//
esteu llegint...

Actes

Convocatòria plenari d’abril de 2015

DADES DE LA SESSIÓ:
Dia: 28 d’abril de 2015 (dimarts)
Hora: 20.15 h
Lloc: sala de plens de la casa consistorial
ORDRE DEL DIA
A) RESOLUCIÓ D’EXPEDIENTS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (27-03-2015).
2. Realització del sorteig públic per a la designació dels presidents i vocals, titulars i suplents que han de conformar les meses electorals per a les eleccions locals i autonòmiques del dia 24 de maig de 2015.
3. C.I. Personal. Ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per al servei de prevenció, extinció d’incendis i de salvament de la província de València.
4. C.I. Personal. Aprovació de la implantació del model 7×7 i acords del cos de la Policia Local.
5. C.I. Urbanisme. Aprovació de la proposta del Consell Municipal de Medi Ambient, sobre iniciatives d’estalvi energètic i  manteniment d’este consell sectorial.
6. C.I. Hisenda. Adjudicació del servei de col·laboració amb la gestió
recaptadora executiva municipal, procediments sancionadors, recaptació de multes de trànsit i d’inspecció de tributs i altres sancions administratives, i la resta d’ingressos de dret públic.
7. C.I. Urbanisme. Aprovació de la quantificació de la compensació
econòmica per increment d’edificabilitat en el polígon de Cotes
(modificació puntual núm. 3 PGOU).
8. C.I. Agricultura. Modificació de l’Ordenança reguladora d’usos i costums rurals del terme municipal d’Algemesí.

9. C.I. Benestar Social. Aprovació del II Pla d’Igualtat entre hòmens i dones del municipi d’Algemesí.

10. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV per a la sanció dels immobles permanentment desocupats de propietat d’entitats financeres.
11. C.I. P. Econòmica. Moció del grup municipal Més Algemesí en defensa del autònoms (ACSA).
12. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Socialista per a la reducció de l’IVA a les perruqueries i centres de bellesa.
13. C.I. Agricultura. Moció del grup municipal Socialista per una nova tarifa elèctrica per al regadiu.
14. C.I. Cultura. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la pluralitat informativa als mitjans municipals.
15. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV referent a la factura de la llum.
16. C.I. Seguretat P. Moció del grup municipal EUPV referent a les zones incloses en l’estacionament regulat a la via pública (ORA).
17. C.I. Promoció E. Moció del grup municipal Popular sobre la pujada de les bases mínimes de cotització a alguns grups autònoms.
18. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la petició de dimissió dels responsables de l’espoli hídric i sobre l’esborrany del Pla de Conca del Xúquer.
19. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Popular sobre el reconeixement comptable al deute contret en concepte d’ajudes per a l’adquisició, lloguer i rehabilitació d’habitatges.
20. C.I. Benestar S. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre l’eliminació de la figura del col·laborador social en l’ordenança de Benestar Social.
21. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí de no-pròrroga de renovació de la concessió de l’AP-7.
22. C.I. Agricultura. Moció del grup municipal EUPV sobre el recolzament a la Mesa del Xúquer.
23. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Socialista per a la restauració de façanes.
24. C.I. Benestar S. Moció del grup municipal Socialista per a la posada en marxa del menjador escolar d’estiu.
25. C.I. Personal. Moció del grup municipal Més Algemesí per a demanar la regulació democràtica en la Caporalia de l’Estat.
26. C.I. Personal. Moció del grup municipal Socialista sobre la reforma constitucional.
27. C.I. Agricultura. Moció del grup municipal Més Algemesí en defensa de les cooperatives agràries i contra la concentració.
28. C.I. Serveis Públics. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el Pla de millora dels nostres barris, zona del Pla, la plaça de la Ribera i els voltants.
29. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Socialista sobre la construcció de la rotonda del camí de la Creueta.
30. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV sobre el tractat de lliure comerç entre EUA i la Unió Europea.
31. C.I. Cultura. Moció del grup municipal Socialista per a la creació d’un banc de llibres municipal. 32. C.I. Cultura. Moció del grup municipal Socialista per a dotar els veïns del Carrascalet de transport escolar públic.
33. C.I. Agricultura. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre mesures per a pal·liar l’impacte de la sequera 2014.
34. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV sobre el cobrament de l’IBI al sòl urbanitzable no sectoritzat i sense l’instrument de desenvolupament.
35. C.I. Personal. Moció del grup municipal EUPV per una elecció democràtica dels alcaldes i de les alcaldesses.
36. C.I. Personal. Moció del grup municipal EUPV sobre la privatització del Registre Civil.
37. C.I. Personal. Moció del grup municipal EUPV sobre la llibertat sindical i el dret de vaga.
38. C.I. Personal. Moció del grup municipal Més Algemesí a favor de la continuïtat del Gabinet Psicopedagògic Municipal.
39. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el Pla de Millora dels nostres barris. Zona del parc de Salvador Castell i els voltants.
40. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Popular de recolzament a la reforma de la llei electoral i promoure l’elecció directa de l’alcalde.
41. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el Pla de millora del barri c/ Albalat final de l’avinguda del País Valencià i Ferran d’Aragó, Plaça del Cid, Bernat Guinovart i travessers.
42. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la subvenció per a la festa de la Mare de Déu de la Salut.
43. C.I. Serveis Públics. Proposta del grup municipal Socialista per la interposició d’accions judicials contra el Pla Hidrològic del Xúquer.
44. C.I. Cultura. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre l’elaboració d’un calendari de coordinació d’activitats culturals i/o esportives.
45. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el pla de millora del nostres barris, zona barri del centre.
46. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el pla de millora del barri del Carrascalet.
47. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV sobre la modificació de l’Ordenança que regula la taxa d’ocupació de terrenys públics.
48. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre les actuacions de les clàusules de sòl a les hipoteques.
49. C.I. Cultura. Moció del grup municipal Més Algemesí per la retirada de l’avantprojecte de llei de senyes d’identitat.
50. C.I. Urbanisme. Moció de grup municipal Més Algemesí sobre el Pla de millora del barri del Raval.
51. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre l’estudi i creació d’una xarxa de carrils bicis interurbans.
52. C.I. Serveis Públics. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre l’eliminació de la taxa d’amortització i interessos ETAP de la Garrofera.
53. C.I. Sanitat. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el canvi de política constructiva dels nínxols i taxes dels nínxols dobles.
54. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre l’adaptació de les ordenances municipals del Centre Polivalent.
55. C.I. Sanitat. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre soterraments els diumenges i festius per la vesprada.56. C.I. Cultura. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la transmissió d’informació a la ciutadania per missatgeria instantània mòbil.
57. C.I. Cultura. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la conciliació de la vida laboral, familiar i la jornada escolar.
58. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal EUPV, sobre la proposta d’acord entre tots els partits polítics per a la no-col·locació de plaques inaugurals en les obres i edificis.
B) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
59. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia de la número 446 a la número 690, del mes de març de 2015, en tràmit de quedar assabentada.
60. Donar compte de la Resolució 630/2015, de 20 de març d’aprovació del marc pressupostari 2015-2018.
61. Donar compte de l’informe de morositat corresponent al primer trimestre de 2015.
62. Despatx extraordinari.
63. Precs i preguntes.