Actes

Convocatòria plenari de novembre de 2014

DADES DE LA SESSIÓ:

Dia: 28 de novembre 2014 (divendres)

Hora: 20.30 h

Lloc: Sala de plens de la casa consistorial

ORDRE DEL DIA

A) RESOLUCIÓ D’EXPEDIENTS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (30/10/14).
 2. C.I. Cultura. Proposta d’atorgament dels guardons d’honor «Ciutat d’Algemesí per a l’any 2015».
 3. C.I. Personal. Aprovació de la plantilla orgànica.
 4. C.I. Hisenda. Modificació de l’Ordenança fiscal número 2.5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
 5. C.I. Cultura. Aprovació de l’expedient de contractació i plec de condicions per a l’adjudicació del servei de redacció, edició, programació i emissió per TDT del Berca i la direcció tècnica de televisió, servei de mitjans de comunicació municipals telemàtics i gestió de xarxes socials municipal, servei de gabinet de premsa i protocol municipal, servei de disseny, maquetació i reprografia de cartellera i fullets municipals.
 6. C.I. Cultura. Aprovació de l’expedient de contractació i plec de condicions per a l’adjudicació del contracte del servei de redacció, edició, acabat i repartiment del BIM Berca.
 7. C.I. Hisenda. Modificació de l’Ordenança fiscal 3.1, reguladora de la taxa per llicències urbanístiques, declaracions responsables, expedició de còpies de documents, informació urbanística i tramitació d’expedients de gestió urbanística.
 8. C.I. Hisenda. Modificació de l’Ordenança fiscal número 3.8 reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic.
 9. C.I. Hisenda. Aprovació del pressupost general del l’Ajuntament per a l’exercici 2015, memòria, sostre del gasto, estat de despeses i ingressos, plantilla de personal, bases de execució i documentació complementària.
 10. .C.I. Hisenda. Aprovació de la rectificació de l’inventari de béns de l’Ajuntament referida a 31 de desembre de 2013.
 11. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal EUPV respecte de la situació actual dels espais naturals valencians i la manca de recursos.
 12. C.I. Personal. Moció conjunta dels grups municipals PSOE, EUPV, i Més Algemesí sobre el recurs davant del Tribunal Constitucional del conflicte en defensa de l’autonomia local.
 13. C.I. Personal. Moció del grup municipal EUPV sobre la marxa per la dignitat del 22 de març.
 14. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal socialista sobre el cobrament del xec d’habitatge.
 15. C.I. Personal. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el protocol de defensa jurídica dels treballadors.
 16. C.I. B. Social. Moció del grup municipal EUPV sobre el dia 8 de març de 2014.
 17. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV per a la sanció dels immobles permanentment desocupats de propietat d’entitats financeres.
 18. C.I. P. Econòmica. Moció del grup municipal Més Algemesí en defensa del autònoms (ACSA).
 19. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Socialista per a la reducció de l’IVA a les perruqueries i centres de bellesa.
 20. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Socialista contra la campanya de prospecció sísmica 3D en els permisos B, G, AM-1 i AM-2, en el golf de València.
 21. C.I. Agricultura. Moció del grup municipal Socialista per una nova tarifa elèctrica per al regadiu.
 22. C.I. Cultura. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la pluralitat informativa als mitjans municipals.
 23. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV referent a la factura de la llum.
 24. C.I. Seguretat P. Moció del grup municipal EUPV referent a les zones incloses en l’estacionament regulat a la via pública (ORA).
 25. C.I. Promoció E. Moció del grup municipal Popular sobre la pujada de les bases mínimes de cotització a alguns grups autònoms.
 26. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la petició de dimissió dels responsables de l’espoli hídric i sobre l’esborrany del Pla de Conca del Xúquer.
 27. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Popular sobre el reconeixement comptable al deute contret en concepte d’ajudes per a l’adquisició, lloguer i rehabilitació d’habitatges.
 28. C.I. Benestar S. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre l’eliminació de la figura del col·laborador social en l’ordenança de Benestar Social.
