//
esteu llegint...

Actes

Convocatòria plenari d’abril de 2014

L’alcalde, per Decret de hui, ha Resolt:

«Resolució 945/2014, de 25 de abril, de l’Alcaldia de l’Ajuntament d’Algemesí.
Convocatòria del plenari ordinari a realitzar el dia 29 d’abril de 2014.

En virtut de les facultats que em confereixen els articles 78 i 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, en relació amb el que estableixen els articles 46 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 113 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local, i els articles 46 i següents del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, de Règim Local,

RESOLC:

Convocar el Ple de l’Ajuntament per a realitzar la sessió ordinària, d’acord amb les referències següents:

DADES DE LA SESSIÓ:
Dia: 29 d’abril de 2014 (dimarts)
Hora: 20.00 h
Lloc: sala de plens de la casa consistorial

ORDRE DEL DIA

A) RESOLUCIÓ D’EXPEDIENTS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 31/03/2014.
2. Realització del sorteig públic per a designació de membres de les meses electorals per a l’elecció del Parlament Europeu, el 25 de maig.
3. C.I. Personal. Fixació retribucions personal eventual.
4. C.I. Hisenda. Acceptació cessió passarel·la dels Maristes.
5. C.I. Hisenda. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits número 8/2014, sobre crèdits extraordinaris i suplements de crèdits.
6. C.I. Hisenda. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit número 9/2014, sobre crèdits extraordinaris i suplements de crèdits.
7. C.I. Urbanisme. Aprovació del canvi d’ús dotacional de la Plaça del Mercat.
8. C.I. Urbanisme. Sotmetre a informació pública la modificació puntual núm. 5 del PGOU.
9. C.I. Urbanisme. Aprovació de la declaració de plurianualitat de la contractació de l’obra “Rehabilitació de l’Estadi i dotació de gespa artificial al camp de futbol.
10. Ratificació de la Resolució 905/2014, de 16 d’abril d’acceptació de la delegació de l’obra de construcció de nínxols, bienni 2014/2015.
11. C.I. Cultura. Moció conjunta dels grups municipals PSPV, EUPV i Més Algemesí sobre la supressió del maltractament animal en les actuacions nocturnes de la Setmana de Bous.
12. C.I. Sanitat. Moció conjunta dels grups municipals PSPV, EUPV i Més Algemesí sobre la venda d’accions i gestió de l’Hospital de la Ribera.
13. C.I. Agricultura. Moció del grup municipal Popular sobre el control de la taca negra dels cítrics.
14. C.I. Cultura. Moció del grup municipal Socialista sobre la creació d’una sala infantil o bebeteca i ampliació d’horaris a la Biblioteca Municipal.
15. C.I. Cultura, Moció del grup municipal Socialista sobre l’elecció del president o presidenta de la Junta Local Fallera.
16. C.I. Sanitat. Moció del grup municipal Socialista per la supressió del copagament farmacològic dels hospitals.
17. C.I. Personal. Moció del grup municipal EUPV contra el projecte de llei per la racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.
18. C.I. Cultura. Moció del grup municipal Més Algemesí de suport al ciutadà d’Almenara, Carles Mateu Blay Vàzquez, per la vulneració dels seus drets lingüístics.
19. C.I. Personal. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre l’elaboració d’un estudi de camp en l’àmbit municipal semblant a l’enquesta de població activa.
20. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre pressupostos participatius.
21. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la petició de nul·litat de la ponència de valors cadastrals.
22. C.I. Personal. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la nova llei de planta i demarcació judicial.
23. C.I. Sanitat. Moció del grup municipal EUPV sobre el copagament dels medicaments dels malalts crònics.
24. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre inversions per actuacions en el Pla global davant les inundacions de la Ribera del Xúquer.
25. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV sobre la modificació de l’article 3.6. de l’Ordenança fiscal número 3.6. reguladora de les taxes per concurrència a les proves selectives a l’ingrés de personal.
26. C.I. Personal. Moció del grup municipal EUPV sobre el refús al projecte de llei sobre el nou Codi penal.
27. C.I. Seguretat C. Proposta del grup municipal Més Algemesí, sobre la nova Llei de seguretat ciutadana i Llei de seguretat privada.
28. C.I. Seguretat C. Proposta del grup municipal Més Algemesí, sobre la millora de la ronda d’Alzira.
29. C.I. Sanitat. Moció del grup municipal socialista en què sol·licita la derogació del nou copagament aplicat als discapacitats i dependents.
30. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal socialista sobre l’augment de l’aportació municipal destinada a cooperació internacional.
31. C.I. Hisenda Moció del grup municipal socialista sobre l’eliminació del sistema d’abonament i baixada de preus al poliesportiu.
32. C.I. Benestar S. Moció del grup municipal EUPV de mesures per a previndre la pobresa energètica.
33. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal EUPV, respecte de la situació actual dels espais naturals valencians i la manca de recursos.
34. C.I. Personal. Moció conjunta dels grups municipals PSOE, EUPV, i Més Algemesí, sobre el recurs davant del Tribunal Constitucional del conflicte en defensa de l’autonomia local.
35. C.I. Personal. Moció del grup municipal EUPV sobre la marxa per la dignitat del 22 de març.
36. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal socialista sobre el cobrament del xec d’habitatge.
37. C.I. Personal. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el protocol de defensa jurídica dels treballadors.
38. C.I. B. Social. Moció del grup municipal EUPV sobre el dia 8 de març de 2014.
39. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV per a la sanció dels immobles permanentment desocupats de propietat d’entitats financeres.
40. C.I. P. Econòmica. Moció del grup municipal Més Algemesí en defensa del autònoms (ACSA).
41. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Socialista per a la reducció de l’IVA a les perruqueries i centres de bellesa.
42. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Socialista contra la campanya de prospecció sísmica 3D en els permisos B, G, AM-1 i AM-2, en el golf de València.
43. C.I. Agricultura. Moció del grup municipal Socialista per una nova tarifa elèctrica per al regadiu.
44. C.I. Cultura. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la pluralitat informativa als mitjans municipals.
45. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV referent a la factura de la llum.
46. C.I. S. Públics. Moció del grup municipal EUPV sobre la convocatòria d’un referèndum sobre el mercat.
47. C.I. Seguretat P. Moció del grup municipal EUPV referent a les zones incloses en l’estacionament regulat a la via pública (ORA).
48. C.I. Promoció E. Moció del grup municipal Popular sobre la pujada de les bases mínimes de cotització a alguns grups autònoms.
49. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la petició de dimissió dels responsables de l’espoli hídric i sobre l’esborrany del Pla de Conca del Xúquer.
50. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Popular sobre el reconeixement comptable al deute contret en concepte d’ajudes per a l’adquisició, lloguer i rehabilitació d’habitatges.
51. C.I. Benestar S. Moció del grup municipal Més Algemesí, sobre eliminació de la figura del col·laborador social en l’ordenança de Benestar Social.
52. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Més Algemesí, sobre compliment i adaptació de les ordenances sobre el Centre Polivalent.
53. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí de no pròrroga de renovació concessió de l’AP-7.

B) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
54. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia de la número 533 a la número 777 del mes de març, en tràmit de quedar assabentada.
55. Donar compte de l’informe de morositat corresponent al primer trimestre de 2014.
56. Donar compte del Decret 763/2014, sobre els marcs pressupostaris 2014/2017.
57. Despatx extraordinari.
58. Precs i preguntes».

El secretari general,