//
esteu llegint...

Actes

Convocatòria plenari d’octubre de 2014

DADES DE LA SESSIÓ:

Dia: 30 d’octubre de 2014 (dijous)

Hora: 20.30 h

Lloc: Sala de plens de la casa consistorial

ORDRE DEL DIA

A) RESOLUCIÓ D’EXPEDIENTS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

 1. Aprovació de les actes anteriors (30-09-14 i 6-10-14).
 2. C.l. Serveis Públics. Aprovació de la renovació de l’adhesió al conveni marc pera la gestió dels residus d’envasos de vidre (ECOVIDRIO).
 1. C.l. Cultura. Adjudicació del contracte de gestió i animació de I’Espai Jove i del Centre Sociocultural del Carrascalet.
 1. C.l. Hisenda. Modificació de I’Ordenança fiscal núm. 3.3. reguladora de la taxa per la prestació del servei en el Cementeri Municipal.
 1. C.l. Urbanisme. Ratificació de la Resolució 1779/2014, sobre la delegació per a contractar les obres «Millora d’infraestructures al barri del Carrascalet».
 1. C.l. Urbanisme. Aprovació de la declaració de plurianualitat de l’expedient de contractació de millores d’infraestructures en el barri del Carrascalet.
 1. C.l. Urbanisme. Sotmetre a informació pública la modificació puntual núm. 6 del POGU.
 1. C. l. Seguretat C. Proposta del grup municipal Més Algemesí sobre la nova Llei de seguretat ciutadana i la Llei de seguretat privada.
 1. C.l. Seguretat C. Proposta del grup municipal Més Algemesí sobre la millora de la ronda d’Aizira.
 2.  C.l. Sanitat. Moció del grup municipal Socialista en qué sol·licita la derogació del nou copagament aplicat als discapacitats i dependents.
 3. C.l. Benestar S. Moció del grup municipal EUPV de mesures per a previndre la pobresa energética.
 4. C.l. Urbanisme. Moció del grup municipal EUPV respecte de la situació actual dels espais naturals valencians i la manca de recursos.
 5. C.l. Personal. Moció conjunta dels grups municipals PSOE, EUPV, i Més Algemesí sobre el recurs davant del Tribunal Constitucional del conflicte en defensa de l’autonomia local.
 6. C.l. Personal. Moció del grup municipal EUPV sobre la marxa per la dignitat del 22 de març.
 7. C.l. Hisenda. Moció del grup municipal socialista sobre el cobrament del xec d’habitatge.
 8. C. l. Personal. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el protocol de defensa jurídica dels treballadors.
 9. C.l. B. Social. Moció del grup municipal EUPV sobre el dia 8 de març de 2014.
 10. C.l. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV per a la sanció dels immobles permanentment desocupats de propietat d’entitats financeres.
 11. C.l. P. Económica. Moció del grup municipal Més Algemesí en defensa dels autónoms (ACSA).
 12. C. l. Hisenda. Moció del grup municipal Socialista per a la reducció de l’IVA a les perruqueries i centres de bellesa.
 13. C.l. Urbanisme. Moció del grup municipal Socialista contra la campanya de prospecció sísmica 3D en els permisos B, G, AM-1 i AM-2, en el golf de Valencia.
 14. C.l. Agricultura. Moció del grup municipal Socialista per una nova tarifa eléctrica per al regadiu.
 15. C.l. Cultura. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la pluralitat informativa als mitjans municipals.
 16. C.l. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV referent a la factura de la llum.
 17. C.l. Seguretat P. Moció del grup municipal EUPV referent a les zones incloses en l’estacionament regulat a la via pública (ORA).
 18. C.l. Promoció E. Moció del grup municipal Popular sobre la pujada de les bases mínimes de cotització a alguns grups autónoms.
 19. C.l. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la petició de dimissió dels responsables de l’espoli hídric i sobre l’esborrany del Pla de Conca del Xúquer.
 20. C.l. Hisenda. Moció del grup municipal Popular sobre el reconeixement comptable al deute contret en concepte d’ajudes per a l’adquisició, lloguer i rehabilitació d’habitatges.
 21. C. l. Benestar S. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre l’eliminació de la figura del col·laborador social en l’ordenança de Benestar Social.
