//
esteu llegint...

Actes

Plenari extraordinari mes juliol

Resolució 1577/2014, de 18 de juliol, de l’Alcaldia de l’Ajuntament d’Algemesí.
Convocatòria de ple extraordinari a petició dels regidors (24-07-2014).

Vist l’escrit presentat per la quarta part dels regidors d’este Ajuntament en sol·licitud de convocatòria de ple extraordinari (RE núm. 13399) amb especificació dels assumptes a tractar.

En virtut del que disposa l’article 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i article 48 del Reglament Orgànic municipal,
RESOLC:

Convocar el Ple extraordinari a petició de la quarta part dels regidors de l’Ajuntament, d’acord amb les referències següents:

DADES DE LA SESSIÓ
DIA: 24 de juliol de 2014 (dijous)
HORA: 19’30
LLOC: Sala de Plens de la Casa Consistorial

ORDRE DEL DIA
C.I. Serveis P. Moció del grup municipal EUPV sobre la convocatòria d’un referèndum sobre el mercat.
C.I. Personal. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre l’elaboració d’un estudi de camp en l’àmbit municipal semblant a l’enquesta de població activa.
C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Socialista sobre l’eliminació del sistema d’abonament i baixada de preus al poliesportiu.
C.I. Moció del grup municipal EUPV sobre modificacions d’ordenances fiscals, per a l’ajornament i fragmentació de pagaments.
C.I. Educació. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la liquidació de beques de text i l’augment de la quantia.
C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Socialista sobre l’augment de l’aportació municipal destinada a cooperació internacional.

El Secretari General