//
esteu llegint...

Economia i treball

La Sindicatura conclou que la concessió de l’ORA i pàrquing fou totalment irregular

En contra de la normativa l’equip de govern popular adjudicà un contracte on l’empresa no assumia cap risc, i el concedí per 20 anys quan sols pertocava per 4

En 2012 el govern del PP adjudicà per a 20 anys (més 5 prorrogables) la gestió de l’ORA, la de la 2a planta en rotació del pàrquing i el manteniment de la 1a destinada a vendre. Aquest contracte ha estat objecte de fiscalització per part de la Sindicatura de Comptes que en la pàgina 36 del seu informe considera que l’ajuntament d’Algemesí “no ha complit de manera raonable la normativa vigent”. D’aquesta manera la Sindicatura qüestiona clarament la política de contractació de l’anterior govern del PP, el qual forçava al màxim la màquina administrativa i als funcionaris per tal d’imposar els seus interessos.

La Sindicatura crida l’atenció per la violació de la normativa vigent i insisteix en el motiu principal que va fer que M+S ALGEMESÍ votés que no a aquest plec: l’adjudicatari no assumeix cap risc d’explotació, ja que percep una contraprestació mínima per la prestació del servei contractat”. Tal i com ja diguérem, aquest plec era i és una ruïna per a les arques municipals i una benedicció per a l’empresa. Una empresa per definició s’arrisca a guanyar o a perdre. L’actual concessionària del servei sols “s’arrisca” a guanyar o a guanyar més. I això és de vegonya. De fet en els dos primer anys l’ajuntament l’ha compensat en més de 70.000€ cada any, i aquest, que està a punt de finalitzar, passarà més o menys el mateix.

Li recorda, doncs, que a l’haver tret a licitació un contracte de gestió d’un servei públic, la normativa europea i estatal exigeix “la transferència del risc d’explotació al contractista, circumstància que no es dóna en el cas present”. Dures paraules les que adreça la Sindicatura a l’equip de govern del PP, paraules que deixen en evidència que no prengueren decisions en favor de la ciutadania ni en defensa dels interessos generals, sinó en favor sols dels seus interessos partidistes i els de les empreses.

La Sindicatura planteja que el contracte devia haver-se publicat al Diari Oficial de la UE –cosa que no es va fer- i que deuria d’haver-se elaborat, conforme es demanà reiteradament en aquell moment- un projecte d’explotació amb un estudi econòmic. Aquest és un costum que ha tingut sempre el PP, fer edificis sense estudiar prèviament si feien falta i si eren viables.

Per si fóra poc considera també que s’agrupen tres prestacions en un únic contracte produint-se “un abús de la norma ja que s’han agrupat tres prestacions que mantenen una certa relació dos a dos, però no entre les tres”. Igualment afirma que la duració del contracte (20+5) és totalment inadequada ja que considera que no és un contracte de gestió de serveis sinó de serveis, i que per tant la duració màxima devia ser 6 anys (4 més 2 de pròrroga).

Per aquests motius –i altres que no reproduïm- la Sindicatura de Comptes crida l’atenció fortament als polítics de l’anterior equip de govern. M+S ALGEMESÍ va intentar en tot moment oposar-se a aquest plec que tan perjudicial ha estat per a les arques i interessos municipals. Som conscients que els tècnics municipals intentaren en tot moment fer veure als polítics que s’estava vorejant la legalitat, però la manera autoritària i prepotent de governar del PP va fer que finalment eixirà un plec no sols dubtós, sinó irregular tal i com ha dit la Sindicatura. No podem més que solidaritzar-nos amb aquells funcionaris i funcionàries que volgueren fer bé el seu treball però no els deixaren. No oblidem que no són els funcionaris que aprovaren el plec sinó els onze polítics populars.

Donades les irregularitats detectades M+S ALGEMESÍ sol·licitarà en la següent Comissió Informativa, on s’ha de tractar el tema, que s’estudie la manera legal de fer que l’empresa adjudicatària assumisca el risc comercial que li correspon o que s’estudie la manera de retrotraure la concessió si és possible. Si no ho és, estarem pagant encara durant 17 anys la mala gestió de l’equip popular.