//
esteu llegint...

Cultura i festes

El conserge del Polivalent realitza informes de legalitat que no li corresponen

El departament de rendes, a qui li pertocaria, no instrueix els expedients, cap tècnic o funcionari avala la reducció, i és el polític qui la decideix.

 

El passat dia 2 de febrer donàvem a conèixer que les reduccions que s’aplicaven a les taxes per l’ús de les sales de formació del Polivalent no estaven recollides en la normativa fiscal corresponent.

Però les irregularitats al voltant d’açò no s’aturen ací, sinó que tota la tramitació és anormal o irregular. Hem consultat tots els expedients administratius existents sobre l’ús d’aquestes sales i ens hem quedat sorpresos. Hem vist que en la meitat dels expedients existeix un informe del Tècnic d’Administració General d’Urbanisme informant que l’associació peticionària compleix les condicions per poder-se-li cedir el local. En cap moment el Tècnic es pronuncia sobre el tema de la reducció. Però allò que ens ha sorprés és que als últims expedients consultats no és un tècnic funcionari del grup A qui realitza l’informe sinó que aquest el realitza el “Coordinador del Centre Polivalent”, figura no existent al catàleg de llocs de treballs de l’ajuntament, i que en realitat no és altre que el funcionari que realitza les tasques de consergeria i manteniment, un funcionari del grup D, no habilitat per fer interpretacions de normes. Això sols passa en Algemesí.

Resulta increïble que en Junta de Govern aproven expedients amb informes tècnics realitzats per funcionaris no habilitats per fer interpretacions legals. Qualsevol dia prescindeixen del Sr Secretari i obliguen a realitzar els informes de legalitat a qui atén el telèfon.

De la consulta del tots els expedients queda clar que existeix una clara voluntat que aquest tema no siga informat ni portat pel departament de rendes, que s’ocupa de tot el que ha de veure amb taxes. En cap expedient existeix un informe al respecte de la tècnica de rendes. De fet tampoc resultat comprensible que qui informara inicialment fóra el Tècnic d’Urbanisme, que es dedica a les llicències urbanístiques, però almenys era un tècnic del grup A.

Les anomalies no s’acaben ací, sinó que continuen amb el fet que malgrat que l’informe del tècnic se circumscrivia a l’adequació de la petició a l’ordenança d’ús (diferent a la fiscal), a aquest li seguia un informe realitzat pel regidor d’àrea que era qui ja introduïa el tema de la reducció. Qui afirma que correspon una reducció a l’activitat, el tant per cent de reducció i que tal reducció venia recollida en l’article 4 de l’ordenança fiscal és i era el regidor, funció que tampoc és la seua.

De la documentació examinada es desprèn claríssimament, en contra del que ha afirmat l’equip de govern, que els tècnics o funcionaris hagen avalat cap reducció. L’equip de govern contestà al portaveu de MÉS ALGEMESÍ que els tècnics avalaven la legalitat de la reducció, però aquest portaveu no ha vist cap document signat per cap tècnic proposant-la. Qui decideix i proposa la reducció és el polític i ho fa de manera arbitrària i interessada, ho fa únicament per així quedar bé davant del peticionari. Tal i com queda clar en la normativa que incomprensible reprodueix la nota de l’equip de govern, l’article 4 indica que únicament es pot aplicar una reducció al preus de la sala polivalent en activitats organitzades o patrocinades per l’ajuntament. En un segon paràgraf obri la possibilitat a que també es puga bonificar altres activitats no patrocinades, però no obri a fer-ho a les que es fa en altres espais en tant que fa referència a “l’apartat anterior”, que sols parla de la sala polivalent, acotant-ho sols a ella.

No oblidem que M+S ALGEMESÍ ja forçà a l’equip de govern a clarificar el sentit de l’article 3 que també estava mal redactat, tal i com passa ara. Siga com siga el que vol M+S ALGEMESÍ és que en el proper plenari es modifique o es concrete per escrit la interpretació de l’article 4 per tal que totes les associacions, si pertoca, puguen fer ús gratuït d’aquestes sales, però que ho facen d’acord amb llei. El que no podem tolerar és que aquesta decisió siga sols una decisió purament arbitrària del polític de torn. A més a més, i a vista la documentació consultada, anem a exigir també que la tramitació la duga el departament de rendes i que els informes els realitze qui pertoca i no un funcionari que té altres feines importants encomanades.