//
esteu llegint...

Actes

Convocatòria plenari juliol

🔗 Document original

NOTIFICACIÓ

La Sra. Alcaldessa de l’Ajuntament d’Algemesí, en el dia de la data ha dictat la següent resolució:

Resolució: 1395/ 2016 Inscrita el: 25/07/2016

En virtut de les facultats que em confereixen els article 78 i 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, en relació amb el que estableixen els articles 46 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 113 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local, i els articles 46 i següents del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, de Règim Local,

RESOLC:

Convocar el Ple de l’Ajuntament per a realitzar la sessió ordinària, d’acord amb les referències següents:

DADES DE LA SESSIÓ:

Dia: 28 de juliol de 2016 (dijous)

Hora: 21.00 h

Lloc: Sala de plens de la casa consistorial

ORDRE DEL DIA

A) RESOLUCIÓ D’EXPEDIENTS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

1. C.I. Gestió Territorial. Resolució al·legacions i aprovació pla acústic municipal (expt. 3172/2015).

2. C.I. Gestió Territorial. Cessió parcel·la a l’associació Algemesí Solidari (expt. 5911/2016).

3. C.I. Gestió Territorial. Aprovació subsanacions de la modificació puntual numero 7 del PGOU i aprovació provisional del text refós que les incorpora.

4. C.I. Economia, Gestió Administrativa i Personal. Aprovació definitiva del Compte General de 2015.

5. C.I. Economia, Gestió Administrativa i Personal. Modificació del complement específic de la plaça de tècnic mitja de biblioteca i arxiu i modificació del catàleg de llocs de treball creant els llocs de treball de tècnic superior de biblioteca i arxiu, tècnic mitja de biblioteca i arxiu i

 

6. C.I. Economia, Gestió Administrativa i Personal. Modificació del complement específic de tres llocs de treball d’educador/a infantil.

7. C.I. Salut i Benestar Social. Proposta adhesió a la “red española de ciudades saludables” (RECS) de la FEMP.

8. C.I. Cultura, Educació. Moció 11/2016 Més Algemesí a favor de commemorar el 28 de juny la dignitat LGTB+ i l’acceptació de la diversitat sexual.

9. C.I. Gestió Territorial. Moció actuació urgent minitrinquet.

10. C.I. Economia, Gestió Administrativa i Personal. Moció elaboració Pla d’Ocupació.

11. C.I. Economia, Gestió Administrativa i Personal. Moció creació Oficina Verda Assessorament al ciutadà.

12. C.I. Cultura, Educació. Moció conjunta del Grup Municipal M+S Algemesí i Esquerra Unida sobre procediment davant sol·licituds d’autorització de festejos de Bous al Carrer.

13. C.I. Gestió Territorial. Moció en suport de la Ruta de l’Aigua de la Sèquia Reial del Xúquer.

14. C.I. Economia, Gestió Administrativa i Personal. Proposta del grup municipal Més Algemesí sobre modificació de l’horari d’estiu de l’ora a l’ordenança i manament de negociació del contracte de gestió.

B) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

15. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia de la número 1057 a la número 1280, del mes de juny en tràmit de quedar assabentada.

16. Donar compte de l’informe de morositat i període mitja de pagament corresponent al segon trimestre de 2016.

17. Donar compte del projecte d’actuació de la sindica d’atenció ciutadana per al període compres entre abril de 2016 i abril de 2017.

18. DESPATX EXTRAORDINARI.

19. PRECS I PREGUNTES.

El Secretari General, Bernardo Osca Fuertes. Algemesí amb la data de la firma.

Document signat electrònicament. Codi de verificació al marge