//
esteu llegint...

Actes

Convocatòria plenari extraordinari de juny de 2015

DADES DE LA SESSIÓ:

Dia:  30 de juny de 2015 (dimarts)

Hora:  21.00 h

Lloc: Sala de plens de la casa consistorial

ORDRE DEL DIA

1.          Aprovació de l’acta anterior (13-06-2015).

2.          Constitució dels grups politics municipals.

3.          Fixació de la periodicitat de les sessions del Ple.

4.          Creació i composició de les comissions informatives permanents.

5.          Assignacions d’indemnitzacions a membres de la corporació per assistència a òrgans col·legiats.

6.          Determinació del personal eventual i fixació de retribucions.

7.          Determinació dels càrrecs amb dedicació exclusiva i parcial.

8.          Nomenament dels representants de la corporació en òrgans col·legiats:

·       Mancomunitat intermunicipal de la Ribera Alta

·       Consorci Provincial de Bombers

·       Consorci de Residus Ribera-Valldigna

·       Fons Valencià per la Solidaritat

·       Entitat de Conservació del Polígon Cotes B

·       Comunitat d’Usuaris d’Abocaments de l’EDAR Algemesí-Albalat de la Ribera

·       Comunitat d’Usuaris del Xúquer

·       Xarxa de Municipis Valencians cap a la sostenibilitat

9.          Coneixement de les resolucions de l’alcaldia en matèria de nomenaments:

·       De tinències de l’alcaldia

·       De membres de la Junta de Govern

·       D’atorgament de delegacions

10.       Comprovació de l’inventari de béns de l’Ajuntament.