//
esteu llegint...

Actes

Convocatòria plenari de juliol de 2015

DADES DE LA SESSIÓ:

Dia: 30 de juliol de 2015 (dijous)

Hora: 20.00 h

Lloc: Sala de plens de la casa consistorial

ORDRE DEL DIA

A) RESOLUCIÓ D’EXPEDIENTS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

1.          Aprovació de l’acta de la sessió anterior (30-06-2015).

2.          Ratificar la resolució 1370/2015, de 10 de juliol, sobre la declaració de dol al municipi per la mort de l’exalcalde Vicente Revert Domingo.

3.          C.I. Personal. Proposta sobre la dedicació exclusiva de la Sra. Alcaldessa.

4.          C.I. Personal. Proposta sobre la dedicació parcial de càrrecs del regidors d’Hisenda i Igualtat, i de Treball, Ocupació i Participació Ciutadana.

5.          C.I. Personal. Proposta de la dedicació exclusiva de la regidora de Benestar Social i OMIC.

6.          C.I. Gestió Administrativa. Proposta d’addició a l’acord d’assignacions d’indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats.

7.          C.I. Gestió Administrativa. Proposta de nomenament de membres del Consell Econòmic i Social (CES).

8.          C.I. de Comptes. Aprovació del compte general de l’exercici 2014.

9.          C.I. Economia. Expedient de modificació de crèdits núm. 8-2015, per transferència de crèdit.

10.       C.I. Economia. Modificació de l’Ordenança fiscal núm. 3.8.3. reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic.

11.       C.I. Economia. Modificació de l’Ordenança núm. 4.1.8. reguladora del preus públics de les instal·lacions esportives.

12.       C.I. Economia. Modificació de l’Ordenança núm. 3.3. reguladora de la taxa del servei del cementeri municipal.

13.       C.I. Cultura. Modificació del Reglament d’ús de les instal·lacions esportives.

14.       C.I. Gestió Territorial. Acceptació de la renúncia del conveni de col·laboració de gestió comercial de l’actuació Cotes B.

B) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

15.       Donar compte de les resolucions de l’alcaldia de la número 879 a la número 1.068, del mes de maig 2015, i de la número 1.069 a la número 1.281, del mes de juny de 2015, en tràmit de quedar assabentada.

16.       Donar compte de la constitució de les comissions informatives permanents.

17.       Donar compte de l’informe de morositat del segon trimestre de 2015.

18.       Despatx extraordinari.

19.       Precs i preguntes.