 29. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el compliment i l’adaptació de les ordenances sobre el Centre Polivalent.
 30. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí de no-pròrroga de renovació de la concessió de l’AP-7.
 31. C.I. Agricultura. Moció del grup municipal EUPV sobre el recolzament a la Mesa del Xúquer.
 32. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Socialista per a la restauració de façanes.
 33. C.I. Benestar S. Moció del grup municipal Socialista per a la posada en marxa del menjador escolar d’estiu.
 34. C.I. Personal. Moció del grup municipal Més Algemesí per a demanar la regulació democràtica en la Caporalia de l’Estat.
 35. C.I. Personal. Moció del grup municipal Socialista sobre la reforma constitucional.
 36. C.I. Agricultura. Moció del grup municipal Més Algemesí en defensa de les cooperatives agràries i contra la concentració.
 37. C.I. Serveis Públics. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el Pla de millora dels nostres barris, zona del Pla, la plaça de la Ribera i els voltants.
 38. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Socialista sobre la construcció de la rotonda del camí de la Creueta.
 39. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV sobre el tractat de lliure comerç entre EUA i la Unió Europea.
 40. C.I. Cultura. Moció del grup municipal Socialista per a la creació d’un banc de llibres municipal.
 41. C.I. Cultura. Moció del grup municipal Socialista per a dotar els veïns del Carrascalet de transport escolar públic.
 42. C.I. Agricultura. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre mesures per a pal·liar l’impacte de la sequera 2014.
 43. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV sobre el cobrament de l’IBI al sòl urbanitzable no sectoritzat i sense l’instrument de desenvolupament.
 44. C.I. Personal. Moció del grup municipal EUPV per una elecció democràtica dels alcaldes i de les alcaldesses.
 45. C.I. Personal. Moció del grup municipal EUPV sobre la privatització del Registre Civil.
 46. C.I. Personal. Moció del grup municipal EUPV sobre la llibertat sindical i el dret de vaga.
 47. C.I. Personal. Moció del grup municipal Més Algemesí a favor de la continuïtat del Gabinet Psicopedagògic Municipal.
 48. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el Pla de Millora dels nostres barris. Zona del parc de Salvador Castell i els voltants.
 49. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Popular de recolzament a la reforma de la llei electoral i promoure l’elecció directa de l’alcalde.
 50. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el Pla de millora del barri c/ Albalat final de l’avinguda del País Valencià i Ferran d’Aragó, Plaça del Cid, Bernat Guinovart i travessers.
 51. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la subvenció per a la festa de la Mare de Déu de la Salut.
 52. C.I. Serveis Públics. Proposta del grup municipal Socialista per la interposició d’accions judicials contra el Pla Hidrològic del Xúquer.
 53. C.I. Cultura. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre l’elaboració d’un calendari de coordinació d’activitats culturals i/o esportives.
 54. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el pla de millora del nostres barris, zona barri del centre.
 55. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el pla de millora del barri del Carrascalet.
 56. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV sobre la modificació de l’Ordenança que regula la taxa d’ocupació de terrenys públics.
 57. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre les actuacionsde les clàusules de sòl a les hipoteques.
 58. C.I. Benestar S. Moció del grup municipal Popular contra la violència de gènere.
 59. C.I. Cultura. Moció del grup municipal Més Algemesí per la retirada de l’avantprojecte de llei de senyes d’identitat.
 60. C.I. Urbanisme. Moció de grup municipal Més Algemesí sobre el pla de millora del barri del Raval.

B) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

 1. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia del mes d’octubre de 2014, de la número 1917 a la número 2098, en tràmit de quedar assabentada.
 2. Donar compte de l’execució pressupostaria corresponent al tercer trimestre de 2014.
 3. Despatx extraordinari.
 4. Precs i preguntes