//
esteu llegint...

Actes

Convocatòria plenari de febrer de 2015

DADES DE LA SESSIÓ:
Dia: 26 de febrer de 2015 (dijous)
Hora: 20.30 h
Lloc: Sala de plens de la casa consistorial
ORDRE DEL DIA
A) RESOLUCIÓ D’EXPEDIENTS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (29-01-2015).
2. C.I. Hisenda. Aprovació de l’expedient i plec de condicions del servei de
col·laboració amb la gestió recaptadora executiva municipal, procediments
sancionadors i recaptació de multes de trànsit i d’inspecció de tributs i
altres sancions administratives i resta d’ingressos de dret públic.
3. C.I. Hisenda. Aprovació de la norma interpretativa del paràgraf tercer de
l’article 4 de l’Ordenança Fiscal número 3.8.7., reguladora de l’ús del
Centre Polivalent.
4. C.I. Joventut. Aprovació inicial del Reglament d’ús de les instal·lacions
municipals Espai Jove.
5. C.I. Urbanisme. Aprovació definitiva de la modificació puntal núm. 6 del
PGOU.
6. C.I. Promoció Econòmica. Aprovació de les bases per a la convocatòria
del «Programa d’ajudes per a lloguer de locals comercials i naus
industrials inactius per a l’exercici 2015».
7. C.I. Hisenda. Aprovació de les bases específiques per a la convocatòria
del «Programa d’ajuda a l’autoocupació» per a l’exercici 2015.
8. C.I. Benestar Social. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern de
4-02-2015, d’aprovació del conveni específic de col·laboració amb
FISABIO per a l’elaboració d’un projecte integral d’acció comunitària al
barri del Raval.
9. C.I. Hisenda. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern de 18-02-2015,
de sol·licitud d’un taller d’ocupació per a l’exercici 2015.
10. C.I. Personal. Moció del grup municipal EUPV sobre la marxa per la
dignitat del 22 de març.
11. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal socialista sobre el cobrament del
xec d’habitatge.
12. C.I. Personal. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el protocol de
defensa jurídica dels treballadors.
13. C.I. B. Social. Moció del grup municipal EUPV sobre el dia 8 de març de
2014.
14. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV per a la sanció dels
immobles permanentment desocupats de propietat d’entitats financeres.
15. C.I. P. Econòmica. Moció del grup municipal Més Algemesí en defensa del
autònoms (ACSA).
16. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Socialista per a la reducció de l’IVA a les perruqueries i centres de bellesa.
17. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Socialista contra la campanya
de prospecció sísmica 3D en els permisos B, G, AM-1 i AM-2, en el golf de
València.
18. C.I. Agricultura. Moció del grup municipal Socialista per una nova tarifa
elèctrica per al regadiu.
19. C.I. Cultura. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la pluralitat
informativa als mitjans municipals.
20. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV referent a la factura de la
llum.
21. C.I. Seguretat P. Moció del grup municipal EUPV referent a les zones
incloses en l’estacionament regulat a la via pública (ORA).
22. C.I. Promoció E. Moció del grup municipal Popular sobre la pujada de les
bases mínimes de cotització a alguns grups autònoms.
23. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la petició
de dimissió dels responsables de l’espoli hídric i sobre l’esborrany del Pla
de Conca del Xúquer.
24. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Popular sobre el reconeixement
comptable al deute contret en concepte d’ajudes per a l’adquisició, lloguer
i rehabilitació d’habitatges.
25. C.I. Benestar S. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre l’eliminació
de la figura del col·laborador social en l’ordenança de Benestar Social.
26. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí de no-pròrroga de renovació de la concessió de l’AP-7.
27. C.I. Agricultura. Moció del grup municipal EUPV sobre el recolzament a la
Mesa del Xúquer.
28. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Socialista per a la restauració de
façanes.
29. C.I. Benestar S. Moció del grup municipal Socialista per a la posada en
marxa del menjador escolar d’estiu.
30. C.I. Personal. Moció del grup municipal Més Algemesí per a demanar la
regulació democràtica en la Caporalia de l’Estat.
31. C.I. Personal. Moció del grup municipal Socialista sobre la reforma
constitucional.
