, i donat que a principi de 2012 el tema s’havia activat per la proposta presentada per una segona empresa sobre eixe sector urbanístic, el tècnic havia continuant emetent informes sobre aquesta qüestió. De fet, tal i com consta en la Resolució d’Alcaldia número 1192/2012, calgué demanar en maig de 2012 a l’empresa Jardines de Algemesí SL còpia de l’escrit. Aquest no obrava ni en poder del tècnic, ni en poder del secretari municipal.
El motiu és que, en contra de tot el que estableix el procediment administratiu, el Sr. Alcalde, per motius que no arribem a entendre, o que preferim no pensar, no va donar curs legal a l’escrit i el va ocultar, tant que, com hem dit ,ha calgut tornar-lo a demanar.
Transcrivim literalment –la negreta és nostra- part de l’informe del tècnic municipal recusat relatant l’esdevingut:
“Consultat el Registre d’Entrada de l’Ajuntament he pogut verificar que l’escrit de recusació, després d’haver estat registrat, fou remés directament a l’Alcaldia Presidència. Preguntat el Secretari de l’Ajuntament sobre si tenia coneixement de la seua presentació declara el seu desconeixement i, a la seua vegada, la contrarietat que li produeix que un escrit de tal naturalesa no li haja estat lliurat immediatament després de ser registrat d’entrada.
En reunió mantinguda el 9 de maig de 2012, a les 13:30 hores amb l’Alcalde, en la que es trobava present el Sr. Secretari, l’Alcalde manifesta que, en efecte, és coneixedor que Jardines de Algemesí SL, havia presentat un escrit de presentació de la meua persona, que l’esmentat escrit li fou remés per Registre d’Entrada i que l’arribà a comentar amb algun funcionari del Departament d’Urbanisme, sense concretar exactament què persona. El propi Alcalde li resta importància a la recusació, afirmant que un tercer no pot decidir quin funcionari ha d’informar i instruir un expedient.
Preguntats tots i cadascun dels funcionaris adscrits al departament d’Urbanisme cap d’ells és sabedor de l’esmentada recusació.”
A més de quedar clar que menteix, perquè no ho va comentar amb ningú, podem veure que el primer resultat d’aquesta temeritat, que no oblit i imprudència, fou que la recusació no fou contestada en temps i forma, sinó quasi dos anys després d’haver-se formulat. El segon fou que el tècnic víctima de l’ocultació d’alcaldia -que destaca per ser un gran professional i emetre uns informes jurídics molt fonamentats- fou denunciat per la via penal per l’empresa recusadora per haver continuat emetent informes. I el tercer és que com a conseqüència d’eixa imputació hem acabat els contribuents abonant una factura de 28.100€, abonament que hem posat, com ja hem informat, en coneixement de la fiscalia per les circumstàncies irregulars i contraries a llei, al nostre parer, en que s’ha produït
Amb independència del curs que seguisca la justícia, l’actual Alcalde d’Algemesí és el primer i únic responsable d’haver posat en eixa situació a un tècnic municipal exemplar, que és la primera i gran víctima, a tota la Junta de Govern a la que empentà a aprovar una factura amb informe negatiu, i a tots el contribuents que hem hagut de fer front a la factura.
No donar curs legal a un document és, a judici de MÉS ALGEMESÍ, com a mínim, una greu irresponsabilitat política, quan no una actuació de mala fe que deuria ser totalment investigada. Algemesí no pot continuar tenint una Alcalde que pensa que la seua voluntat és llei i que ell està per damunt de la llei. Exigim públiques explicacions de per què no donà curs legal a un escrit presentat oficialment i que repare personalment els danys que la seua acció ha causat, en última instància, a les arques públiques.