Cultura i festes

L’Arquitecte municipal informà negativament la licitació del Mercat

El tècnic de contractació indica que caldria indemnitzar les empreses concursants encara que no s’adjudicara

 

En un informe sobre el projecte d’execució del mercat de data 12 de novembre (el 4t que emet sobre el tema) l’arquitecte municipal deixava ben clar que “l’edifici objecte d’aquest informe no dóna acompliment a la normativa d’aplicació transitòria… i per tal no es pot procedir la seua aprovació”, que no vol dir un altra cosa que l’arquitecte informà negativament sobre la licitació perquè el projecte de construcció no compleix la normativa urbanística vigent.· I com que el famós Catàleg  està en tràmit no es pot aplicar la nova normativa al projecte d’execució del mercat, “ni per tant, proposar l’aprovació del mateix”. Amb anterioritat en el 2n informe que emeté el 23 de juliol ja advertia que fins 15 dies després de la publicació del catàleg existirà impediment legal per a aprovar el projecte de construcció.

Semblantment el tècnic municipal de contractació d’obres públiques era més contundent quan en juliol afirmava que “eixa indeterminació en el temps fa inviable, en cas que fóra admissible, una licitació que condicione l’inici de les obres a la publicació” [del catàleg].

Tot i que aquest tècnic en l’informe de 12 de novembre, donada la comunicació de Conselleria que en breu publicaria el catàleg, considera que ja no existeix una “indeterminació absoluta”, sinó sols “temporal” fa un clar advertiment a l’equip de govern quan indica que l’advertiment de la condicionalitat del plec és paper mullat ja que segons ell, “procediria la indemnització als contractistes que hagueren presentat ofertes i sol·licitaren indemnització”.

Divendres passat no ens equivocàrem quan afirmàrem “dubtem molt que els tècnics municipal hagen informat favorablement a aquesta bestiesa. Queda clar, doncs, que tenim un equip de govern que governa contra la ciutadania i d’esquenes als tècnics i que creu, prepotentment, que està per damunt del sentit comú i la normativa.

En resum el que tenim són dos funcionaris municipals que des de juliol indiquen que no procedeix licitar les obres abans de l’entrada en vigor del catàleg, i un equip de govern totalment irresponsable que per qüestions purament electoralistes es llença a la piscina, tot i saber que està forçant la maquinària administrativa, que la licitació és fa en unes condicions com a mínim irregulars, i que genera responsabilitats a l’administració per molt que es diga que és condicionada.

Però, per si fóra poc, el plec estableix de manera incomprensible,  que podran descartar-se per temeràries les ofertes que oferisquen un preu un 10% inferior al de licitació. Tot i ser una indicació de l’arquitecte redactor que no és expert en redacció de plecs administratius, el ben cert és que la fórmula habitual de les administracions públiques és fixar com a llindar d’ofertes temeràries les que siguen un 10% inferiors a la mitjana d’ofertes presentades, no al preu de licitació. Fixar un valor absolut limita la competitivitat i perjudica l’administració perquè senyala un preu per sota del qual cap empresa farà una oferta. Això en la pràctica implica que el criteri objectiu -el més important- l’oferta econòmica (60 punts), queda en la pràctica anul·lat, perquè totes formularan la mateixa i tot dependrà dels criteris subjectius (40 punts).

De fet, la Comisión Nacional de la Competencia, en la seua guia sobre “Contratación Pública y Competencia de 2010” indica que  “es conveniente que los “umbrales de temeridad” de la oferta no estén expresados en valores absolutos”. Però incomprensiblement el plec estableix un criteri que va en contra dels interessos dels ciutadans i que interfereix en la lliure competència, i que farà, com hem dit, que tot el pes de l’adjudicació recaiga en els valors subjectius.

Però no ens estranya ja que estem en mans d’un equip de govern que es preocupa més, com deia en el seu comunicat, de “nuestras empresas” que de la ciutadania. Queda clar, com ells mateixos admetien que els preocupen  més eixes empreses que “podrán beneficiarse con la construcción de este mercado municipal” que el possible perjudici que tot el projecte causarà en les arques públiques.

Una vegada vist l’expedient presentarem, a principi de setmana, el recurs contra l’acord i impugnarem el plec, i informarem d’aquestes circumstàncies a la Conselleria de Turisme que cofinança l’obra.