//
esteu llegint...

Actes

Convocatòria plenari de juliol de 2014

DADES DE LA SESSIÓ:

 

Dia:   31 de juliol de 2014 (dijous)

Hora: 20.00 h

Lloc:  Sala de plens de la casa consistorial

 

ORDRE DEL DIA

 

A) RESOLUCIÓ D’EXPEDIENTS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

 

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (26-06-2014).
 2. C.I. Cultura i E. Adjudicació del servei públic de la Piscina CobertaMunicipal, mitjançant concessió administrativa.
 3. C.I. Cultura. Aprovació de l’expedient de contractació i plec de condicions per al servei de gestió i animació de l’Espai Jove i del Centre Sociocultural del Carrascalet.
 4. C.I. Promoció E. Ratificació de la Resolució de l’Alcaldia 1.114 i 1.115/2014, per a formar part del projecte ACTIVAT i aprovació del conveni de l’agrupació.
 5. C.I. Personal. Aprovació de la dissolució de la Mancomunitat de la Ribera del Xúquer.
 6. C.I. Benestar S. Adhesió a l’acord (FVMP), Conselleria de Justícia i fiscalies de les audiències provincials sobre el programa de mediació amb menors.
 7. C.I. Hisenda. Aprovació del compte general de l’exercici 2013.
 8. C.I. Hisenda. Aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 2.1, reguladora de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana.
 9. C.I. Hisenda. Aprovació de la interpretació de l’epígraf C de l’article 3r de l’Ordenança fiscal núm. 3.8.7, reguladora de la taxa per la utilització o aprofitament dels locals en les instal·lacions del Centre Polivalent.
 10. C.I. Hisenda. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits número 12/2014, mitjançant transferència de crèdits.
 11. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre pressupostos participatius.
 12. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la petició de nul·litat de la ponència de valors cadastrals.
 13. C.I. Personal. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la nova llei de planta i demarcació judicial.
 14. C.I. Sanitat. Moció del grup municipal EUPV sobre el copagament dels medicaments dels malalts crònics.
 15. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre inversions per actuacions en el Pla global davant les inundacions de la Ribera del Xúquer.
 16. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV sobre la modificació de l’article 3.6. de l’Ordenança fiscal número 3.6. reguladora de les taxes per concurrència a les proves selectives a l’ingrés de personal.
 17. C.I. Personal. Moció del grup municipal EUPV sobre el refús al projecte de llei sobre el nou Codi penal.
 18. C.I. Seguretat C. Proposta del grup municipal Més Algemesí sobrela nova Llei de seguretat ciutadana i la Llei de seguretat privada.
 19. C.I. Seguretat C. Proposta del grup municipal Més Algemesí sobre la millora de la ronda d’Alzira.
 20. C.I. Sanitat. Moció del grup municipal Socialista en què sol·licita la derogació del nou copagament aplicat als discapacitats i dependents.
 21. C.I. Benestar S. Moció del grup municipal EUPV de mesures per a previndre la pobresa energètica.
 22. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal EUPV respecte de la situació actual dels espais naturals valencians i la manca de recursos.
 23. C.I. Personal. Moció conjunta dels grups municipals PSOE, EUPV, i Més Algemesí sobre el recurs davant del Tribunal Constitucional del conflicte en defensa de l’autonomia local.
 24. C.I. Personal. Moció del grup municipal EUPV sobre la marxa per la dignitat del 22 de març.
 25. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal socialista sobre el cobrament del xec d’habitatge.
 26. C.I. Personal. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el protocol de defensa jurídica dels treballadors.
 27. C.I. B. Social. Moció del grup municipal EUPV sobre el dia 8 de març de 2014.
 28. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV per a la sanció dels immobles permanentment desocupats de propietat d’entitats financeres.
 29. C.I. P. Econòmica. Moció del grup municipal Més Algemesí en defensa del autònoms (ACSA).
 30. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Socialista per a la reducció de l’IVA a les perruqueries i centres de bellesa.
