//
esteu llegint...

Participació i transparència

Temari per a la Borsa d’Educadors Socials

Temari General:
1.- La Constitució Espanyola.
2.-El municipi. Organització municipal. Competències. El Alcalde. L’Ajuntament ple. La junta de govern local.
3.- Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Regim de sessions i acords.
Actes i certificacions d’acords. Resolucions.
4.- La relació jurídic –administrativa. Concepte. Subjectes: Administració i administrat. Capacitat i representació. Drets del administrat. Actes jurídics del administrat.
5.- L’acte administratiu .Procediment administratiu local.
6.- Formes d’acció administrativa, en l’Administració Local: Activitat de foment:
subvencions. Activitat de Policia: llicencies. Servei Públic: Formes de gestió.
7.-Concepte d’interessat. Drets dels ciutadans. Accés a arxius i registres.
Presentació d’escrits,sol·licituds i comunicacions.

Temari específic
8.- El Pla Concertat de Prestacions Bàsiques en Serveis Socials.
9.- La Política Social de la Constitució Espanyola. La Carta Social Europea.
10. Llei 5/1997, de 25 de juny de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l`àmbit de la Comunitat Valenciana. Objectius. Àmbit d`aplicació. Titulars de Dret. Principis Generals d`actuació .
11.- Llei 5/1997, de 25 de juny de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l`àmbit de la Comunitat Valenciana. Serveis Socials Generals.
12.- Llei 5/1997, de 25 de juny de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l`àmbit de la Comunitat Valenciana. Serveis Socials Específics.
13.- Codi Deontològic de l`Educador/a Social. L`ètica professional de l`educador/a social.
14.- Lleis 8/2015 de 22 de juliol i 26/2015 del 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i adolescència (BOE núm 175,de 29 de juliol de 2015) .
15.- Els Centres Municipals de Serveis Socials : Estructura, Objectius i Funcionament.
16.- La Prevenció de problemàtiques des d`un Centre Municipal de Serveis Socials. Criteris orientadors d`actuació .
17.- L`Estudi i Seguiment dels casos. Criteris per al Diagnòstic . Metodologia i Aplicació en els Centres Municipals de Serveis Socials.
18.- Llei 9/2007 de 12 de març, de la Generalitat Valenciana de Renda Garantida de Ciutadania de la Comunitat Valenciana.
19.- Competència de les Administracions Locals en matèria de Protecció de Menors. Coordinació interinstitucional i instruments de coordinació entre diferents administracions en matèria de Protecció de Menors.
20.- El paper el l`àmbit educatiu en la detecció de situacions de maltractament i desprotecció infantil, valoració, presa de decisions i intervenció des de les entitats locals.
21.- Ordre 1/2010 de 3 de maig de la Conselleria d`Educació i de la Conselleria de Benestar Social per la qual s`implanta la fulla de notificació de la possible situació de desprotecció dels menors detectada des de l`àmbit educatiu.
22.- Absentisme escolar: solucions municipals, problemàtica, línies d`intervenció .
23.- L`Acolliment Familiar: Concepte, tipus i continguts.
24.- Llei 7/2012 de la Generalitat Valenciana, integral contra la violència sobre la dona en l`àmbit de la Comunitat Valenciana.
25.- Aspectes mes rellevants en la intervenció amb menors fills de víctimes de violència de gènere.
26.- Les funcions de l`Educador Social en l`Equip Social de Base .
27.- Programes d`Inclusió social des de l`esfera local.
28.- Prevenció de risc social en l`adolescència –joventut.