Actes

Convocatòria plenari de desembre de 2013

L’alcalde, per Decret de hui, ha Resolt:

“Resolució 2338/2013, de 23 de desembre, de l’Alcaldia de l’Ajuntament d’Algemesí.
Convocar el Ple de l’Ajuntament per a realitzar la sessió ordinària el dia 27 de desembre de 2023, a les 20.00 hores.

En virtut de les facultats que em confereixen els articles 78 i 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, en relació amb el que estableixen els articles 46 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 113 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local, i els articles 46 i següents del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, de Règim Local,

RESOLC:

Convocar el Ple de l’Ajuntament per a realitzar la sessió ordinària, d’acord amb les referències següents:

DADES DE LA SESSIÓ:

Dia: 27 de desembre de 2013 (divendres)
Hora: 20.00 h
Lloc: sala de plens de la casa consistorial

ORDRE DEL DIA

A) RESOLUCIÓ D’EXPEDIENTS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 27/11/2013 i 28/11/2013.
2. C.I. Cultura. Proposta d’agermanament amb la ciutat de Chiari (Italia).
3. C.I. Personal. Modificació del règim de les retribucions en situació d’incapacitat temporal de funcionaris.
4. C.I. Urbanisme. Aprovació provisional de la modificació puntual núm. 3 PGOU.
5. C.I. Urbanisme. Sotmetre a informació pública la modificació puntual núm. 4 del PGOU.
6. C.I. Hisenda. Modificació de l’ordenança fiscal número 2.5 reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
7. C.I. Hisenda. Modificació de l’ordenança fiscal número 3.8.7 reguladora de la taxa per utilització o aprofitament dels locals en les instal·lacions del centre polivalent Verge de la Salut.
8. C.I. Hisenda. Modificació de l’ordenança número 3.1 reguladora de la taxa per llicències urbanístiques, declaracions responsables, expedició de còpies de documents, informació urbanística i tramitació d’expedients de gestió urbanística.
9. C.I. Urbanisme. Modificació de l’ordenança de l’ús de les instal·lacions del centre polivalent Verge de la Salut.
10. C.I. Urbanisme. Aprovació del catàleg d’arbrat d’interès local de titularitat pública.
11. C.I. Benestar Social. Adhesió al conveni de col·laboració entre el Ministeri de Sanitat i Serveis Socials i la Generalitat per a la implantació del programa SIUSS i la seua aplicació informàtica.
12. C.I. Promoció E. Aprovació de la convocatòria i bases reguladores de les ajudes a l’arrendament de locals no ocupats per a l’exercici d’activitats econòmiques.
13. C.I. Promoció E. Nomenament de membre del Consell Econòmic i Social d’Algemesí.
14. C.I. Urbanisme. Proposta sobre col·locació d’una placa en arbre catalogat.
15. C.I. Benestar Social. Moció del grup municipal EUPV sobre la interrupció voluntària de l’embaràs pel dret a les dones a decidir.
16. C.I. Sanitat. Moció del grup municipal EUPV sobre el suport a una proposició no de llei pel control de les concessions sanitàries a empreses privades.
17. C.I. Educació. Moció del grup municipal EUPV sobre el funcionament de l’EPA.
18. C.I. Personal. Moció del grup municipal Socialista sobre la participació ciutadana.
19. C.I. Educació. Moció del grup municipal Socialista sobre la formació professional.
20. C.I. Educació. Moció del grup municipal Socialista sobre les beques de transport a estudiants universitaris.
21. C.I. Cultura. Proposta del grup municipal Més Algemesí sobre la publicació digital dels llibres editats per l’Ajuntament.
22. C.I. Personal. Proposta del grup municipal Popular sobre el suport i l’adhesió a l’estratègia d’empreniment i ocupació dels jóvens 2013-2016.
23. C.I. Esports. Moció del grup municipal Més Algemesí per a potenciar la pilota valenciana i l’ús de les instal·lacions esportives.
24. C.I. Personal. Moció del grup municipal EUPV sobre la dimissió del president del Govern.
25. C.I. Sanitat. Moció del grup municipal EUPV sobre les mesures anunciades pel Ministeri de Sanitat en juliol de 2013.
26. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre les despeses de convidades i àpats.
27. C.I. Cultura. Moció conjunta dels grups municipals PSPV, EUPV i Més Algemesí sobre la supressió del maltractament animal en les actuacions nocturnes de la Setmana de Bous.
28. C.I. Sanitat. Moció conjunta dels grups municipals PSPV, EUPV i Més Algemesí sobre la venda d’accions i gestió de l’Hospital de la Ribera.
29. C.I. Agricultura. Moció del grup municipal Popular sobre el control de la taca negra dels cítrics.
30. C.I. Cultura. Moció del grup municipal Socialista sobre la creació d’una sala infantil o bebeteca i ampliació d’horaris a la Biblioteca Municipal.
31. C.I. Cultura, Moció del grup municipal Socialista sobre l’elecció del president o presidenta de la Junta Local Fallera.
32. C.I. Sanitat. Moció del grup municipal Socialista per la supressió del copagament farmacològic dels hospitals.
33. C.I. Personal. Moció del grup municipal EUPV contra el projecte de llei per la racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.
34. C.I. Cultura. Moció del grup municipal Més Algemesí de suport al ciutadà d’Almenara, Carles Mateu Blay Vàzquez, per la vulneració dels seus drets lingüístics.
35. C.I. Personal. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre l’elaboració d’un estudi de camp a nivell municipal semblant a l’enquesta de població activa.
36. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre pressupostos participatius.
37. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la petició de nul·litat de la ponència de valors cadastrals.
38. C.I. Personal. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la nova llei de planta i demarcació judicial.
39. C.I. Sanitat. Moció del grup municipal EUPV sobre el copagament dels medicaments dels malalts crònics.
40. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre inversions per actuacions en el Pla global davant les inundacions de la Ribera del Xúquer.
41. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV sobre la modificació de l’article 3.6. de l’Ordenança fiscal número 3.6. reguladora de les taxes per concurrència a les proves selectives a l’ingrés de personal.
42. C.I. Personal. Moció del grup municipal EUPV sobre el refús al projecte de llei sobre el nou codi penal.
43. C.I. Seguretat C. Proposta del grup municipal Més Algemesí, sobre la nova llei de Seguretat Ciutadana i llei de seguretat privada.
44. C.I. Seguretat C. Proposta del grup municipal Més Algemesí, sobre millora de la Ronda d’Alzira.

B) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
45. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia del mes de novembre de 2013, de la número 1.966 a la número 2.126, en tràmit de quedar assabentada.
46. Despatx extraordinari.
47. Precs i preguntes.”

El Secretari General,

Algemesí, 23 de desembre de 2013