 31. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Socialista contra la campanya de prospecció sísmica 3D en els permisos B, G, AM-1 i AM-2, en el golf de València.
 32. C.I. Agricultura. Moció del grup municipal Socialista per una nova tarifa elèctrica per al regadiu.
 33. C.I. Cultura. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la pluralitat informativa als mitjans municipals.
 34. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV referent a la factura de la llum.
 35. C.I. Seguretat P. Moció del grup municipal EUPV referent a les zones incloses en l’estacionament regulat a la via pública (ORA).
 36. C.I. Promoció E. Moció del grup municipal Popular sobre la pujada de les bases mínimes de cotització a alguns grups autònoms.
 37. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la petició de dimissió dels responsables de l’espoli hídric i sobre l’esborrany del Pla de Conca del Xúquer.
 38. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Popular sobre el reconeixement comptable al deute contret en concepte d’ajudes per a l’adquisició, lloguer i rehabilitació d’habitatges.
 39. C.I. Benestar S. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre l’eliminació de la figura del col·laborador social en l’ordenança de Benestar Social.
 40. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el compliment i l’adaptació de les ordenances sobre el Centre Polivalent.
 41. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí de no-pròrroga de renovació de la concessió de l’AP-7.
 42. C.I. Agricultura. Moció del grup municipal EUPV sobre el recolzament a la Mesa del Xúquer.
 43. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Socialista per a la restauració de façanes.
 44. C.I. Benestar S. Moció del grup municipal Socialista per la posada en marxa del menjador escolar d’estiu.
 45. C.I. Personal. Moció del grup municipal Més Algemesí per a demanar la regulació democràtica en la Caporalia de l’Estat.
 46. C.I. Personal. Moció del grup municipal Socialista sobre la reforma constitucional.
 47. C.I. Agricultura. Moció del grup municipal Més Algemesí en defensa de les cooperatives agràries i contra la concentració.
 48. C.I. Serveis Públics. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el Pla de millora dels nostres barris, zona del Pla, la plaça de la Ribera i els voltants.
 49. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Socialista sobre la construcció de la rotonda del camí de la Creueta.
 50. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV sobre el tractat de lliure comerç entre EUA i la Unió Europea.
 51. C.I. Cultura. Moció del grup Municipal Socialista per a la creació d’un banc de llibres municipal.
 52. C.I. Cultura. Moció del grup Municipal Socialista per a dotar els veïns del Carrascalet de transport escolar públic.
 53. C.I. Agricultura. Moció del grup Municipal Més Algemesí sobre mesures per a pal·liar l’impacte de la sequera 2014.
 54. C.I. Hisenda. Moció del grup Municipal EUPV sobre el cobrament de l’IBI al sòl urbanitzable no sectoritzat i sense instrument de desenvolupament.
 55. C.I. Personal. Moció del grup Municipal EUPV per una elecció democràtica dels alcaldes i de les alcaldesses.
 56. C.I. Personal. Moció del grup Municipal EUPV sobre la privatització del Registre Civil.
 57. C.I. Personal. Moció del grup Municipal EUPV sobre la llibertat sindical i el dret de vaga.
 58. C.I. Personal. Moció del grup Municipal Més Algemesí a favor de la continuïtat del Gabinet Psicopedagògic Municipal.
 59. C.I. Urbanisme. Moció del grup Municipal Més Algemesí sobre el Pla de Millora dels nostres barris. Zona del parc de Salvador Castell i els voltants.
 60. C.I. Urbanisme. Moció del grup Municipal Popular de recolzament a la reforma de la llei electoral i promoure l’elecció directa de l’alcalde.

 

B) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

 

 1. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia de la número 1.158 ala número 1.414 del mes de juny de 2014, en tràmit que la corporació en quede assabentada.
 2. Donar compte de l’informe de morositat corresponent al segon trimestre de 2014.
 3. Despatx extraordinari.
 4. Precs i preguntes.