Educació

Les xifres oficials demostren que Algemesí té un problema greu de segregació escolar

Tots els centres estan sostinguts amb diners públics, però l’alumnat més desfavorit l’assumeixen principalment els centres públics. El 60% d’alumnat públic de primària és de compensatòria front al 5’5% del concertat

Un col·lectiu de pares, mares i docents ha fet arribar a M+S ALGEMESÍ un estudi relatiu a la segregació escolar que és demolidor. A principi d’any la Conselleria els proporcionà les dades del repartiment d’alumnat amb necessitat de compensació educativa. Durant el curs passat a Algemesí hi havia 4.472 alumnes escolaritzats en Infantil (segon cicle i aula Conselleria 2 anys), Primària i ESO. D’eixe total, 839 presentaven necessitats de compensació educativa, o el que és el mateix, un 18,76% de l’alumnat eren alumnes educativament desafavorits (de minoria ètnica, famílies desestructurades, nouvinguts…). El sentit comú -i la pròpia normativa també ho indica- ens diu que tots els centres haurien d’acollir, si fa no fa, aquest percentatge d’alumnat de compensatòria.

Però la realitat es que a Algemesí, sota l’excusa de la llibertat d’elecció, es permet una segregació pagada amb fons públics que ha arribat el moment de tallar de soca-arrel. Ací els diners públics no serveixen per a la integració ni per a afavorir la igualtat, sinó per a evitar la convivència entre cultures i classes socials. En altres paraules, ací es perverteix el sistema educatiu per consentir l’aporofòbia.

Aquesta segregació comença ja en l’etapa d’infantil. Els centres públics en aquesta etapa tenen una taxa d’alumnat de compensatòria del 32’84%. Als concertats és d’un 1’36%. Una tercera part de l’alumnat que va a centres públics presenta problemes educatius, front a un pràcticament inexistent un de cada cent als concertats. Des de fa lustres tot està muntat per a afavorir la separació inicial de l’alumnat per motius socioeconòmics. Sols cal mirar què passa en el trànsit de 3 a 4 anys d’infantil. S’entra al sistema educatiu sense cap tipus de dictamen o anàlisi. Així en les estadístiques relatives a 3 anys, de 274alumnes matriculats sols hi ha 1 de compensatòria en un centre públic. Una vegada ja dintre, al passar de 3 a 4 anys, ja s’ha realitzat el diagnòstic, i resulta que d’un total de 294 matriculats, hi ha 49 alumnes de compensatòria, 45 als centres públics i sols 4 en un únic centre privat, centre que cal felicitar perquè està apostant per una educació clarament inclusiva i compensadora de les desigualtats socials.

La cosa no va molt millor a la resta les altres etapes. Al contrari, va pitjor. En primària la taxa d’alumnat de compensatòria és d’un 60% a les escoles públiques, front a un 5’5% a les concertades, destacant que en aquest cas l’aposta per la integració se centra pràcticament en el centre concertat al que ens referíem abans. Fins i tot si entre els centres públics no comptabilitzem els CAES, el desequilibri és més gran que en infantil, ja que la taxa als centre públics continua sent del 43%. I a l’ESO la situació es manté. Els 45% que assisteix a centres públics necessita accions educatives compensatòries, front al 5% de l’escola concertada.

M+S ALGEMESÍ, ha demanat ja les xifres del curs actual i veure si la situació està revertint-se, però el que és evident és que el sistema educatiu a Algemesí pot derivar, sinó ho ha fet ja, cap a centres públics ghettos pagats per tots i totes. Som conscients que des de Conselleria i Inspecció s’està preocupats pel tema i han començat a fer-se coses, però el primer que cal fer és posar aquestes xifres damunt la taula per ser-ne conscients del problema que deu ser central en la propera legislatura. Nosaltres tenim clar que açò no és una fatalitat, sinó una situació provocada per uns i consentida per altres, i que es pot començar a revertir amb polítiques municipals clares que premien al centres inclusius i integradors front als centres excloents i segregadors, amb independència que siguen uns o altres públics o concertats.