Tots els temes (cronologia)

👨👩Obert el termini per presentar instàncies: borsa de treballadors i treballadores socials

Descarrega el model de sol·licitud fent clic ací 👉

 

Bases → Fes clic ací per a descarregar el PDF amb les bases 👉
Edicte de l’Ajuntament d’Algemesí sobre bases i convocatòria d’una borsa de treball de treballadors i treballadores socials per a possibles nomenaments de funcionaris interins.
EDICTE
Per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 14 d’octubre de 2016, es van aprovar les bases i la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de funcionaris interins per a possibles necessitats de treballadors i treballadores socials pertanyents a l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe mitjana i grup de titulació A2.
El procediment de selecció serà el concurs-oposició.
Les bases íntegres de la convocatòria es troben publicades en la pàgina web municipal i en el tauler d’edictes de l’ajuntament.
Les instàncies per a formar part del procés selectiu aniran dirigides a l’Alcaldessa/Presidenta i podran presentar-se durant el termini de 15 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València.
Contra les bases publicades es podrà interposar pels interessats recurs de reposició en el termini d’un mes, previ al contenciós-administratiu a partir de l’endemà de la publicació del seu anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
En Algemesí, a 18 d’octubre del 2016.-La alcaldessa, Marta Trenzano Rubio.
2016/15908