Economia i treball

La licitació del Mercat abocada a acabar anul·lada

La incorrecta determinació per eliminar ofertes temeràries és sistemàticament anul·lada pels tribunals econòmic-administratius per contravenir la normativa existent

 

Tal i com ja explicàvem en el comunicat anterior el criteri que l’ajuntament ha adoptat per poder descartar aquelles ofertes qualificades temeràries no s’ajusta al procediment de contractació i, a més, desvirtua totalment el procés.

Resulta incomprensible que l’ajuntament haja traslladat directament al plec la recomanació dels arquitectes redactors de considerar temeràries les ofertes inferior a un 10% del preu de licitació quan les Juntes Consultives de Contractació de les diferents comunitats autònomes, i els diferents tribunals econòmic-administratius de les comunitats autònomes són clars en aquesta qüestió.

En agost d’aquest any l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals d’Euskadi anul·lava una clàusula idèntica d’un plec de contractació de l’Ajuntament de Barakaldo sobre el plec de l’ORA. En aquest plec, en la seua clàusula 16, s’estipulava que es considerarien “en principi, desproporcionades o temeràries les propostes econòmiques el percentatge de baixa de les quals siga superior a un 10% sobre el tipus de licitació”, que és exactament el mateix que s’indica al plec d’Algemesí. En el cas de Barakaldo el màxim òrgan administratiu en matèria de contractació pública ha anul·lat directament eixa clàusula per “infracció de les normes reguladores del procediment d’adjudicació”. Sobren comentaris.

L’Òrgan no fa més que atendre a la recomanació de la Comissió Nacional de la Competència. Aquesta deixa ben clar que no es pot donar a conèixer, de bestreta, quin és el llindar per sota del qual una oferta podria ser considerada “temerària”, ja que segons la Comissió “la revelació d’aquesta informació pot restringir severament la competència”, cosa que es fa quan es determina aquest llindar en valors absoluts, valors que la Comissió també indica que no cal fer servir.

Totes les empreses licitadores de l’obra del mercat ja sabem que per tenir èxit per guanyar el concurs allò convenient és que no posen un preu inferior a 1.152.000€ per tal d’obtenir la màxima puntuació possible en l’apartat de criteris objectius (60 punts). Com indica l’Òrgan, això fa no sols que el principal criteri per a escollir l’empresa –el preu- quede de facto anul·lat, sinó que els criteris per a elegir-la siguen el que en els plecs s’anomene criteris de “judicis de valor”. O el que és el mateix, el PP d’Algemesí perverteix el sistema per tal de poder escollir l’empresa atenent principalment a criteris subjectius.

Amb el precedent de Barakaldo qualsevol empresa que no siga l’adjudicatària podrà recórrer fàcilment el plec, almenys en aquest punt. El plec està abocat a embolicant-se legalment. Qualsevol empresa podrà al·legar que s’ha anul·lat la competència en el principal criteri –econòmic- i s’ha conduit el procés per a que l’elecció es prenga en base a “judicis de valor”. La transparència, com sempre, brilla per la seua absència en tot el que envolta als populars d’Algemesí i en el tema de determinades adjudicacions millonaries no podria ser menys. El mal fer de l’equip de govern en duu a l’abisme, ja que difícilment aquest plec acabarà de bé si contravé clarament en eixe punt les normes reguladores del procediment d’adjudicació.

Aquest és un dels punts que M+S ALGEMESÍ ha al·legat en el recurs de reposició de 16 pàgines que ha presentat aquest dilluns per demanar la nul·litat de l’acord de treure a concurs les obres del mercat, acord que, tal i com anunciàrem, hem demanat que se suspenga.

El poble d’Algemesí no es mereix, per tossuderia política, estacar-se en un embolic que per a res el va a beneficiar. Tot el que envolta a aquest procés de licitació és, com a mínim anormal, i deixa ben clar que l’equip de govern no està en l’ajuntament per servir al poble, sinó per servir-se d’ell. Els ciutadans d’Algemesí no són més que els ostatges que el PP ha agafat per tal de dur endavant la seua política d’espoliació i transvasament de diners públics al sector privat, tot i que siga amb obres inútils i innecessàries, política que tants beneficis els ha ocasionat.