32. C.I. Agricultura. Moció del grup municipal Més Algemesí en defensa de les
cooperatives agràries i contra la concentració.
33. C.I. Serveis Públics. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el Pla
de millora dels nostres barris, zona del Pla, la plaça de la Ribera i els
voltants.
34. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Socialista sobre la construcció
de la rotonda del camí de la Creueta.
35. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV sobre el tractat de lliure
comerç entre EUA i la Unió Europea.
36. C.I. Cultura. Moció del grup municipal Socialista per a la creació d’un banc
de llibres municipal.
37. C.I. Cultura. Moció del grup municipal Socialista per a dotar els veïns del
Carrascalet de transport escolar públic.
38. C.I. Agricultura. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre mesures
per a pal·liar l’impacte de la sequera 2014.
39. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV sobre el cobrament de l’IBI
al sòl urbanitzable no sectoritzat i sense l’instrument de desenvolupament.
40. C.I. Personal. Moció del grup municipal EUPV per una elecció democràtica dels alcaldes i de les alcaldesses.
41. C.I. Personal. Moció del grup municipal EUPV sobre la privatització del
Registre Civil.
42. C.I. Personal. Moció del grup municipal EUPV sobre la llibertat sindical i el
dret de vaga.
43. C.I. Personal. Moció del grup municipal Més Algemesí a favor de la
continuïtat del Gabinet Psicopedagògic Municipal.
44. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el Pla de
Millora dels nostres barris. Zona del parc de Salvador Castell i els voltants.
45. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Popular de recolzament a la
reforma de la llei electoral i promoure l’elecció directa de l’alcalde.
46. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el Pla de
millora del barri c/ Albalat final de l’avinguda del País Valencià i Ferran
d’Aragó, Plaça del Cid, Bernat Guinovart i travessers.
47. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la subvenció
per a la festa de la Mare de Déu de la Salut.
48. C.I. Serveis Públics. Proposta del grup municipal Socialista per la
interposició d’accions judicials contra el Pla Hidrològic del Xúquer.
49. C.I. Cultura. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre l’elaboració
d’un calendari de coordinació d’activitats culturals i/o esportives.
50. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el pla de
millora del nostres barris, zona barri del centre.
51. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el pla de
millora del barri del Carrascalet.
52. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV sobre la modificació de
l’Ordenança que regula la taxa d’ocupació de terrenys públics.
53. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre les actuacions
de les clàusules de sòl a les hipoteques.
54. C.I. Cultura. Moció del grup municipal Més Algemesí per la retirada de
l’avantprojecte de llei de senyes d’identitat.
55. C.I. Urbanisme. Moció de grup municipal Més Algemesí sobre el Pla de
millora del barri del Raval.
56. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre l’estudi i
creació d’una xarxa de carrils bicis interurbans.
57. C.I. Serveis Públics. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre
l’eliminació de la taxa d’amortització i interessos ETAP de la Garrofera.
58. C.I. Sanitat. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el canvi de
política constructiva dels nínxols i taxes dels nínxols dobles.
59. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre l’adaptació de
les Ordenances municipals del Centre Polivalent.
60. C.I. Sanitat. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre soterraments
els diumenges i festius per la vesprada.
61. C.I. Agricultura. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre mesures
per a previndre l’aparició i propagació del huanglongbing en els cítrics.
62. C.I. Serveis Públics. Moció del grup municipal EUPV a favor de la
continuïtat del bitllet d’anada i tornada amb descompte de Renfe.
B) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
63. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia de la número 2.529 de
30-12-2014 a la número 2.544 de 30-12-2014, i de la núm. 1 a la núm. 150
del mes de gener de 2015, en tràmit de quedar assabentada.
64. Despatx extraordinari.
65. Precs i preguntes