 22. C. l. Hisenda. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el compliment i l’adaptació de les ordenances sobre el Centre Polivalent.
 23. C. l. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí de no-prórroga de renovació de la concessió de I’AP-7.
 24. C.l. Agricultura. Moció del grup municipal EUPV sobre el recolzament a la Mesa del Xúquer.
 25. C. l. Urbanisme. Moció del grup municipal Socialista pera la restauració de façanes.
 26. C.l. Benestar S. Moció del grup municipal Socialista per a la posada en marxa del menjador escolar d’estiu.
 27. C.l. Personal. Moció del grup municipal Més Algemesí per a demanar la regulació democratica en la Caporalia de I’Estat.
 28. C.l. Personal. Moció del grup municipal Socialista sobre la reforma constitucional.
 29.  C. l. Agricultura. Moció del grup municipal Més Algemesí en defensa de les cooperatives agraries i contra la concentració.
 30. C.l. Serveis Públics. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el Pla de millora dels nostres barris, zona del Pla, la plaça de la Ribera i els voltants.
 31. C.l. Urbanisme. Moció del grup municipal Socialista sobre la construcció de la rotonda del camí de la Creueta.
 32. C.l. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV sobre el tractat de lliure comerç entre EUA i la Unió Europea.
 33. C. l. Cultura. Moció del grup municipal Socialista pera la creació d’un banc de llibres municipal.
 34. l. Cultura. Moció del grup municipal Socialista per a dotar els veïns del Carrascalet de transport escolar públic.
 35. C.l. Agricultura. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre mesures per a pal·liar l’impacte de la sequera 2014.
 36. C.l. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV sobre el cobrament de l’IBI al sol urbanitzable no sectoritzat i sense l’instrument de desenvolupament.
 37. C. l. Personal. Moció del grup municipal EUPV per una elecció democratica dels alcaldes i de les alcaldesses.
 38. C.l. Personal. Moció del grup municipal EUPV sobre la privatització del Registre Civil.
 39. C. l. Personal. Moció del grup municipal EUPV sobre la llibertat sindical i el dret de vaga.
 40. C.l. Personal. Moció del grup municipal Més Algemesí a favor de la continuïtat del Gabinet Psicopedagógic Municipal.
 41. C.l. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el Pla de Millora dels nostres barris. Zona del parc de Salvador Castell i els voltants.
 42. C.l. Urbanisme. Moció del grup municipal Popular de recolzament a la reforma de la llei electoral i promoure l’elecció directa de l’alcalde.
 43. C.l. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el Pla de millora del barrí C/ Albalat final de l’avinguda del País Valencia i Ferran d’Aragó, Plaça del Cid, Bernat Guinovart i travessers.
 44. C.l. Hisenda. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la subvenció per a la festa de la Mare de Déu de la Salut.
 45. C.l. Serveis Públics. Proposta del grup municipal Socialista per la interposició d’accions judicials contra el Pla Hidrológic del Xúquer.
 46. C.l. Cultura. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre l’elaboració d’un calendari de coordinació d’activitats culturals i/o esportives.
 47. C.l. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el pla de millora del nostres barris, zona barri del centre.
 48. C.l. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el pla de millora del barri del Carrascalet.
 49. C.l. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV sobre la modificació de I’Ordenança que regula la taxa d’ocupació de terrenys públics.                        B) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÓRGANS DE GOVERN
 50. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia del mes de setembre de 2014, de la número 1.728 a la número 1.916, en tramit de quedar assabentada.
 51. Donar compte de l’informe de morositat corresponent al tercer trimestre de 2014.
 52. Donar compte de la Resolució 1903/2014, sobre les línies del Pressupost de l’exercici 2015.